Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

26.01.2023

Patronat

Gramy z WOŚP! Jak wesprzeć zbiórkę?

Już w ten weekend odbędzie się finał 31. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie objął swoim honorowym patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

19.01.2023

Patronat

Leki z leśnej apteki

To już półmetek projektowych zmagań „Las łączy nas” Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mielcu. Tym razem, 17 stycznia 2023r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK odbyły się warsztaty przyrodnicze pod hasłem „Leki z leśnej apteki”.

11.01.2023

Udany start Klubu Pacjenta PAKS

Sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie mieszkańców Mielca z lekarzami tutejszego Oddziału American Heart of Poland. Była to jednocześnie inauguracja Klubu Pacjenta utworzonego przez PAKS. Patronat nad jego działalnością objął Starosta (...)

11.01.2023

Patronat

Zapraszamy na spotkanie Klubu Pacjenta

11 stycznia w godzinach 11:30-13:10 odbędzie się spotkanie Klubu Pacjenta organizowane przez grupę American Heart of Poland wraz z Fundacją Z Sercem do Pacjenta. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

10.01.2023

Patronat

Katarzyna Zdziebło Sportowcem Roku 2022

Chodziarka LKS Stali Mielec, Katarzyna Zdziebło, wygrała tegoroczny plebiscyt pn. „Sportowiec Roku” organizowany przez Tygodnik Regionalny Korso. Wydarzenie odbyło się w czwartek, 5 stycznia, pod honorowym patronatem Powiatu Mieleckiego.

20.12.2022

Patronat

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Elektryku

Pod honorowym patronatem Powiatu Mieleckiego w Zespole Szkól im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 15 grudnia odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.

14.11.2022

Patronat

200 osób pobiegło za niepodległość!

Tradycyjnie już, z okazji Święta Niepodległości, w Mielcu zorganizowano patriotyczny bieg. Udział w nim wzięło łącznie 200 uczestników.

11.11.2022

Patronat

Duże zainteresowanie zawodami strzeleckimi

Z okazji Święta Niepodległości, 11 listopada w Mielcu odbyły się Otwarte Zawody Strzeleckie. Wydarzeniu patronował starosta mielecki Stanisław Lonczak.

09.11.2022

Patronat

Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie

Tradycyjnie już, z okazji Święta Niepodległości, 11 listopada w Mielcu odbędą się Otwarte Zawody Strzeleckie. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

07.11.2022

Patronat

Turniej Piłki Ręcznej pod patronatem starosty

W dniach 04-06 listopada odbył się IV Niepodległościowy Młodzieżowy Turniej Piłki Ręcznej pod Patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec.

04.11.2022

Patronat

Nasz Patronat: Dyktando Niepodległościowe

II Liceum Ogólnokształcące już po raz kolejny będzie organizatorem Dyktanda Niepodległościowego. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

03.11.2022

Patronat

W Mielcu wystartowały mistrzostwa Polski w boksie!

Pod honorowym patronatem starosty Stanisława Lonczaka w Mielcu dziś przed południem wystartowały Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Boksie Olimpijskim.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano