Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

30.05.2023

Patronat

Mielec świętował Światowy Dzień Pszczoły

Z okazji przypadającego na 20 maja Światowego Dnia Pszczoły, w Mielcu odbył się Jarmark żywności i rękodzieła regionalnego i lasowiackiego.

29.05.2023

Patronat

Drugie spotkanie Klubu Pacjenta

25 maja w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu odbyło się drugie spotkanie Klubu Pacjenta.

25.05.2023

Patronat

Wystartowała XIII edycja Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki

Od Panelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Kadry dla przemysłu lotniczego” rozpoczął się tegoroczny Mielecki Festiwal Nauki i Techniki.

25.05.2023

Patronat

XIV Parada Konna w Żarówce

Pokaz kawaleryjski, kadryl, konkursy powożenia zaprzęgami, konkurs zaprzęgów tradycyjnych, czempionat hodowlany klaczy rasy zimnokrwistej to główne atrakcje Parady Konnej pod hasłem Razem Bezpiecznie.

24.05.2023

Patronat

Rajd rowerowy ulicami Partyni i Podborza

Pod honorowym patronatem starosty Stanisława Lonczaka w miniony weekend odbył się raj rowerowy „Ścieżką zdrowia” na trasie Partynia – Podborze – Partynia.

19.05.2023

Patronat

[NASZ PATRONAT] Mielecki Jarmark Żywności i Rękodzieła

Z okazji Światowego Dnia Pszczoły zostanie zorganizowany Mielecki Jarmark Żywności i Rękodzieła. Patronat Honorowy nad imprezą objął Starosta Powiatu Mieleckiego.

18.05.2023

Patronat

[NASZ PATRONAT] XIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

XIII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki odbędzie się w dniach 25-27 maja 2023 roku. Festiwal odbędzie się pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Mieleckiego.

17.05.2023

Patronat

[NASZ PATRONAT] Parada konna w Żarówce

Już 21 maja, w niedzielę, w Żarówce koło Radomyśla Wielkiego odbędzie się IV edycja Parady Konnej. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Mieleckiego.

16.05.2023

Patronat

Zawody strzeleckie pod patronatem starosty

Dla uczczenia Dnia Zwycięstwa, bohaterstwa Żołnierzy Wojska Polskiego w bitwie pod Monte Casino i na wszystkich frontach II Wojny Światowej odbyły się zawody strzeleckie na strzelnicy LOK w Mielcu.

11.05.2023

Patronat

Las łączy nas. Finał projektu edukacyjnego

Pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka zakończył się dziś projekt edukacji przyrodniczej pn. "Las łączy nas". To projekt dedykowany dla dzieci w wieku przedszkolnym.

05.05.2023

Patronat

Nasz patronat: Najmłodsi uczą się zasad bezpieczeństwa

Drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych z powiatu mieleckiego rywalizowały ze sobą w ramach Powiatowego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Najlepszych nagrodził starosta Stanisław Lonczak.

26.04.2023

Patronat

Znamy laureatów "Master of English"

W dniu dzisiejszym odbyła się II Gala Olimpiady Języka Angielskiego "Master of English", organizowanej pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Mieleckiego.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano