Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

01.03.2024

Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 31 maja

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz BRAVO-CRP.

01.03.2024

Informacje

Zespół Szkół Budowlanych ma już 50 lat!

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej obchodził dziś jubileusz 50-lecia istnienia. Gratulacje i życzenia na tę wyjątkową okazję przekazały władze samorządowe Powiatu Mieleckiego.

01.03.2024

Rada ds Informatyzacji Edukacji

Zdzisław Nowakowski Wiceszefem ministerialnej Rady ds. Informatyzacji Edukacji

01.03.2024

Informacje

Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego i Miasta Mielca oddali wspólnie cześć bohaterom podziemia niepodległościowego – w ramach obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

29.02.2024

Informacje

Nasz patronat: Bieg Tropem Wilczym

2 marca odbędzie się kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym organizowana z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

28.02.2024

Informacje

Piękno regionu ukazane w albumie

28 lutego w sali audiowizualnej miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu odbyła się promocja albumu „W sercu puszczy. Ziemia mielecko-kolbuszowska”.

27.02.2024

Edukacja

Praktyki zawodowe w Ostrawie

Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Praktyczna strona zawodu”.

26.02.2024

Patronat

W Mielcu zmierzyły się najlepsze drużyny futsalu

Po raz pierwszy w historii Mielec pełnił rolę gospodarza Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-19. Wydarzenie odbyło się w miniony weekend pod honorowym patronatem Powiatu Mieleckiego.

26.02.2024

Informacje

Znamy laureatów XLVII OOWEE

23 lutego oficjalnie podsumowano 47. Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, która odbyła się w Mielcu.

23.02.2024

Patronat

Wystartowały Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu

Po raz pierwszy w historii Mielec pełni rolę gospodarza Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-19. Wydarzenie objął patronatem starosta mielecki Stanisław Lonczak.

23.02.2024

Informacje

Dziś Światowy Dzień Walki z Depresją - rusza nabór kadry do CZP

Mielecki Szpital Specjalistyczny złożył wniosek o powołanie Centrum Zdrowia Psychicznego. Dziś, w Światowy Dzień Walki z Depresją, ruszył nabór kadry.

23.02.2024

Informacje

Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. będzie realizować projekt: Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano