irena_turek1.png Skarbnik Powiatu
Irena Turek
tel. (17) 78-00-407

1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • organizacja i nadzór nad gospodarką finansową Powiatu,
 • realizacja budżetu Powiatu poprzez przekazywanie podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek,
 • opiniowanie przygotowanych przez jednostki oraz komórki organizacyjne Starostwa danych do projektów budżetu, a także umów, porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania Powiatu, które rodzą skutki finansowe dla budżetu Powiatu,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń oraz emisji papierów wartościowych,
 • kontrasygnowanie pozostałych czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją uchwały budżetowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał budżetowych,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez wszystkich pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • realizacja zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na zasadzie odrębnych przepisów,
 • nadzorowanie sporządzania zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, określonych odrębnymi przepisami w okresach sprawozdawczych na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych jednostek budżetowych oraz pozostałych sprawozdań określonych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. W celu realizacji swoich zadań Skarbnik ma prawo żądać od kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu udzielania w formie ustnej i pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień jak również  udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji oraz wnioskować o określenie trybu, według którego mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej Powiatu.

3. Skarbnik sprawuje służbowy i merytoryczny nadzór nad Głównym Księgowym i Wydziałem Finansowym.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję