Rozpościerający się nad Wisłą równinny obszar 880 km2 Doliny Dolnej Wisłoki w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Sandomierskiej zajmuje Powiat Mielecki. W tym nie do końca odkrytym zakątku Polski, administracyjne granice powiatu obejmujące 9 gmin, 1 miasto oraz 101 sołectw zamieszkuje około 136 tys. osób, świadków historii bądź spadkobierców bogatej tradycji tego regionu. Z jednej strony dynamizm, przemysł oraz postęp nowoczesności w pierwszej w Polsce Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu, z drugiej zaś trochę senny i rozmarzony nadwiślański pejzaż, sprawiają, iż każdy kto odwiedzi ziemię mielecką będzie zaskoczony przenikaniem i wzajemnym oddziaływaniem na siebie tradycji i postępu.

fotografia_lotnicza_kosciola_pw_sw_mikolaja_biskupa_w_borowej.png

Pomiędzy nowoczesnością, a urokliwymi pejzażami, jak świadkowie naszej przeszłości wyrastają skarby architektury ziemi mieleckiej. W każdej gminie jest taki skarb, jak choćby pochodzący z 1677 roku zbudowany z drzewa modrzewiowego kościół w Gawłuszowicach, chorzelowski kościół parafialny z XVII-wiecznymi ołtarzami, w Padwi Narodowej ołtarz z XVII wieku zachwyca barokowym stylem, XVII-wieczny kościół w Czerminie urzeka odlanym w 1525 roku dzwonem, średniowieczna wieża mieszkalno-obronna w Rzemieniu jedna z pierwszych budowli murowanych na terenie Puszczy Sandomierskiej. Przykładów pięknej architektury jest jeszcze dużo więcej, bo choćby sięgający swą historią XV wieku zamek w Przecławiu, cudownie zdobiona, wzniesiona końcem XVII wieku bazylika mniejsza w Mielcu, siedziba Muzeum Regionalnego w kunsztownym Dworku Oborskich z XIX wieku w Mielcu, datowany na 1692 rok drewniany kościół w Jamach, modrzewiowy kościół z końca XVIII stulecia w Zgórsku. Wymienione obiekty to tylko nieliczne przykłady bogatej w style architektury ziemi mieleckiej, do pomniejszych ale równie ważnych należą niezliczone ilości przydrożnych kapliczek, krzyż pokutny z 1791 roku, XIX-wieczny wiatrak, kopce szwedzkie, Góra św. Anny, wedle tradycji kopiec na grobie chana tatarskiego.

Wymienione przykłady architektury tym bardziej są wyjątkowe, gdyż wpisane w równinny krajobraz ziemi mieleckiej położonej nad Wisłą i Wisłoką, gdzie dawna Puszcza Sandomierska pozostawiła jeszcze swe ślady. To tutaj na terenie Nadleśnictw Mielec i Tuszyma zostały utworzone trzy rezerwaty przyrody. Rezerwat „Bagno Przecławskie” to ostoja torfowisk i mszarów, boru sosnowego i bagiennego, gdzie wśród ponad 200 gatunków roślin żyją m.in. wilki, jelenie europejskie, myszołowy. W 1960 roku w celu ochrony stanowisk 120-letniego buka, fragmentu Puszczy Sandomierskiej utworzono „Rezerwat Buczyna im. prof. Władysława Szafera”, a spotkać tu można objęte ścisłą ochroną rośliny w tym lilię złotogłów. „Rezerwat Pateraki”, prezentowany jako trzeci, jest rezerwatem leśnym o bardzo zróżnicowanej roślinności, a słynie głównie z występowania lilii złotogłów, bluszcza pospolitego oraz śnieżycy wiosennej, roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową. Tym z czego jeszcze powiat mielecki słynie to śródleśne hodowle koników polskich i danieli oraz żeremie bobrów.

Tak wiele ciekawych zabytków, taka różnorodność przyrody, tradycja i nowoczesność na rozpościerającym się nad Wisłą równinnym obszarze 880 km2 Doliny Dolnej Wisłoki w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Sandomierskiej, nie do końca odkrytym zakątku Polski – ziemi mieleckiej.

mielecki_rynek_noca.png

Mamy nadzieje, że obraz naszego regionu ledwo naszkicowany sprawił, iż poznaliście Państwo nasz powiat zanim tu przybędziecie a przekraczając jego granice poczujecie się Państwo jak u siebie.

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano