Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

stanislaw_lonczak.jpg

Starosta
Stanisław Lonczak
tel. (17) 78-00-403

1. Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy:

1) organizowanie pracy Zarządu i Starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie Powiatu na zewnątrz;
2) kreowanie polityki kadrowej, finansowej i promocyjnej w Starostwie;
3) nadzorowanie realizacji dokumentów strategicznych i rozwojowych;
4) składanie Radzie sprawozdań z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady;
5) ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania;
6) przedkładanie organom nadzoru uchwał;
7) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Starostwa;
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd;
9) udzielanie upoważnień Wicestaroście, członkom Zarządu, pracownikom Starostwa, powiatowych służb, inspekcji straży oraz kierownikom jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji;
10) powierzanie prowadzenia poszczególnych spraw Powiatu w swoim imieniu Wicestaroście oraz członkom Zarządu;
11) przedstawianie projektów uchwał Zarządu pod obrady Rady;
12) podejmowanie czynności i decyzji należących do Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne. Czynności powyższe wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu;
13) udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw prowadzonych przez Starostwo;
14) powierzanie pracownikom określonych zadań, w tym obowiązków w zakresie gospodarki finansowej (art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych);
15) zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
16) składanie jednoosobowych oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa;
17) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Starostwa;
18) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych ustawami dla Starosty, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikające z postanowień statutu Powiatu i niniejszego regulaminu.

2. Starosta kieruje pracą Starostwa poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnikowych i poleceń służbowych.
3. Starosta w drodze zarządzenia powołuje komisje przedmiotowe, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, a w szczególności: komisje przetargowe, komisje w sprawie przeprowadzenia kontroli, komisje do oceny przydatności składników majątku ruchomego Starostwa do dalszego użytkowania.
4. Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
5. Starosta kieruje realizacją zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu.
6. Starosta odpowiada za ochronę informacji niejawnych w Starostwie, w szczególności za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania tej ochrony.
7. Starosta ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie.
8. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu - Starosta jest organem pierwszej instancji w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
9. Starosta występując, jako administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami i aby móc to wykazać. Uwzględnia przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.
10. Starosta udziela urlopów kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
11. Starosta bezpośrednio nadzoruje :

1) Wicestarostę;
2) Członków Zarządu Powiatu;
3) Sekretarza;
4) Skarbnika;
5) Biuro Promocji i Informacji;
6) Biuro Prawne;
7) Geodetę Powiatowego;
8) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru;
9) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
10) Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego;
11) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Inspektora Ochrony Danych;
13) Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
14) Audytora Wewnętrznego;
15) Inspektora ds. BHP;
16) Samodzielne stanowisko ds. kontroli.
17) Wydział Architektury i Budownictwa
18) Wydział Funduszy, Nieruchomości i Gospodarki Nieruchomościami

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano