Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

stowarzyszenia.png

W związku z reformą administracyjną Państwa, od dnia 1 stycznia 1999r. stowarzyszenia podlegają nadzorowi starosty właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Organem nadzoru dla stowarzyszeń działających na terenie powiatu mieleckiego jest Starosta Powiatu Mieleckiego. Nadzór Starosty nad działalnością stowarzyszeń sprawowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2261 z późn. zm.) wyłącznie z punktu widzenia legalności, tzn. zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu, bez wkraczania w merytoryczną stronę działalności stowarzyszenia.

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak zlikwidować Uczniowski Klub Sportowy?

PRZYKŁADOWY PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UPRAWNIENIA STAROSTY W RAMACH NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI

WZÓR STATUTU KLUBY SPORTOWE

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO - PRZEDSTAWICIEL

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO – ZARZĄD

Uwaga Stowarzyszenia i Fundacje!
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

rejestr-kolejka-ludzie-zglaszanie-wybrany-beneficjent-zglaszany-poradnik-2.png

Zdjęcie: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

Starosta Mielecki uprzejmie informuje, iż organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Mieleckiego zobligowane są do zapoznania z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2021 poz. 815 - do pobrania). Ustawa nakłada bowiem na organizacje nowy obowiązek wskazania beneficjentów rzeczywistych.

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Niedokonanie tego wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi.

Ostateczny termin zgłoszenia mija 31 stycznia 2022 roku.

Jak NGO zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [instrukcja]

Organizacjo przeczytaj -
przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Stowarzyszenia i Fundacje posiadające osobowość prawną przekazują Staroście Powiatu Mieleckiego co najmniej raz w roku informację o tym, że przyjmują/nie przyjmują lub dokonują/nie dokonują płatności w gotówce o wartości równej, lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Organizacje pozarządowe podlegające nadzorowi Starosty Powiatu Mieleckiego proszone są o przekazywanie wypełnionego oświadczenia do tutejszego Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Osobiście:
do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Mielcu, pok. nr 8, 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
2. Korespondencyjnie:
na adres siedziby Urzędu: Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
3. E-mailem:
na adres skrzynki elektronicznej monika.wegrzyn@powiat-mielecki.pl lub natalia.koziol@powiat-mielecki.pl

OŚWIADCZENIE

Fundacje i stowarzyszenia bez wezwania Starosty Mieleckiego przedkładają informację o okolicznościach wystąpienia lub też nie wystąpienia ww. zdarzeń za cały miniony rok.

W momencie zakończenia działalności organizacja również powinna przedłożyć powyższą informację.

Stowarzyszenia i Fundacje posiadające osobowość prawną zobowiązane są do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Ponadto zalecane jest bieżące śledzenie publikacji i komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej

Informacji w sprawie udziela Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu, tel. 17 78 00 548 lub 17 78 00 417

Obszary działalności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – stan na dzień 15.11.2021 r.

Obszary działaności fundacji/stowarzyszeń szczególnie narażone na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - stan na dzień  15.12.2022 r

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1 – stan na dzień 16.12.2021 r.

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku