zadania_wydzialu22.jpg

1) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych po uzyskaniu upoważnienia właściwego ministra,
2) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego z uwzględnieniem przepisów wykonawczych,
3) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
4) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
5) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia oraz wnoszenie ewentualnego sprzeciwu w tych sprawach,
6) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia w przypadku naruszeń przepisów budowlanych,
7) zatwierdzanie projektu budowlanego odrębną decyzją lub odmowa takiego zatwierdzenia,
8) nakładanie postanowieniem obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
9) odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
10) odmowa wydania pozwolenia na budowę w razie niespełnienia określonych wymagań ustawowych,
11) wydawanie decyzji o odmowie zmiany lub zmianie pozwolenia na budowę w razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,
12) stosowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska w prowadzonych postępowaniach dotyczących pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych albo ich części,
13) prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz przechowywanie dokumentów dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń wykonania robót budowlanych,
14) przenoszenie za zgodą poprzedniego inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
15) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę organowi, który wydał decyzję
o warunkach zabudowy,
16) wydawanie decyzji o wyłączaniu obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy i wykonywania niektórych czynności przez kierownika budowy,
17) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie obiektów wymagających zgłoszenia.
18) wydawanie dziennika budowy lub montażu,
19) rozstrzyganie w drodze decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości i określanie granic niezbędnej potrzeby i warunków korzystania
z nich w celu wykonywania prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
20) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
21) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektów budowlanych i wnoszenie ewentualnego sprzeciwu w tych sprawach,
22) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem oraz udzielanie pozwolenia na ich rozbiórkę,
23) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz innej osoby,
24) uzgadnianie projektowych rozwiązań dla obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych
25) wydawanie dziennika rozbiórki,
26) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego stanowiących zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
27) bezzwłoczne przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
28) uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
29) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali na podstawie art.2 ust.3 ustawy o własności lokali,
30) prowadzenie w granicach swojej właściwości analiz w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego obszaru powiatu,
31) przekazywanie Wojewodzie Podkarpackiemu uwierzytelnionych kopii rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę i uwierzytelnionej kopii rejestru decyzji pozwoleń na budowę w określonych terminach,
32) przekazywanie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od nieruchomości, kopii decyzji o pozwoleniu na budowę, o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, o rozbiórce obiektu budowlanego,
33) opracowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i organów nadrzędnych,
34) udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
35) prowadzenie spraw związanych z obiektami budowlanymi uszkodzonymi w wyniku klęsk żywiołowych w zakresie posiadanych kompetencji,
36) wykonywanie innych zadań zbieżnych z zakresem kompetencji, wynikających
z przepisów prawa.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano