Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

irena_turek1.png Skarbnik Powiatu
Irena Turek
tel. (17) 78-00-407

§ 19. 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu;
2) przygotowywanie wytycznych w zakresie planowania i realizacji budżetu powiatu;
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem projektu budżetu powiatu;
4) przygotowanie projektu budżetu powiatu;
5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania budżetu powiatu;
6) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
7) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych;
8) opracowywanie informacji i sprawozdań o sytuacji finansowej powiatu oraz zgłaszanie swoich propozycji Zarządowi;
9) opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla Powiatu;
10) nadzorowanie gospodarowania środkami finansowymi przez jednostki budżetowe Powiatu;
11) wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli finansowej przez służby audytorsko- kontrolne;
12) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
13) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa;
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika.

3. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik ma prawo żądać od kierowników jednostek budżetowych i organizacyjnych Powiatu oraz dyrektorów wydziałów Starostwa udzielania w formie ustnej i pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji oraz wnioskować o określenie trybu, według którego mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej Powiatu.

4. Skarbnik dokonuje kontrasygnaty czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań finansowych, a w przypadku jego nieobecności kontrasygnaty dokonuje upoważniona przez niego osoba.

5. Skarbnik swoje zadania i obowiązki wykonuje przy pomocy Wydziału Finansowego nadzorując jednocześnie jego pracę oraz sprawuje służbowy i merytoryczny nadzór nad Głównym Księgowym.

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku