stanislaw_lonczak.jpg

Starosta
Stanisław Lonczak
tel. (17) 78-00-403

1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy:

1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
2) kreowanie polityki kadrowej, finansowej i promocyjnej w Starostwie;
3) nadzorowanie realizacji dokumentów strategicznych i rozwojowych;
4) składanie Radzie sprawozdań z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady;
5) ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania;
6) przedkładanie organom nadzoru uchwał;
7) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Starostwa;
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd;
9) udzielanie upoważnień Wicestaroście, członkom Zarządu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji;
10) powierzanie prowadzenia poszczególnych spraw Powiatu w swoim imieniu Wicestaroście oraz członkom Zarządu;
11) przedstawianie projektów uchwał Zarządu pod obrady Rady;
12) podejmowanie czynności i decyzji należących do Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne. Czynności powyższe wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu;
13) udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw prowadzonych przez Starostwo;
14) powierzanie pracownikom określonych zadań, w tym obowiązków w zakresie gospodarki finansowej (art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych);
15) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
16) składanie jednoosobowych oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa;
17) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych ustawami dla Starosty, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień statutu Powiatu i niniejszego regulaminu.

2. Starosta kieruje pracą Starostwa poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnikowych i poleceń służbowych.
3. Starosta w drodze zarządzenia powołuje komisje przedmiotowe, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, a w szczególności: komisje przetargowe, komisje w sprawie przeprowadzenia kontroli, komisje do oceny przydatności składników majątku ruchomego Starostwa do dalszego użytkowania.
4. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
5. Starosta kieruje realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu.
6. Starosta odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Starostwie, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony.
7. Starosta ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie.
8. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu - Starosta jest organem pierwszej instancji w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
9. Starosta występując, jako administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami i aby móc to wykazać. Uwzględnia przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.
10. Starosta udziela urlopów kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
11. Starosta bezpośrednio nadzoruje :

1) Wicestarostę;
2) Członków Zarządu Powiatu;
3) Sekretarza;
4) Skarbnika;
5) Biuro Promocji i Informacji;
6) Biuro Prawne;
7) Geodetę Powiatowego;
8) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru;
9) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
10) Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego;
11) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Inspektora Ochrony Danych;
13) Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
14) Audytora Wewnętrznego;
15) Inspektora ds. BHP;
16) Samodzielne stanowisko ds. kontroli.

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano