1_kosciol_pw_matki_bozej_nieustajacej_pomocy_w_mielcu.pngWniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Borki Nizińskie

Borki Nizińskie 83
39-307 Gawłuszowice
17 7731442

Przemienienia Pańskiego - Domacyny
Domacyny 32
39-340 Padew Narodowa
15 8119570

Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika - Gawłuszowice
Gawłuszowice
39-307 Gawłuszowice
17 7744117

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Jaślany
Jaślany 395
39-334 Jaślany
17 5817623

Świętego Antoniego Padewskiego - Padew Narodowa
Padew Narodowa 226
39-453 Padew Narodowa
15 8119315

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - Zachwiejów
Zachwiejów 47
39-340 Padew Narodowa
15 8119569

Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych - Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy 226
39-332 Tuszów Narodowy
17 5817873

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - Dobrynin
Dobrynin 19
39-322 Rzemień
17 7748300

Zmartwychwstania Pańskiego - Kiełków
Kiełków 60
39-320 Przecław
17 7746039

Matki Bożej Królowej i Świętego Judy Tadeusza Apostoła - Łączki Brzeskie
Łączki Brzeskie 271
39-320 Przecław

Świętego Marka Ewangelisty - Mielec
ul. Rzochowska 89
39-300 Mielec
17 5828101

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Przecław
ul. Kolejowa 11
39-320 Przecław
17 5810110

Świętego Mikołaja Biskupa i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - Borowa
Borowa 273
39-305 Borowa
17 5815578, 5815356, 5815293

Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty - Mielec
ul. bł. ks. Romana Sitki 3
39-300 Mielec
17 5862228

Ducha Świętego - Mielec
ul. Pisarka 16
39-300 Mielec
17 5852177

Św. Jana Chrzciciela - Książnice
Książnice 93
39-300 Mielec
17 5812560

Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Mielec
ul. ks. H. Arczewskiego 1
39-300 Mielec
17 5862262

Trójcy Przenajświętszej - Mielec
ul. Kard. Wyszyńskiego 14
39-303 Mielec
17 5825307

Św. Wojciecha - Trześń
Trześń 276
39-331 Chorzelów
17 5841380

Wszystkich Świętych - Chorzelów
Chorzelów 377
39-331 Chorzelów
17 5841418

Św. Józefa Robotnika - Mielec
Rzędzianowice 319
39-300 Mielec
17 5843693

Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - Trzciana
Trzciana 283
39-204 Czermin
17 7740548

Podwyżenia Krzyża Świętego - Ziempniów
Ziempniów 87
39-304 Czermin
17 7741291

Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Ruda
Dąbrówka Wisłocka 130a
39-315 Ruda
14 6836608

Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - Dulcza Mała
Dulcza Mała 38 b
39-310 Radomyśl Wielki
14 6819899

Trójcy Przenajświętszej - Dulcza Wielka
Dulcza Wielka 47
39-312 Żarówka
14 6829685

Świętego Augustyna Biskupa - Jamy Wielkie
Jamy Wielkie 30
39-308 Wadowice Górne
14 6837303

Św. Jana Chrzciciela - Janowiec
Janowiec 10a
39-312 Żarówka
14 6836321

Przemienienia Pańskiego - Radomyśl Wielki
ul. Piłsudskiego 4
39-310 Radomyśl Wielki
14 6667215

Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej - Ruda
Ruda 123
39-315 Ruda
14 6834165

Św. Franciszka z Asyżu - Wadowice Dolne
Wadowice Dolne 154
39-308 Wadowice Dolne
14 6668359

Świętej Anny - Wadowice Górne
Wadowice Górne 134
39-308 Wadowice Górne
14 6669691

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - Zdziarzec
Zdziarzec 96
39-311 Zdziarzec
14 6824776

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano