Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Raport o stanie powiatu


okladka.jpg

RAPORT O STANIE POWIATU MIELECKIEGO ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ), Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie powiatu mieleckiego za rok 2023 będzie miała miejsce na III sesji Rady Powiatu Mieleckiego zwołanej na dzień 19 czerwca 2024 roku.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za rok 2023” składa do Przewodniczącego Rady Powiatu (Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Wyspiańskiego 6, Biuro Rady i Zarządu Powiatu pok. 120,I piętro) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu mieleckiego. Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie pisemne należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Pliki do pobrania

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku