Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Siła gospodarcza powiatu mieleckiego opiera się głównie na  produkcji rolnej, przemysłowej, dobrze rozwiniętym handlu oraz usługach. Poniżej znajduje się charakterystyka gospodarcza poszczególnych gmin. 

gmina_borowa.png

Gmina Borowa jest typowo rolniczym zakątkiem ziemi mieleckiej. Na glebach wysokiej klasy dominuje uprawa zbóż, kukurydzy, roślin strączkowych i warzyw, prowadzone są plantacje nasienne kwiatów, w gospodarstwach hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie dobrze jest rozwinięty handel. Zarejestrowanych jest tam ponad 140 podmiotów gospodarczych, głównie prowadzących działalność usługową i handlową. 

gmina_czermin.png

Gmina Czermin jest typowo rolniczym obszarem powiatu mieleckiego. Użytki rolne zajmują pow. ok.62 km2, lasy ponad 10 km2. w gminie przeważa gospodarka rolna o wysokiej kulturze uprawy zbóż, roślin okopowych i warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Gmina posiada dobrze rozwiniętą prywatną i spółdzielczą sieć handlową, działa tam ponad 200 podmiotów gospodarczych, głównie zajmujących się usługami budowlanymi, transportem i handlem. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, co stwarza dobre warunki dla produkcji zdrowej żywności.

gmina_gawluszowice.png

W Gawłuszowicach, w tej zdecydowanie rolniczej gminie przeważa uprawa zbóż, roślin okopowych i warzyw oraz hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Funkcjonuje tutaj także blisko 100 podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością handlową, usługową, rzemieślniczą, przetwórstwem pasz.

gmina_wiejska-mielec.jpg

Gmina Mielec ma charakter rolniczo - przemysłowy, a dominuje tam wielokierunkowa produkcja rolna – uprawa zbóż, roślin pastewnych oraz hodowla bydła, drobiu i trzody chlewnej. Spośród ponad 400 podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy, to liczne na tym terenie piekarnie, produkcyjno - usługowe zakłady rzemieślnicze specjalizujące się w technice motoryzacyjnej, elektromechanice, budownictwie, przeróbce drewna, stolarstwie i meblarstwie. Większość firm zatrudnia od kilku do kilkudziesięciu osób. Bardzo dobrze zorganizowany jest handel.

gmina_padew_narodowa.png

Gmina Padew Narodowa jest gminą rolniczą, gdzie przeważają grunty klasy IV i V, na których przeważają uprawy ziemniaków. Na najlepszych ziemiach występują mady wiślane. Na terenie gminy działa blisko 400 podmiotów gospodarczych, wśród których podstawowe znaczenie mają zakłady przetwórstwa rolno - spożywczego. Dobrze rozwija się handel prywatny, rzemiosło i drobne metalowe oraz tartaki.

przecczaw.jpg

Na terenie Miasta i Gminy Przecław dominuje wielokierunkowa produkcja rolna. Przeważa uprawa zbóż, kukurydzy, warzyw i roślin pastewnych, hodowla bydła mlecznego i rzeźnego oraz trzody chlewnej i drobiu. W gminie funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych w różnych branżach, m.in. produkcji materiałów budowlanych, zakład przetwórstwa mięsnego, młyny, zakład przetwórstwa drzewnego i in. Dobrze rozwinięty jest handel.

radomyccl_wielki.jpg

Miasto i Gmina Radomyśl Wielki jest zasobna w surowce naturalne, także w ropę naftową i gaz ziemny. Niegdyś w okolicy Partyni ropę naftową wydobywano na skalę przemysłową. Są tu także złoża wód mineralnych, nigdy jednak nie eksploatowane. Pokłady iłów są wykorzystywane od wielu lat jako surowiec do produkcji cegły a tutejszy piasek służy do celów budowlanych. W okolicach Zgórska znajdują się bogate złoża gliny. Gmina ma charakter rolniczo - przemysłowy. W produkcji rolnej dominuje uprawa roślin oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Z produkcją rolną wiąże się ściśle rozwój dominującej w gminie branży przetwórstwa mięsnego, którym zajmuje się kilka lokalnych firm. Spośród blisko 300 podmiotów gospodarczych, połowa zajmuje się działalnością handlową, licznie reprezentowane są także firmy zajmujące się budownictwem i transportem.

gmina_tuszow_narodowy.jpg

Gmina Tuszów Narodowy ma charakter rolniczo - przemysłowy. W gospodarstwach rolnych dominuje uprawa zbóż i ziemniaków oraz hodowla bydła mlecznego, żywca wieprzowego i drobiu. Na terenie gminy rozwinęły się  firmy z branż przemysłowych: mechanicznej, produkcji części samochodowych na eksport i dla odbiorców krajowych, przemysłu drzewnego, stolarstwa i transportu. Znaczący rozwój odnotowały firmy specjalizujące się w usługach rolniczych i rzemieślniczych, także sprawnie w gminie działa handel.

gmina_wadowice_gorne.jpg
Wadowice Górne
to gmina rolniczo - przemysłowa. Wśród około 130 podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie, większość prowadzi działalność handlową, ale spore znaczenie dla lokalnej gospodarki mają duże zakłady przetwórstwa mięsnego, wyrobów gumowych oraz warsztaty rzemieślnicze.

mielec_miasto.png

W 1938 roku, w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstały w Mielcu Państwowe Zakłady Lotnicze. Również cała powojenna historia Mielca jest ściśle związana z WSK „PZL-Mielec”, gdyż to właśnie ten zakład stanowił o gospodarczej sile miasta. Obecnie, na terenach zakładów lotniczych znajduje się najbardziej atrakcyjny teren inwestycyjny województwa podkarpackiego oraz główne centrum przemysłowe ziemi mieleckiej – Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. Utworzona 6 października 1995 roku jako pierwsza Strefa w Polsce, ustanowiona na 20 lat, jest zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie z bieżącym zarządem sprawowanym przez Oddział ARP w Mielcu.

Aktualnie Strefa obejmuje obszar 786 ha i jego główna część o powierzchni 604 ha znajduje się w Mielcu. Na łączną powierzchnię SSE EURO-PARK MIELEC składają się wspomniane tereny w Mielcu oraz tereny, o które rozszerzono Strefę w latach 2001-2007: Dębica (13 ha), Głogów Małopolski (38 ha), Gorlice (21 ha), Jarosław (14 ha), Laszki (4 ha), Leżajsk (58 ha), Lubaczów (5,4 ha), Ostrów (4 ha), Sanok (14 ha), Pustków (6 ha) oraz Zagórz (2 ha). Jeszcze w 2007, około 160 ha należących do dzielnicy Felin w Lublinie ma zostać włączonych do SSE Mielec. Do tej pory kwota kapitału zainwestowanego przez przedsiębiorców w rozbudowę i wyposażenie hal produkcyjnych wyniosła 2,3 mld zł, z czego 67 % to kapitał zagraniczny a 33 % to kapitał polski. Wydano ponad 106 zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE co przyniosło około 11 tys. miejsc pracy. Procentowa struktura działalności przemysłowej strefy przedstawia się następująco: lotnictwo i motoryzacja 23 %, materiały dla budownictwa 13 %, tworzywa sztuczne 15 %, informatyka 1 %, elektronika 6 %, przemysł spożywczy 3 %, metalowy 20 %, farmaceutyczny 1 %, poligrafia 7 %, przemysł tekstylny 4 %, przetwórstwo drewna i produkcja mebli 7 %.

Największym przedsiębiorcą działającym na terenie Strefy są Polskie Zakłady Lotnicze Mielec. W dniu 16 marca 2007 r. – Sikorsky Aircraft Corp. sfinalizował transakcję nabycia  od rządu polskiego zakładów  wytwórcy samolotów PZL - Mielec. Firma Sikorsky Aircraft jest spółką zależną korporacji United Technologies Corporation z siedzibą w Hartford, Stan Connecticut, USA. W związku z powyższym, planowana jest modernizacja w celu zapewnienia realizacji produkcji śmigłowców BLACK HAWK, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych zdolności wykonawczych w zakresie projektowania konstrukcji lotniczych, wytwarzania, prób w locie i dostaw. Proces modernizacji rozpocznie się już w kwietniu  2007r. Do tej pory PZL-Mielec znane były z produkcji samolotu pasażersko-towarowego M28 SKYTRUCK, samolotu pasażerskiego, ratunkowo-medycznego oraz desantowo-towarowego M28B BRYZA, samolotu rolniczego i o zastosowaniu p. pożarowym M18 DROMADER oraz samolotu szkolnego M26 ISKIERKA. 

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano