Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

1_kosciol_pw_matki_bozej_nieustajacej_pomocy_w_mielcu.pngWniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Borki Nizińskie

Borki Nizińskie 83
39-307 Gawłuszowice
17 7731442

Przemienienia Pańskiego - Domacyny
Domacyny 32
39-340 Padew Narodowa
15 8119570

Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika - Gawłuszowice
Gawłuszowice
39-307 Gawłuszowice
17 7744117

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Jaślany
Jaślany 395
39-334 Jaślany
17 5817623

Świętego Antoniego Padewskiego - Padew Narodowa
Padew Narodowa 226
39-453 Padew Narodowa
15 8119315

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - Zachwiejów
Zachwiejów 47
39-340 Padew Narodowa
15 8119569

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych - Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy 226
39-332 Tuszów Narodowy
17 5817873

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - Dobrynin
Dobrynin 19
39-322 Rzemień
17 7748300

Zmartwychwstania Pańskiego - Kiełków
Kiełków 60
39-320 Przecław
17 7746039

Matki Bożej Królowej i Świętego Judy Tadeusza Apostoła - Łączki Brzeskie
Łączki Brzeskie 271
39-320 Przecław

Świętego Marka Ewangelisty - Mielec
ul. Rzochowska 89
39-300 Mielec
17 5828101

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Przecław
ul. Kolejowa 11
39-320 Przecław
17 5810110

Świętego Mikołaja Biskupa i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - Borowa
Borowa 273
39-305 Borowa
17 5815578, 5815356, 5815293

Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty - Mielec
ul. bł. ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec
17 5862228

Ducha Świętego - Mielec
ul. Pisarka 16
39-300 Mielec
17 5852177

Św. Jana Chrzciciela - Książnice
Książnice 93
39-300 Mielec
17 5812560

Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Mielec
ul. ks. H. Arczewskiego 1
39-300 Mielec
17 5862262

Trójcy Przenajświętszej - Mielec
ul. Kard. Wyszyńskiego 14
39-303 Mielec
17 5825307

Św. Wojciecha - Trześń
Trześń 276
39-331 Chorzelów
17 5841380

Wszystkich Świętych - Chorzelów
Chorzelów 377
39-331 Chorzelów
17 5841418

Św. Józefa Robotnika - Mielec
Rzędzianowice 319
39-300 Mielec
17 5843693

Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - Trzciana
Trzciana 283
39-204 Czermin
17 7740548

Podwyżenia Krzyża Świętego - Ziempniów
Ziempniów 87
39-304 Czermin
17 7741291

Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Ruda
Dąbrówka Wisłocka 130a
39-315 Ruda
14 6836608

Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - Dulcza Mała
Dulcza Mała 38 b
39-310 Radomyśl Wielki
14 6819899

Trójcy Przenajświętszej - Dulcza Wielka
Dulcza Wielka 47
39-312 Żarówka
14 6829685

Świętego Augustyna Biskupa - Jamy Wielkie
Jamy Wielkie 30
39-308 Wadowice Górne
14 6837303

Św. Jana Chrzciciela - Janowiec
Janowiec 10a
39-312 Żarówka
14 6836321

Przemienienia Pańskiego - Radomyśl Wielki
ul. Piłsudskiego 4
39-310 Radomyśl Wielki
14 6667215

Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej - Ruda
Ruda 123
39-315 Ruda
14 6834165

Św. Franciszka z Asyżu - Wadowice Dolne
Wadowice Dolne 154
39-308 Wadowice Dolne
14 6668359

Świętej Anny - Wadowice Górne
Wadowice Górne 134
39-308 Wadowice Górne
14 6669691

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - Zdziarzec
Zdziarzec 96
39-311 Zdziarzec
14 6824776

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano