Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg


stanislaw_lonczak.jpg 

Stanisław Lonczak
Przewodniczący Zarządu Powiatu


andrzej_bryla.jpg

Andrzej Bryła
Wicestartosta Powiatu


zbigniew_dzialowski.jpg

Zbigniew Działowski
Etatowy Członek Zarządu Powiatu


 andrzej_chrabaszcz.jpg 

Andrzej Chrabąszcz
Członek Zarządu Powiatu


boguslaw_peret.jpg

Bogusław Peret
Członek Zarządu Powiatu

§ 13. 1. Etatowy członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do jego uprawnień należy:

1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę;
3) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków;
4) zapewnienie w powierzonym zakresie, realizacji zadań Zarządu Powiatu i Starosty oraz nadzór nad działalnością podporządkowanych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu;
5) koordynowanie podstawowych zadań gospodarczych i finansowych nadzorowanych spraw i komórek;
6) organizowanie i prowadzenie negocjacji w zakresie porozumień zawieranych przez powiat z gminami, organami administracji rządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Do zadań etatowego członka Zarządu należą sprawy z zakresu:

1) pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
2) realizacji powiatowych inwestycji, remontów i zamówień publicznych;
3) gospodarki nieruchomościami;
4) gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody;
5) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
6) komunikacji i transportu zbiorowego;
7) zdrowia i spraw społecznych;
8) współpracy z powiatowymi służbami i inspekcjami;
9) dróg publicznych;
10) administracji architektoniczno-budowlanej;
11) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
12) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

§ 14. 1. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez Starostę i Wicestarostę, etatowy członek Zarządu wykonuje czynności przewodniczenia Zarządowi i organizowania jego pracy na podstawie upoważnienia Starosty lub w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań.

2. Etatowy członek Zarządu uczestniczy z głosem stanowiącym w posiedzeniach Zarządu.
3. Etatowy członek Zarządu bierze udział w pracach komisji Rady oraz sesjach Rady, szczególnie w zakresie powierzonych im do nadzoru zadań Powiatu.
4. Nieetatowy członek Zarządu współdziała ze Starostą, Wicestarostą i etatowymi członkami Zarządu, realizuje zadania zlecone przez Starostę.

§ 15. 1 W ramach podziału zadań i kompetencji etatowy Członek Zarządu bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez:

1) Wydział Komunikacji;
2) Wydział Ochrony Środowiska;
2. Ponadto nadzoruje działalność jednostki organizacyjnej Powiatu - Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego Mielcu oraz Powiatowy Zarzad Dróg w Mielcu

§ 16. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu Starosty, Wicestrosty, członków Zarządu, Skarbnika obejmuje:

1) realizację zadań statutowych, regulaminowych oraz określanych uchwałami Rady;
2) realizację gospodarki finansowej pod względem gospodarności, celowości i rzetelności;
3) prawidłowość gospodarowania powierzonym mieniem;
4) zgodność wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami;
5) monitorowanie prawidłowości realizacji procesów inwestycyjnych na każdym ich etapie;
6) realizację przez jednostki podjętych zadań i celów w ramach kontroli zarządczej;
7) realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy i inne upoważnione organy kontrolne.

tel. (17) 78-00-408

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano