Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

24.01.2022

Patronat

Rafał Strączek Sportowcem Roku 2021

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka w ostatni piątek rozstrzygnięty został plebiscyt na Sportowca Roku. Wydarzenie corocznie organizuje Tygodnik Regionalny Korso.

21.01.2022

Patronat

30. Finał WOŚP w Mielcu!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Mielcu podczas finałów w Galerii Navigator i Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Na terenie miasta kwestować będzie dodatkowo 140 wolontariuszy.

12.01.2022

Patronat

Poznamy najlepszych sportowców i trenerów

Już 21 stycznia br. odbędzie się finał kolejnego plebiscytu wyłaniającego Sportowca Roku Tygodnika Regionalnego Korso. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

24.11.2021

Patronat

Znamy laureatów konkursu wiedzy prawnej!

Dziś w I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu odbył się „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej” zorganizowany przez Fundację Pasieka. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego.

22.11.2021

Patronat

Przed nami konkurs wiedzy prawnej

Uczniowie z powiatowych szkół już w środę, 24 listopada, zmierzą się w Powiatowym Konkursie Wiedzy Prawnej.

16.11.2021

Patronat

Niepodległościowe zawody strzeleckie

Dla uczczenia Święta Niepodległości 11 listopada w Mielcu odbyły się Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego.

15.11.2021

Patronat

Pobiegli za niepodległość

Za nami 4. Bieg Niepodległości zorganizowany na Górze Cyranowskiej w Mielcu. Zawody odbyły się pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka oraz Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego.

10.11.2021

Patronat

O nowych technologiach dla biznesu [NASZ PATRONAT]

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka w Mielcu odbywa się dziś konferencja technologiczna.

05.11.2021

Patronat

Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie

Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada w Mielcu odbędą się Otwarte Zawody Strzeleckie. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

26.10.2021

Patronat

10 listopada konferencja technologiczna

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. wspólnie z Fundacją Al Law Tech i Google Cloud zapraszają na konferencję technologiczną, która odbędzie się 10 listopada w Mielcu.

15.10.2021

Patronat

Kolejny turniej o Puchar Ziemi Mieleckiej

Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 16 października w Mielcu odbędzie się XI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Karate Shorin-Ryu o Puchar Ziemi Mieleckiej.

12.10.2021

Patronat

VIII Mielecki Zielony Punkt Kontrolny

Starosta mielecki Stanisław Lonczak objął honorowym patronatem ósmą edycję leśnych zawodów na orientację w terenie. Wydarzenie odbędzie się 24 października.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano