Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Początki Mielca - ośrodka administracyjnego i kulturalnego powiatu mieleckiego sięgają, jak świadczą badania nad osadnictwem, przeprowadzone przez historyków, co najmniej początku XIII stulecia. W II poł. XIV w. wymieniana jest w spisach świętopietrza parafia mielecka, jako osada stanowiąca lokalny ośrodek wobec wzrastających w ludność okolicznych wsi.

Akt lokacyjny miasta wystawiony został, według różnych źródeł historycznych, przez króla Kazimierza Jagiellończyka w roku 1457 lub 1470. Od czasów tych datuje się stopniowy rozwój miasta i jego oddziaływanie na okoliczne tereny.

Mielec od 1853 r. był siedzibą powiatu. Według "Słownika geogra-ficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" wydanego w 1885 roku, powiat mielecki zajmował obszar blisko 837 km2 i liczył 66 264 stałych mieszkańców. Na terenie powiatu istniało w tym czasie 106 osad i 91 gmin katastralnych, a cztery osady: Mielec, Radomyśl, Rzochów i Przecław posiadały prawa miejskie.

Po roku 1919 powiat mielecki został reaktywowany, a po dokonaniu nowego podziału administracyjnego, został włączony do województwa krakowskiego. Powiat został podzielony na 97 gmin, w tym trzy miejskie.

rynek_1930.jpg
Źródło: www.fb/dawnymielec

W latach 1932-1935 przeprowadzono w Polsce jednolity system podziału administracyjnego, w wyniku którego do powiatu mieleckiego przyłączono kilkanaście wsi z powiatów dąbrowskiego i kolbuszowskiego, po czym utworzono w nim tzw. gminy zbiorowe: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec Wieś, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne.

Tereny przedwojennego powiatu mieleckiego, włączone w okresie okupacji do Generalnego Gubernatorstwa, w wyniku letniej ofensywy 1944 roku w znaczącej części znalazły się pod wojskową kontrolą Armii Czerwonej i współdziałającego z nią LWP.

W krótkim czasie po wyzwoleniu przystąpiono do organizowania administracji według struktury przedwojennej. Powiat mielecki po kilkumiesięcznym okresie przynależności do województwa krakowskiego (jak przed 1939 r.), został w 1945 r. włączony do nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. Obejmował obszar 877 km2, na którym w 1946 r. mieszkało 75,5 tys. osób.

Kształt administracyjny powiatu do 1950 r. był podobny do przedwojennego. Obejmował on teren, na którym znajdowały się dwa miasta: Mielec (jako stolica powiatu i siedziba starostwa) oraz Radomyśl Wielki, a ponadto 9 gmin zbiorowych: Borowa (z 9 gromadami), Czermin (11 gromad), Gawłuszowice (10 gromad), Mielec - wieś (9 gromad), Padew Narodowa (10 gromad), Przecław (12 gromad), Radomyśl Wielki-wieś (10 gromad), Tu-szów Narodowy (16 gromad), Wadowice Górne (14 gromad).

W roku 1954, podczas reformy podziału administracyjnego, powiat mielecki liczący 107 miejscowości, podzielono - oprócz dwóch miast - na 40 gromad. W roku 1960 znów dokonano podobnej zmiany, tym razem likwidując część gromad dotychczasowych, utworzono 27 większych terytorialnie gromad. Ostatnia zmiana administracyjna powiatu, przed jego likwidacją, odbyła się w 1972 r. Przeprowadzono wtedy reformę władz terenowych na wsi, w myśl której w powiecie mieleckim powstało 8 gmin.

W wyniku uchwalonej przez Sejm RP reformy administracyjnej kraju, pierwszego stycznia 1999 roku Mielec ponownie stał się stolicą powiatu, obejmującego obszar 880 km2, z miastem Mielec, miastem i gminą Radomyśl Wielki, miastem i gminą Przecław (Przecław odzyskał prawa miejskie 1 stycznia 2010 roku) oraz gminami: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne. Powiat mielecki, kojarzony w Polsce i świecie przede wszystkim z lotnictwem, ma bardzo duży potencjał przemysłowy także w wielu innych dziedzinach.

Główną siłą napędową gospodarki powiatu mieleckiego są rozwijające się firmy, działające w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, wśród nich m.in. zakłady ponadnarodowych potentatów jak BRW, KIRCHHOFF Polska, KRONOSPAN MIELEC, a także firmy działające w "otoczeniu" SSE.

Znacząco rozwinęły się w powiecie mieleckim firmy z branż maszynowej, przemysłu drzewnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa, przemysłu elektronicznego. Następuje systematyczny rozwój handlu i sieci usług. Powiat dysponuje dobrze rozbudowaną siecią komunikacyjną. Centralnym węzłem komunikacyjnym powiatu jest miasto Mielec, gdzie krzyżują się liczne drogi wojewódzkie.

Przy głównych trasach komunikacyjnych istnieje dobrze rozwinięta sieć stacji benzynowych i stacji obsługi samochodów, zaś na przyjezdnych czekają hotele i restauracje. Powiat mielecki posiada dobrze rozwiniętą sieć szkół ponadpodstawowych, w różnorodnych branżach. Istnieje możliwość podjęcia studiów wyższych - od roku akademickiego 1999/2000 funkcjonuje w Mielcu Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania. W zależności od potrzeb istnieją możliwości wprowadzania nowych kierunków nauczania.

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano