prdpp.png

Kadencja 2017-2020

3 przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego, w osobach:

 • Mariusz Barnaś
 • Stanisław Kagan
 • Maria Orłowska

3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego, w osobach:

 • Maria Napieracz
 • Bożena Rybka
 • Dawid Uzar

6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w osobach:

z terenu miasta Mielca:

 • Bogusław Kołacz
 • Zofia Radwańska
 • Małgorzata Rybińska

z terenu Powiatu Mieleckiego:

 • Marta Kieraś
 • Wojciech Naprawa
 • Maria Trznadel

Uchwała Nr 132/972/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, określenia jej składu osobowego oraz siedziby, na adres której doręcza się projekty dokumentów do zaopiniowania - do pobrania


Prezydium Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego tworzą:

1. Przewodniczący – Bogusław Kołacz
2. Wiceprzewodnicząca – Maria Napieracz
3. Sekretarz – Zofia Radwańska

Kontakt: prdpp@powiat-mielecki.pl


Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego dostępne poniżej:

Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 6 listopada 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 28 listopada 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 20 lutego 2018 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2018 r. (pobierz)

Pobierz pliki

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

Kontakt: prdpp@powiat-mielecki.pl

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego jest organem inicjatywnym konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego wchodzi dwanaście osób, w tym:

 • 3 przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego, wskazanych przez Radę Powiatu w formie uchwały;
 • 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego, wskazanych przez Zarząd Powiatu w formie uchwały;
 • 6 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Mieleckiego, przy zachowaniu następujących proporcji: liczba członków Rady z terenu Gminy Miejskiej Mielec ma być równa liczbie członków z pozostałych gmin Powiatu Mieleckiego.

Do zadań Rady należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
2. Opiniowanie, przedstawianie wniosków i opinii Zarządowi Powiatu Mieleckiego oraz organizacjom pozarządowym w sprawie realizacji polityki współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego.
3. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy.
4. Podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
5. Sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu Mieleckiego rocznego sprawozdania z działalności Rady w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, za który składane jest sprawozdanie.


Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od dnia powołania.


Dokumenty do pobrania:


1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) (ZAŁĄCZNIK)
2) Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego (ZAŁĄCZNIK)
3) Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 6 października 2017 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego (ZAŁĄCZNIK)

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano