Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Reforma administracyjna państwa wprowadziła od 1 stycznia 1999 roku dwa nowe szczeble administracji samorządowej: powiat i województwo. Wśród ponad trzystu powiatów ziemskich na mapie administracyjnej Polski pojawił się także powiat mielecki, terytorialnie obejmujący 7 gmin wiejskich (Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne), 2 gminy miejsko-wiejskie (Przecław, Radomyśl Wielki) i miasto Mielec.

1200x900_1.jpg

Powierzchnia powiatu mieleckiego wynosi 880 km2, liczba mieszkańców - 136 tys. Te dwie wielkości sytuują powiat mielecki wśród największych powiatów w Polsce.

Jednym z podstawowych założeń reformy było poddanie kontroli społecznej wielu zadań realizowanych dotychczas przez administrację centralną i jej terenowe agendy. Zgodnie z tym, administracja powiatowa przejęła szereg zadań wykonywanych do końca 1998 roku przez Urząd Rejonowy w Mielcu, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Dyrekcję Dróg Publicznych i Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wiele spraw, z którymi trzeba było udawać się do różnych instytucji poza dawnym rejonem (dziś powiatem), można teraz załatwić na miejscu, w Mielcu. Dzięki temu mieszkaniec powiatu wiele ważnych spraw może załatwić szybciej, jest też gwarancja, że kontrolowana przez samorząd administracja będzie działała sprawniej.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym, powiat jest wspólnotą samorządową związku osób zorganizowaną prawnie i posiadającą określone terytorium wykonującą zadania publiczne, zadania ustawowe oraz zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w sferze: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Istotną sprawą jest fakt, iż w zamyśle ustawodawcy reformy administracyjnej powiaty nie stanowią jednostki nadrzędnej w stosunku do gmin, lecz są jej partnerem, oznacza to, iż zadania wykonywane przez powiat nie mogą naruszać kompetencji gmin.

1200x900_4.jpg

Przejęcie zadań gminy przez powiat może nastąpić na wniosek gminy zainteresowanej. Zadaniami należącymi do wyłącznej właściwości powiatu są: sprawy organizacyjne, np. uchwalenie statutu powiatu, planistyczne jak uchwalenie budżetu, finansowo - majątkowe, kwestie związane z wyborem i odwołaniem zarządu, powoływaniem i odwoływaniem starosty, sekretarza oraz skarbnika powiatu a także sprawy kierowniczo - kontrolne (rozpatrywanie sprawozdań).

Do głównych funkcji powiatu należy: świadczenie usług w zakresie komunikacji, oświaty, ochrony zdrowia, bezrobocia, ochrony konsumenta; orzecznictwo w zakresie decyzji administracyjnych, geodezji, kartogram, budownictwa, zagospodarowania przestrzennego; stanowienie prawa lokalnego w zakresie aktów prawa miejscowego; organizowanie działań rozwojowych w zakresie promocji powiatu, inicjatyw rozwojowych oraz inicjatyw obywatelskich, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego, wspierania rozwoju oraz opracowywania i monitorowania strategii rozwoju.

Dzięki możliwości prowadzenia przez powiat samodzielnej gospodarki finansowej pojawiła się szansa na realizację tych zadań, które samorząd lokalny uzna za najpilniejsze do zrealizowania. Podstawą do planowania jakichkolwiek inwestycji przez powiatu jest uchwalany corocznie przez Radę Powiatu budżet, w którym określa się rodzaj planowanych zadań, ich wielkość oraz sposób ich finansowania.

Trzonem głównym każdego budżetu jest zapis o dochodach i przychodach oraz wydatkach i rozchodach gdzie zawarte są informacje o sposobie pozyskiwania oraz wysokości środków przekazanych na konkretną inwestycję. Od tego jaka jest wysokość dochodu zależy plan dotyczący wielkości i rodzaju inwestycji realizowanych przez powiat. Źródła finansowania wydatków pochodzą m.in. z udziału powiatu w podatkach, wpływu z opłat administracyjnych, dotacji z budżetu państwa oraz środków pozyskanych z funduszy strukturalnych.

Z punktu widzenia inwestycji infrastrukturalnych, zadania powiatu (lecz i możliwości!) sprowadzają się do czterech zakresów działania, a mianowicie: do szeroko pojmowanej opieki medycznej, komunikacji i dróg, pomocy społecznej oraz edukacji. W dochodach powiatu pochodzących z subwencji, nie ma środków, np. na opiekę medyczną ani na drogi. Środki na te cele albo muszą być wygospodarowane z dochodów własnych powiatu (które stanowią zaledwie poniżej 10% budżetu), albo muszą być wyszukiwane i pozyskiwane z różnych źródeł zewnętrznych, pozabudżetowych. Istotnym także jest fakt, że nie do wszystkich funduszy zewnętrznych, np. pomocowych, powiat ma dostęp.

W wielu sytuacjach jedynym możliwym, a zarazem skutecznym sposobem na pozyskiwanie pieniędzy, jest sporządzanie tzw. montaży finansowych, które pozwalają na zapewnienie znaczącego udziału środków własnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, uzupełniając na terenie powiatu, istniejące gminne ośrodki pomocy społecznej. Powiat zarządza także 420 kilometrami dróg powiatowych, odpowiadając za ich stan techniczny, organizację ruchu itp.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano