Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Ścieżki rowerowe w Mielcu

Ścieżki rowerowe w komunikacji Mielca 2002-2012
Nazwa (lokalizacja) Długość (m)
ul. Metalowców 996
ciąg pieszo-rowerowy ul. W. Szafera - ul. E.Drużbackiej  680
od ul. Partyzantów w kierunku Stawów Cyranowskich 1357
dalej do ul. Pogodnej  1100
ul. Kazimierza Jagiellończyka 370
Aleje Jana Pawła II 700
ul. Szafera 1041
ul. S. Padykuły 1720
ul. Wojska Polskiego do Cyranowskiej 570
ul. Wojska Polskiego od Ronda do Kronospanu  815
al. Niepodległości – al. Kwiatkowskiego 2500
ciąg pieszo-rowerowy ul. Dąbrówki - ul. Gajowa  250
ul. Królowej Jadwigi 1676
dalej przez las do ul. Wolności  1100
al. Ducha Świętego 1212
ul. Żeromskiego od kościoła MBNP do ul. Parkowej 312
ul. H. Sienkiewicza 3100
ul. Wojsławska 6400
ul. Legionów 1480
ul. Wolności  4960
ul. Wojska Polskiego 5068
ul. Torowa -przejazd PKP 1400
ul. Powstańców Warszawy 2085
od ul. Sienkiewicza - al. Niepodległości – zjazd obok wiaduktu do ul. Głowackiego 600
ul. Przemysłowa 1522
ciąg pieszo-jezdny ul. Staszica 460
ciąg pieszo-jezdny ul. Sportowa 393
ul. Żeromskiego 950
ul. Drzewieckiego 940
ciąg komunikacyjny na koronie wału przeciwpowodziowego 962
RAZEM 46 719

Sieć ścieżek rowerowych oznakowanych w Mielcu

– liczba ciągów rowerowych: 30
– łączna długość: 46,7 km


Zarządcy ścieżek rowerowych w Mielcu

Marszałek województwa podkarpackiego,
Starosta powiatu mieleckiego,
Prezydent Miasta Mielca.

Rodzaj nawierzchni

– w budowie ścieżek rowerowych w Mielcu dominuje asfalt, następnie często jest stosowana kostka brukowa (szara i czerwona), występuje również tłuczeń (wzdłuż wału przeciwpowodziowego)

Szerokość ścieżek rowerowych
– od 2 do 2,5 m

Prognozy

W najbliższym czasie suma długości ścieżek rowerowych w Mielcu powinna się zwiększyć przede wszystkim dzięki rozbudowie ul. Korczaka w kierunku ul. Witosa. Drugi ciąg komunikacyjny tego typu powstanie równolegle do pryzmy wału przeciwpowodziowego („Bulwary nad Wisłoką”). U jego podnóża zostanie ułożony kilometrowy ciąg komunikacyjny, który umożliwi przejazd rowerem pomiędzy ul. Rzeczną i kładką nad Wisłoką a pałacykiem Oborskich (park i Muzeum Regionalne w Mielcu).

Opracował Edward Michocki, Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu

Galeria zdjęć

Ścieżki rowerowe w Nadleśnictwie Mielec

Duża mapa do pobrania tutaj Ścieżka rowerowa Nadleśnictwo Mielec PDF (14.36 Mb)

Na terenie Nadleśnictwa Mielec znajduje się jedna ścieżka rowerowa o długości ok. 17,5 km. Utworzona została przez Nadleśnictwo Mielec przy współpracy Urzędu Miasta Mielec. Jej początek znajduje się przy ulicy Partyzantów (oznaczony jest tablicą informacyjną na której znajduje się mapa z przebiegiem terenowej ścieżki rowerowej), następnie wiedzie przez tereny leśne i kończy się przy szkole w Mościskach. Ścieżka dzieli się na dwie trasy, łatwiejszą oznaczoną kolorem czerwonym – polecaną zwłaszcza dla rodzin z dziećmi i trudniejszą oznaczoną kolorem zielonym - dla bardziej wytrwałych cyklistów. Na trasie znajduje się 6 miejsc wypoczynku wyposażonych w ławki, stoły oraz tablice informacyjne o charakterze historycznym i edukacyjnym.

Zarządcy działek:

- na odcinku ok. 9 km ścieżka znajduje się na terenach Nadleśnictwa Mielec, szerokość 2-4 m, nawierzchnia gruntowa, miejscami częściowo utwardzona,
- na odcinku ok. 5 km ścieżka biegnie drogą powiatową Mielec-Szydłowiec, nawierzchnia asfaltowa,
- na odcinku ok. 3,5 km ścieżka biegnie ulicą Partyzantów i drogą należącą do Gminy Miasto Mielec.

Informacja przekazana przez Nadleśnictwo Mielec

Galeria zdjęć

Ścieżki rowerowe Powiatowy Zarząd Dróg

Galeria zdjęć

Ścieżki rowerowe w gminie Przecław


Pobierz trasę nr 1 z opisem Dobrynin - Tuszyma - Biały Bór (1.40 Mb)

Pobierz trasę nr 2 z opisem Rzemień - Niwiska (4.19 Mb)

Materiał opracowany przez Adam Strzelczyk

Galeria zdjęć

Ścieżki rowerowe w gminie Tuszów Narodowy

Przez teren Gminy Tuszów Narodowy wyznaczony jest turystyczny szlak rowerowy tzw. „Trasa wycieczkowa im. Gen. Władysława E. Sikorskiego”, który prowadzi zarówno po drogach powiatowych, wojewódzkich jak i po gminnych. W jednym tylko obszarze od leśniczówki w Czajkowej do urokliwego zakątka leśnego z kapliczką św. Huberta drogą leśną. Długość trasy to około 30km.

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano