A A A

Wydział Architektury i Budownictwa

logo_aib__.png

L.P NAZWA USŁUGI OPIS USŁUGI - KARTA USŁUGI WNIOSEK - FORMULARZ EDYTOWALNY E-USŁUGI
1 Pozwolenie na budowę ikona1-pdf.png
Opis usługi

ikonka_word.png 
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

ikona1-pdf.png 
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

ikonka_word.png
Informacja uzupełniająca do wniosku (B-4)

logo-gunb1.png
2 Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar odizolowania mieści się w całości lub części na działce lub działkach na których został zaprojektowany ikona1-pdf.png
Opis usługi

ikonka_word.png 
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

ikona1-pdf.png
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

logo-gunb1.png
3 Pozwolenie na rozbiórkę ikona1-pdf.png
Opis usługi

ikonka_word.png 
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

ikonka_word.png 
Informacja uzupełniająca do wniosku (B-4)

logo-gunb1.png
4 Przeniesienie pozwolenia na budowę ikona1-pdf.png
Opis usługi

ikonka_word.png
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

  ikona1-pdf.png
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

logo-gunb1.png
5 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia ikona1-pdf.png
Opis usługi

ikonka_word.png
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)

 ikona1-pdf.png
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

logo-gunb1.png
6 Zarejestrowanie dziennika budowy ikona1-pdf.png
Opis usługi
ikonka_word.png

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu

logo-gunb1.png
7 Zaświadczenie o samodzielności lokali ikona1-pdf.png
Opis usługi
ikonka_word.png

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali

logo-gunb1.png
8 Zgłoszenie robót budowlanych ikona1-pdf.png
Opis usługi

ikonka_word.png
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

  ikona1-pdf.png
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

logo-gunb1.png
9 Zgłoszenie rozbiórki ikona1-pdf.png
Opis usługi
ikonka_word.png

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)

logo-gunb1.png
10 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ikona1-pdf.png
Opis usługi

ikonka_word.png
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

  ikona1-pdf.png
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

logo-gunb1.png
11 Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości ikona1-pdf.png
Opis usługi
ikonka_word.png

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

logo-gunb1.png
12 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ikona1-pdf.png
Opis usługi
ikonka_word.png

Wniosek o wyrażanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

13 Druk RODO ikonka_word.png

Klauzula informacyjna RODO

14 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania ikonka_word.png
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

OPIS USŁUGI - KARTA USŁUGI - to opis świadczonej usługi w naszym urzędzie. Z karty dowiedzą się Państwo jak załatwić sprawę w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mielcu. Przedstawiamy sposób załatwienia sprawy oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku (dokumenty można pobrać bezpośrednio z karty usługi). Dodatkowo informujemy o wysokosci opłat za usługę oraz o terminie załatwienia sprawy. Na końcu karty znajdą Państwo informację o trybie odwoławczym, czyli gdzie mogą się Państwo odwołać od niekorzystnej decyzji. Zatem wszystko w jednym miejscu. Zachęcamy do korzystania z kart usług.

WNIOSEK - FORMULARZ EDYTOWALNY- obok opisu usługi - karty usługi znajduję się wniosek. Są to wnioski/formularze dedykowane do załatwienia danej usługi w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mielcu

E-USŁUGI - GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), link rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ 

Otwórz stronę i złóż wniosek online.

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP
Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą EPUAP
"Pismo ogólne do urzędu - stary wzór" ( Adresat /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek: 7:30-15:30
środa : 7:30-15:30
czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30
sobota: zamknięte
niedziela: zamknięte

Aktualizacja wniosków 17.05.2021r.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano