Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

01.12.2022

Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 28 lutego

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP.

01.02.2023

Informacje

Paweł Pazdan zostanie nowym dyrektorem szpitala

Komisja Konkursowa przesłuchała kandydatów na stanowisko dyrektora w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu.

31.01.2023

Sport

Już w najbliższą sobotę: turniej piłkarski o Puchar Starosty!

Dziesięć drużyn zawalczy o główne trofeum jedenastego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego. Rozgrywki zaplanowano na najbliższą sobotę, 4 lutego.

30.01.2023

Informacje

Nagrody dla przedsiębiorców

Po pandemicznej przerwie władze samorządowe gminy Radomyśl Wielki po raz dziewiętnasty uhonorowały przedsiębiorców. Udział w przekazaniu nagród dla 20 firm w dziewięciu kategoriach wziął m.in. Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

30.01.2023

Informacje

Ponad 230 tys. złotych dla WOŚP!

Przez cały weekend 29-30 stycznia w Mielcu grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wydarzenie tradycyjnie objął swoim patronatem honorowym Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

27.01.2023

Informacje

WCR w Mielcu zachęca: wstąp do Wojska Polskiego

Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i wstąpić do zawodowej służby wojskowej albo zasilić rezerwy.

27.01.2023

Informacje

Dzień Pamięci

Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki: Niepamięć o tym, co wydarzyło się w tamtych mrocznych latach okupacji niemieckiej jest jak przyzwolenie na to, co dzieje się obecnie w Ukrainie, dlatego nie możemy o tym nigdy zapomnieć.

27.01.2023

Patronat

Licytujmy dla WOŚP!

Zachęcamy do licytacji gadżetów promocyjnych przekazanych Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy przez Powiat Mielecki.

26.01.2023

Patronat

Gramy z WOŚP! Jak wesprzeć zbiórkę?

Już w ten weekend odbędzie się finał 31. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie objął swoim honorowym patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

25.01.2023

Informacje

Powiat przekazał kolejne środki na renowację zabytków

W mieleckim starostwie podpisano dziś (25 stycznia) umowy na wykonanie niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich w zabytkach znajdujących się na terenie powiatu.

24.01.2023

Informacje

Szkolenie 33 blp w Piątkowcu, Wojsławiu i Rzochowie

28 i 29 stycznia, pododdziały 33 batalionu lekkiej piechoty realizować będą szkolenie rotacyjne w rejonie Wojsławia i Rzochowa (Lasy Wojsławski) oraz w Piątkowcu.

23.01.2023

Samorząd

30 stycznia kolejna sesja Rady Powiatu Mieleckiego

W poniedziałek, 30 stycznia, odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Powiatu Mieleckiego. Obrady wystartują o godzinie 12:00.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano