zbigniew_tymula.jpg

Starosta
Zbigniew Tymuła
tel. (17) 78-00-403
 • wykonywanie funkcji kierownika Starostwa i uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy oraz wyłączne zarządzanie polityką personalną,
 • wykonywanie funkcji zwierzchnika kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
 • wykonywanie funkcji Przewodniczącego Zarządu,
 • organizowanie pracy Zarządu i Starostwa,
 • realizacja zadań i obowiązków Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, określonych w odrębnych przepisach,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
 • powierzanie prowadzenia poszczególnych spraw Powiatu w swoim imieniu Wicestaroście oraz Członkom Zarządu,
 • powierzanie wykonywania niektórych spraw w swoim imieniu Sekretarzowi, w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu,
 • występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o dokonanie wyboru Wicestarosty, Członków Zarządu oraz z wnioskiem o ich odwołanie,
 • występowanie do Rady Powiatu z wnioskiem o powołanie (odwołanie) Skarbnika,
 • reprezentowanie Starostwa i Powiatu na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu,
 • podejmowanie czynności i decyzji należących do Zarządu w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego. Czynności powyższe wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
 • składanie jednoosobowych oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa,
 • przedstawianie projektów uchwał Zarządu pod obrady Rady podczas sesji,
 • składanie Radzie sprawozdań z realizacji jej uchwał oraz z działalności Zarządu,
 • wydawanie zarządzeń dotyczących uregulowań działalności Starostwa, w tym instrukcji obiegu dokumentów,
 • kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń wewnętrznych oraz funkcjonowaniem Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa lub w stanach nadzwyczajnych na zasadzie odrębnych przepisów,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z kompetencji określonych przepisami prawa oraz zadań wyznaczonych uchwałami Rady,
 • sprawowanie nadzoru przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych,
 • pełnienie służbowego i merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań ponadgminnych, w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, a w szczególności w zakresie geodezji, kartografii i katastru oraz zarządzania kryzysowego,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję