Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
parter

Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP
Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą EPUAP
"Pismo ogólne do urzędu - stary wzór" ( Adresat /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )


E-USŁUGI - GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), link rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym:

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ 

Otwórz stronę i złóż wniosek online.

Dyrektor Wydziału - Tomasz Kilian
parter, pokój 6
tel. (017) 78 00 460

Z-ca Dyrektora Wydziału - Małgorzata Sondej
parter, pokój 12
tel. (017) 78 00 481

OBRĘB IMIĘ I NAZWISKO NR POKOJU TELEFON

Stare Miasto
Część Rzochowa
Wojsław

Magdalena Tryba

14 (0-17) 78 00 463

Zaświadczenia o samodzielności lokali, rejestracja dzienników budowy

Bernadeta Węgrzyn 14 (0-17) 78 00 465

Gmina Tuszów Narodowy
Gmina Wadowice Górne (część)

Beata Wnęk 13 (0-17) 78 00 453

Os. Cyranka
Os. Kusocińskiego
Os. Kopernika
Os. Żeromskiego
Os. Niepodległości
Os. Kazimierza Wielkiego
Os. Wolności
Os. Mościska

 Rafał Brożnowicz 11 (0-17) 78 00 461

Os. Smoczka
Os. Szafera
Os. Dziubków
Łuże

 Sławomir Szyszka 11 (0-17) 78 00 488

Gmina Wiejska Mielec
Gmina Borowa (część)

 Małgorzata Sondej 12 (0-17) 78 00 481

Gmina Czermin
Gmina Gawłuszowice
Gmina Borowa (część)

 Anna Kędzior 12 (0-17) 78 00 464

Gmina Padew Narodowa
Gmina Przecław

 Dariusz Bajor

9

(0-17) 78 00 485

Gmina Radomyśl Wielki
Gmina Wadowice Górne (część)
Pozwolenia na budowę, instalacje gazowe, zgłoszenia na budowę sieci uzbrojenia terenu

Izabela Cena

Magdalena Tryba

Beata Wnęk

Rafał Brożnowicz

Sławomir Szyszka

 Małgorzata Sondej

Anna Kędzior

 Dariusz Bajor

9

14

13

11

11

12

12

9

(0-17) 78 00 480

(0-17) 78 00 463

(0-17) 78 00 453

(0-17) 78 00 461

(0-17) 78 00 488

(0-17) 78 00 481

(0-17) 78 00 464

(0-17) 78 00 485

Opłatę skarbową proszę wykonywać na rachunek 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545 z dopiskiem: opłata skarbowa za pozwolenie na budowę

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano