stanislaw_lonczak.jpg

Starosta
Stanisław Lonczak
tel. (17) 78-00-403
 • wykonywanie funkcji kierownika Starostwa i uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy oraz wyłączne zarządzanie polityką personalną,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
 • wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu,
 • organizowanie pracy Zarządu i Starostwa,
 • realizacja zadań i obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, określonych w odrębnych przepisach,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
 • powierzanie prowadzenia poszczególnych spraw Powiatu w swoim imieniu Wicestaroście oraz Członkom Zarządu,
 • powierzanie wykonywania niektórych spraw w swoim imieniu Sekretarzowi, w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu,
 • występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o dokonanie wyboru Wicestarosty, Członków Zarządu oraz z wnioskiem o ich odwołanie,
 • występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o powołanie (odwołanie) Skarbnika,
 • reprezentowanie Starostwa i Powiatu na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu,
 • podejmowanie czynności i decyzji należących do Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego. Czynności powyższe wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
 • składanie jednoosobowych oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa,
 • przedstawianie projektów uchwał Zarządu pod obrady Rady podczas sesji,
 • składanie Radzie sprawozdań z realizacji jej uchwał oraz z działalności Zarządu,
 • wydawanie zarządzeń dotyczących uregulowań działalności Starostwa, w tym instrukcji obiegu dokumentów,
 • kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń wewnętrznych oraz funkcjonowaniem Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub w stanach nadzwyczajnych na zasadzie odrębnych przepisów,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z kompetencji określonych przepisami prawa oraz zadań wyznaczonych uchwałami Rady,
 • sprawowanie nadzoru przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych,
 • pełnienie służbowego i merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań ponadgminnych, w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, a w szczególności w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz zarządzania kryzysowego,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano