Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

prdpp.png

Kadencja 2017-2020

3 przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego, w osobach:

 • Mariusz Barnaś
 • Stanisław Kagan
 • Maria Orłowska

3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego, w osobach:

 • Maria Napieracz
 • Bożena Rybka
 • Dawid Uzar

6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w osobach:

z terenu miasta Mielca:

 • Bogusław Kołacz
 • Zofia Radwańska
 • Małgorzata Rybińska

z terenu Powiatu Mieleckiego:

 • Marta Kieraś
 • Wojciech Naprawa
 • Maria Trznadel

Uchwała Nr 132/972/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, określenia jej składu osobowego oraz siedziby, na adres której doręcza się projekty dokumentów do zaopiniowania - do pobrania


Prezydium Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego tworzą:

1. Przewodniczący – Bogusław Kołacz
2. Wiceprzewodnicząca – Maria Napieracz
3. Sekretarz – Zofia Radwańska

Kontakt: prdpp@powiat-mielecki.pl


Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego dostępne poniżej:

Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 6 listopada 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 28 listopada 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 20 lutego 2018 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2018 r. (pobierz)

Pobierz pliki

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

Kontakt: prdpp@powiat-mielecki.pl

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego jest organem inicjatywnym konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego wchodzi dwanaście osób, w tym:

 • 3 przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego, wskazanych przez Radę Powiatu w formie uchwały;
 • 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego, wskazanych przez Zarząd Powiatu w formie uchwały;
 • 6 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Mieleckiego, przy zachowaniu następujących proporcji: liczba członków Rady z terenu Gminy Miejskiej Mielec ma być równa liczbie członków z pozostałych gmin Powiatu Mieleckiego.

Do zadań Rady należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
2. Opiniowanie, przedstawianie wniosków i opinii Zarządowi Powiatu Mieleckiego oraz organizacjom pozarządowym w sprawie realizacji polityki współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego.
3. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy.
4. Podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
5. Sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu Mieleckiego rocznego sprawozdania z działalności Rady w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, za który składane jest sprawozdanie.


Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od dnia powołania.


Dokumenty do pobrania:


1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) (ZAŁĄCZNIK)
2) Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego (ZAŁĄCZNIK)
3) Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 6 października 2017 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego (ZAŁĄCZNIK)

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano