nasze_szkoly.pngSzkoły / placówki publiczne prowadzone przez Powiat Mielecki

Zespół Szkół Budowlanych
Mielec, ul. Jagiellończyka 3
tel. (0-17) 788 52 89
mail: zsbmlc1@wp.pl
Dyrektor mgr Stanisław Starzyk
http://zsbmielec.pl/joomla/

Zespół Szkół Ekonomicznych
Mielec, ul. Warszawska 1
tel. (0-17) 773 15 80
mail: zsemlc@poczta.onet.pl
Dyrektor mgr Marta Mysona
http://www.ekonomik.mielec.pl/


Zespół Szkół Technicznych
Mielec, ul. Jagiellończyka 3
tel. (0-17) 788 13 10
mail: zst@zstmielec.pl
p.o. Dyrektora mgr inż. Stanisław Rajda
http://www.zstmielec.pl/


Zespół Szkół w Mielcu
Mielec, ul. Kilińskiego 24
tel. (0-17) 788 88 50
mail: zs-mielec@wp.pl
Dyrektor: Lidia Gereło
http://www.zs.mielec.pl/zs/index.php


Powiatowy Zespół placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu
Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. (0-17) 586 29 16
mail: soswmielec@poczta.fm
Dyrektor Elżbieta Wyparło
http://soswmielec.szkolnastrona.pl/


W skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu wchodzą:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jadwigi Królowej w Mielcu ze szkołami: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, Gimnazjum
Specjalne Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mielcu,
Bursa Międzyszkolna w Mielcu.

I Liceum Ogólnokształcace
Mielec, ul. Jędrusiów 1
tel. (0-17) 773 15 77
mail: konarski.mielec@op.pl
Dyrektor mgr Radosław Kluza
http://konarski.home.pl/


II Liceum Ogólnokształcące
Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel. (0-17) 788 51 68, 788 51 69
mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Dyrektor mgr Zbigniew Rzeźnik
http://n.kopernik.mielec.pl/


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
tel. (0-17) 788 49 88
mail: pppmielec@poczta.onet.pl
Dyrektor dr Wacław Nelec
http://www.poradniamielec.pl/


Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Mielec, ul. Wojska Polskiego 2b (obok Urzędu Celnego)
tel. (0-17) 788 51 94
mail: ckp@ckp.edu.pl
Dyrektor mgr inż. Zdzisław Nowakowski
http://www.ckp.edu.pl/

Szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenia.

Zespół Szkól Radomyśl Wielki
Radomysl Wielki, ul. Kościuszki 2
tel. (014) 681 96 83
mail: zsradomysl@zsradomysl.pl
sekretariat@zsradomysl.pl
Dyrektor Anna Brożyna
http://www.zsradomysl.pl/

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano