Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Rozpościerający się nad Wisłą równinny obszar 880 km2 Doliny Dolnej Wisłoki w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Sandomierskiej zajmuje Powiat Mielecki. W tym nie do końca odkrytym zakątku Polski, administracyjne granice powiatu obejmujące 9 gmin, 1 miasto oraz 101 sołectw zamieszkuje około 136 tys. osób, świadków historii bądź spadkobierców bogatej tradycji tego regionu. Z jednej strony dynamizm, przemysł oraz postęp nowoczesności w pierwszej w Polsce Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu, z drugiej zaś trochę senny i rozmarzony nadwiślański pejzaż, sprawiają, iż każdy kto odwiedzi ziemię mielecką będzie zaskoczony przenikaniem i wzajemnym oddziaływaniem na siebie tradycji i postępu.

fotografia_lotnicza_kosciola_pw_sw_mikolaja_biskupa_w_borowej.png

Pomiędzy nowoczesnością, a urokliwymi pejzażami, jak świadkowie naszej przeszłości wyrastają skarby architektury ziemi mieleckiej. W każdej gminie jest taki skarb, jak choćby pochodzący z 1677 roku zbudowany z drzewa modrzewiowego kościół w Gawłuszowicach, chorzelowski kościół parafialny z XVII-wiecznymi ołtarzami, w Padwi Narodowej ołtarz z XVII wieku zachwyca barokowym stylem, XVII-wieczny kościół w Czerminie urzeka odlanym w 1525 roku dzwonem, średniowieczna wieża mieszkalno-obronna w Rzemieniu jedna z pierwszych budowli murowanych na terenie Puszczy Sandomierskiej. Przykładów pięknej architektury jest jeszcze dużo więcej, bo choćby sięgający swą historią XV wieku zamek w Przecławiu, cudownie zdobiona, wzniesiona końcem XVII wieku bazylika mniejsza w Mielcu, siedziba Muzeum Regionalnego w kunsztownym Dworku Oborskich z XIX wieku w Mielcu, datowany na 1692 rok drewniany kościół w Jamach, modrzewiowy kościół z końca XVIII stulecia w Zgórsku. Wymienione obiekty to tylko nieliczne przykłady bogatej w style architektury ziemi mieleckiej, do pomniejszych ale równie ważnych należą niezliczone ilości przydrożnych kapliczek, krzyż pokutny z 1791 roku, XIX-wieczny wiatrak, kopce szwedzkie, Góra św. Anny, wedle tradycji kopiec na grobie chana tatarskiego.

Wymienione przykłady architektury tym bardziej są wyjątkowe, gdyż wpisane w równinny krajobraz ziemi mieleckiej położonej nad Wisłą i Wisłoką, gdzie dawna Puszcza Sandomierska pozostawiła jeszcze swe ślady. To tutaj na terenie Nadleśnictw Mielec i Tuszyma zostały utworzone trzy rezerwaty przyrody. Rezerwat „Bagno Przecławskie” to ostoja torfowisk i mszarów, boru sosnowego i bagiennego, gdzie wśród ponad 200 gatunków roślin żyją m.in. wilki, jelenie europejskie, myszołowy. W 1960 roku w celu ochrony stanowisk 120-letniego buka, fragmentu Puszczy Sandomierskiej utworzono „Rezerwat Buczyna im. prof. Władysława Szafera”, a spotkać tu można objęte ścisłą ochroną rośliny w tym lilię złotogłów. „Rezerwat Pateraki”, prezentowany jako trzeci, jest rezerwatem leśnym o bardzo zróżnicowanej roślinności, a słynie głównie z występowania lilii złotogłów, bluszcza pospolitego oraz śnieżycy wiosennej, roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową. Tym z czego jeszcze powiat mielecki słynie to śródleśne hodowle koników polskich i danieli oraz żeremie bobrów.

Tak wiele ciekawych zabytków, taka różnorodność przyrody, tradycja i nowoczesność na rozpościerającym się nad Wisłą równinnym obszarze 880 km2 Doliny Dolnej Wisłoki w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Sandomierskiej, nie do końca odkrytym zakątku Polski – ziemi mieleckiej.

mielecki_rynek_noca.png

Mamy nadzieje, że obraz naszego regionu ledwo naszkicowany sprawił, iż poznaliście Państwo nasz powiat zanim tu przybędziecie a przekraczając jego granice poczujecie się Państwo jak u siebie.

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano