Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

stowarzyszenia.png

W związku z reformą administracyjną Państwa, od dnia 1 stycznia 1999r. stowarzyszenia podlegają nadzorowi starosty właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Organem nadzoru dla stowarzyszeń działających na terenie powiatu mieleckiego jest Starosta Powiatu Mieleckiego. Nadzór Starosty nad działalnością stowarzyszeń sprawowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2261 z późn. zm.) wyłącznie z punktu widzenia legalności, tzn. zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu, bez wkraczania w merytoryczną stronę działalności stowarzyszenia.

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak zlikwidować Uczniowski Klub Sportowy?

PRZYKŁADOWY PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UPRAWNIENIA STAROSTY W RAMACH NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI

WZÓR STATUTU KLUBY SPORTOWE

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO - PRZEDSTAWICIEL

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO – ZARZĄD

Uwaga Stowarzyszenia i Fundacje!
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

rejestr-kolejka-ludzie-zglaszanie-wybrany-beneficjent-zglaszany-poradnik-2.png

Zdjęcie: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

Starosta Mielecki uprzejmie informuje, iż organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Mieleckiego zobligowane są do zapoznania z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2021 poz. 815 - do pobrania). Ustawa nakłada bowiem na organizacje nowy obowiązek wskazania beneficjentów rzeczywistych.

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Niedokonanie tego wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi.

Ostateczny termin zgłoszenia mija 31 stycznia 2022 roku.

Jak NGO zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [instrukcja]

Organizacjo przeczytaj -
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Stowarzyszenia i Fundacje posiadające osobowość prawną przekazują Staroście Powiatu Mieleckiego co najmniej raz w roku informację o tym, że przyjmują/nie przyjmują lub dokonują/nie dokonują płatności w gotówce o wartości równej, lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Organizacje pozarządowe podlegające nadzorowi Starosty Powiatu Mieleckiego proszone są o przekazywanie wypełnionego oświadczenia do tutejszego Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Osobiście:
do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Mielcu, pok. nr 8, 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
2. Korespondencyjnie:
na adres siedziby Urzędu: Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
3. E-mailem:
na adres skrzynki elektronicznej monika.wegrzyn@powiat-mielecki.pl lub natalia.koziol@powiat-mielecki.pl

OŚWIADCZENIE

Fundacje i stowarzyszenia bez wezwania Starosty Mieleckiego przedkładają informację o okolicznościach wystąpienia lub też nie wystąpienia ww. zdarzeń za cały miniony rok.

W momencie zakończenia działalności organizacja również powinna przedłożyć powyższą informację.

Stowarzyszenia i Fundacje posiadające osobowość prawną zobowiązane są do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Ponadto zalecane jest bieżące śledzenie publikacji i komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej

Informacji w sprawie udziela Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu, tel. 17 78 00 548 lub 17 78 00 417

Obszary działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – stan na dzień 15.11.2021 r.

Obszary działaności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - stan na dzień  15.12.2022 r

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1 – stan na dzień 16.12.2021 r.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano