Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
I piętro

Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP
Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą EPUAP
"Pismo ogólne do urzędu - stary wzór" ( Adresat /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )
Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału - Roman Misiąg
tel. (017) 78 00 501
I piętro, pokój 128
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
email: podgikmielec@powiat-mielecki.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału – Joanna Baca
Klasyfikacja gruntów
tel. (017) 78 00 503
I piętro, pokój 129

Główny Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej – Waldemar Mazurek
tel. (017) 78 00 508
I piętro, pokój 115

Obsługa stron - wydawanie wypisów i map
parter, pokój 2, tel. (017) 78 00 502

Godziny obsługi Interesantów:

poniedziałek: 7:30-16:00
wtorek: 7:30-15:00
środa : 7:30-15:00
czwartek: 7:30-15:00
piątek: 7:30-14:00
sobota: zamknięte
niedziela: zamknięte

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-16:30
wtorek: 7:30-15:30
środa : 7:30-15:30
czwartek: 7:30-15:30
piątek: 7:30-14:30
sobota: zamknięte
niedziela: zamknięteZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE - TO NAPRAWDĘ PROSTE

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru informuje, że uruchomił platformę do składania wniosków na zakup dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, między innymi mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Wnioski można składać poprzez geoportal powiatu mieleckiego, adres: https://mielec.geoportal2.pl/index.php po wybraniu kafelka Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD.

Aby skorzystać z tej opcji należy w zakresie danych niezawierających danych osobowych należy założyć konto użytkownika i po zalogowaniu złożyć zamówienie. Wszelkie dane i informacje dotyczące złożonego wniosku dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

W przypadku wniosków o materiały zawierające dane osobowe np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, oprócz założenia konta, konieczne jest potwierdzenie konta przez profil zaufany. Składając zamówienie, należy zwrócić uwagę czy wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowej działki, jeśli nie, konieczne jest dołączenie do wniosku potwierdzenia tzw. interesu prawnego (pełnomocnictwo i ewentualna opłata skarbowa lub odpowiednia podstawa prawna). Dokumenty potwierdzające interes prawny należy dołączyć do wniosku jako załącznik w formacie PDF. Podobnie jak w przypadku pozostałych wniosków, zamówione dokumenty oraz informacje dotyczące postępu realizacji wniosku, dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

Opłatę za zamówienie należy dokonać po wygenerowaniu przez system dokumentu obliczenia opłaty (DOO). Przy wypełnianiu formularza wniosku prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych pól. Ważne jest aby na wniosku w polu Dodatkowe wyjaśnienia, zawrzeć cel na jaki zamawiane są materiały. (np. decyzji o warunkach zabudowy, do notariusza lub księgi wieczystej, itp.) ułatwi to pracownikowi starostwa jego weryfikację i przyśpieszy realizację.

Wnioski złożone przez geoportal wpływają bezpośrednio na stanowisko obsługi. Prawidłowo złożony wniosek realizowany jest niezwłocznie bez potrzeby wyczekiwania w kolejce na stanowisku obsługi. Istnieje możliwość zapłaty on-line lub przez dowolny bank dołączając potwierdzenie opłaty. Zamówione materiały są gotowe do odbioru osobiście po dokonaniu opłaty lub jeżeli zaznaczono wysyłkę przesyłane są na wskazany we wniosku adres.
Dokumenty w postaci elektronicznej (mapa zasadnicza i ewidencyjna), wypisy, wykazy nie wymagające „czerwonych pieczątek” mogą być zamówione szybko, bez obecności w urzędzie.

Możliwe jest również składanie wniosków w wykorzystaniem platformy ePUAP (z pominięciem geoportalu), tradycyjnie przez pocztę, złożenie wniosku osobiście, jednakże wpływają one wtedy na kancelarię urzędu po czym są dekretowane i przekazywane do wydziału przez co czas realizacji będzie dłuższy.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt pod nr telefonów: 177800501, 177800519, 177800522.

Zachęcam do skorzystania z przedstawionej możliwości zamawiania materiałów.
Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Roman Misiąg

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano