stanislaw_lonczak.jpg

Stanisław Lonczak
Przewodniczący Zarządu Powiatu


andrzej_bryla.jpg

Andrzej Bryła
Wicestartosta Powiatuandrzej_chrabaszcz.jpg

Andrzej Chrabąszcz
Członek Zarządu Powiatuzbigniew_dzialowski.jpg

Zbigniew Działowski
Członek Zarządu Powiatumaciej_jemiolo.jpg

Maciej Jemioło
Członek Zarządu Powiatu

§ 13. 1. Etatowy członek Zarządu wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu, a do jego uprawnień należy:

1) wykonywanie zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę;
3) prowadzenie spraw i rozwiązywanie problemów w zakresie powierzonych obowiązków;
4) zapewnienie w powierzonym zakresie, realizacji zadań Zarządu Powiatu i Starosty oraz nadzór nad działalnością podporządkowanych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu;
5) koordynowanie podstawowych zadań gospodarczych i finansowych nadzorowanych spraw i komórek;
6) organizowanie i prowadzenie negocjacji w zakresie porozumień zawieranych przez powiat z gminami, organami administracji rządowej i innymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Do zadań etatowego członka Zarządu należą sprawy z zakresu:

1) pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
2) realizacji powiatowych inwestycji, remontów i zamówień publicznych;
3) gospodarki nieruchomościami;
4) gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody;
5) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
6) komunikacji i transportu zbiorowego;
7) zdrowia i spraw społecznych;
8) współpracy z powiatowymi służbami i inspekcjami;
9) dróg publicznych;
10) administracji architektoniczno-budowlanej;
11) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
12) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

§ 14. 1. W czasie nieobecności lub niemożności wykonywania swej funkcji przez Starostę i Wicestarostę, etatowy członek Zarządu wykonuje czynności przewodniczenia Zarządowi i organizowania jego pracy na podstawie upoważnienia Starosty lub w przypadku konieczności podjęcia przez Zarząd niezwłocznych działań.

2. Etatowy członek Zarządu uczestniczy z głosem stanowiącym w posiedzeniach Zarządu.
3. Etatowy członek Zarządu bierze udział w pracach komisji Rady oraz sesjach Rady, szczególnie w zakresie powierzonych im do nadzoru zadań Powiatu.
4. Nieetatowy członek Zarządu współdziała ze Starostą, Wicestarostą i etatowymi członkami Zarządu, realizuje zadania zlecone przez Starostę.

§ 15. 1 W ramach podziału zadań i kompetencji jeden z członków Zarządu bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez:

1) Wydział Komunikacji;
2) Wydział Ochrony Środowiska.
2. Ponadto nadzoruje działalność jednostki organizacyjnej Powiatu - Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego Mielcu.

§ 16. 1. W ramach podziału zadań i kompetencji drugi z członków Zarządu bezpośrednio nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez:

1) Wydział Architektury i Budownictwa;
2) Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
2. Ponadto nadzoruje działalność następujących jednostek organizacyjnych Powiatu:
1) Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu;
2) Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.

§ 17. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu Starosty, Wicestrosty, członków Zarządu, Skarbnika obejmuje:

1) realizację zadań statutowych, regulaminowych oraz określanych uchwałami Rady;
2) realizację gospodarki finansowej pod względem gospodarności, celowości i rzetelności;
3) prawidłowość gospodarowania powierzonym mieniem;
4) zgodność wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami;
5) monitorowanie prawidłowości realizacji procesów inwestycyjnych na każdym ich etapie;
6) realizację przez jednostki podjętych zadań i celów w ramach kontroli zarządczej;
7) realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych m.in. przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy i inne upoważnione organy kontrolne.

tel. (17) 78-00-408

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano