Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

nasze_szkoly.pngSzkoły / placówki publiczne prowadzone przez Powiat Mielecki

Zespół Szkół Budowlanych
Mielec, ul. Jagiellończyka 3
tel. (0-17) 788 52 89
mail: zsbmlc1@wp.pl
Dyrektor mgr Stanisław Starzyk
https://zsbmielec.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych
Mielec, ul. Warszawska 1
tel. (0-17) 773 15 80
mail: sekretariat@ekonomik.mielec.pl
Dyrektor mgr Marta Mysona
http://www.ekonomik.mielec.pl/


Zespół Szkół Technicznych
Mielec, ul. Jagiellończyka 3
tel. (0-17) 788 13 10
mail: zst@zstmielec.pl
Dyrektor mgr Arkadiusz Gałkowski
http://www.zstmielec.pl/


Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
Mielec, ul. Kilińskiego 24
tel. (0-17) 788 88 50
mail: zs.mielec@gmail.com
Dyrektor: Janusz Kotarba
http://www.zs.mielec.pl/zs/index.php


Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu
Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. (0-17) 586 29 16
mail: sekretariat@pzpsw.mielec.pl
Dyrektor: Krystyna Bajger
http://soswmielec.szkolnastrona.pl/


W skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu wchodzą:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jadwigi Królowej w Mielcu ze szkołami: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mielcu,
Bursa Międzyszkolna w Mielcu.

I Liceum Ogólnokształcące
Mielec, ul. Jędrusiów 1
tel. (0-17) 773 15 77
mail: sekretariat@konarski.mielec.pl
Dyrektor mgr Radosław Kluza
https://konarski.mielec.pl/


II Liceum Ogólnokształcące
Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel. (0-17) 788 51 68, 788 51 69
mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Dyrektor mgr Zbigniew Rzeźnik
http://n.kopernik.mielec.pl/


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
tel. (0-17) 788 49 88
mail: sekretariat@poradnia.mielec.pl
Dyrektor Krystyna Florek
http://www.poradniamielec.pl/


Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Mielec, ul. Wojska Polskiego 2b (obok Urzędu Celnego)
tel. (0-17) 788 51 94
mail: ckp@ckp.edu.pl
Dyrektor mgr inż. Zdzisław Nowakowski
http://www.ckp.edu.pl/

Szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenia.

Zespół Szkól Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki 2
tel. (014) 681 96 83
mail: zsradomysl@zsradomysl.pl
sekretariat@zsradomysl.pl
Dyrektor Anna Brożyna
http://www.zsradomysl.pl/

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano