A A A

dane_kontaktowe11.jpg

Dyrektor: Jerzy Zorzycki
budynek przy ul. Sękowskiego 2 b, pokój 4, Tel.: 17-780-04-22 

Dyrektor Wydziału Komunikacji przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 4 codziennie, w godzinach pracy Starostwa. Informacje można uzyskać telefonicznie, pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

Starostwo Powiatowe w Mielcu informuje, że opłat za prawo jazdy należy dokonywać na konto Starostwa - nr  94 1020 4391 0000 6502 0170 9484 - Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w rubryce "TYTUŁEM" podając imię, nazwisko i PESEL osoby ubiegającej się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami.


WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI

TEL. 17-780-04-24
Udzielanie licencji na krajowy transport osób oraz rzeczy
Wydawanie zezwoleń na przewozy drogowe rzeczy
Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, na potrzeby własne (rzeczy oraz osób)
Organizacja ruchu na drogach gminnych i powiatowych
Prowadzenie spraw związanych z ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów

TEL. 17-780-04-26
Wyrejestrowanie pojazdów
Zgłoszenie sprzedaży pojazdów
Wycofanie czasowe z ruchu
Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
Wydawanie zaświadczeń
Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych
Prowadzenie spraw związanych ze stacjami kontroli pojazdów

TEL. 17-780-04-27 /-28
Rejestracja pojazdów – osoby fizyczne
Przerejestrowanie pojazdów
Zmiana danych technicznych, konstrukcyjnych pojazdów
Wydawanie tablic czasowych
Rejestracji, przerejestrowania pojazdu dokonuje właściciel pojazdu lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.


Odpowiednie dokumenty znajdują się w zakładce "Informacje Wydziału Komunikacji" na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Mieleckiego: http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/komunikacja/


TEL. 17-780-04-47
Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych po rejestracji czasowej
Wpis oraz wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
Wydawanie wtórników nalepek na szybę
Dopisanie do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela
Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego współwłaściciela
Wydawanie dowodów rejestracyjnych ze względu na brak miejsca na badanie techniczne
Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych
Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, ramy
Skierowanie na wykonanie tabliczki znamionowej
Utrata lub zniszczenie karty pojazdu
Zmiana adresu właściciela pojazdu
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem (GAZ-LPG)
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK)
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy (L)
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji TAXI

TEL. 17-780-04-25
Rejestracja pojazdów – Spółki S.A., Spółki z o.o., Spółki Jawne

TEL. 17-780-04-29 /-30
załatwiane są wszystkie sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy). (czynne: 7.30-15.15)


Informacje można uzyskać telefonicznie, pod numerami telefonów:

- prawa jazdy - (17) 78 00 430, 78 00 429,
- rejestracja pojazdów (informacja o zamówionych dowodach rejestracyjnych) - (17) 78 00 428, 78 00 427,
- rejestracja pojazdów firm - (17) 78 00 425,
- wyrejestrowywanie pojazdów - (17) 78 00 426,
- stanowisko ds. transportu, dróg oraz ośrodków szkolenia kierowców - (17) 78 00 424,
- dyrektor wydziału - (17) 78 00 422.

Informacje dotyczące realizacji zamówienia można uzyskać również na stronie internetowej PWPW:

-na dowód rejestracyjny pojazdu - www.pojazd.pwpw.pl
-na prawo jazdy - www.kierowca.pwplw.pl

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano