Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

05.08.2022

XLIII Sesja Rady Powiatu

W trybie zdalnym obradowali Radni Powiatu Mieleckiego. Była to już 43 sesja, podczas której radni podjęli decyzje dotyczące finansów powiatu oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

04.08.2022

Samorząd

5 sierpnia nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Mieleckiego

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mieleckiego została zaplanowana na 5 sierpnia br. Radni obradować będą w trybie zdalnym.

02.08.2022

Start programu Cyfrowy Powiat

W Starostwie Powiatowym w Garwolinie zainicjowany został program „Cyfrowy Powiat”. Jego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów. Do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł. W wydarzeniu (...)

21.07.2022

Pomoc finansowa dla szpitala

4 950 000 zł dla szpitala w Mielcu. Zarząd Powiatu Mieleckiego podjął decyzję o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy finansowej w postaci pożyczki krótkoterminowej.

10.06.2022

Samorząd

O sprawach najważniejszych dla powiatów

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął udział w XXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w dniach 8-9 czerwca w Mikołajkach.

21.03.2022

XXXIX sesja Rady Powiatu Mieleckiego

Pomoc uchodźcom Ukrainy i sytuacja w mieleckim Szpitalu Specjalistycznym zdominowały obrady radnych podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

15.03.2022

Samorząd

XXXIX sesja Radu Powiatu Mieleckiego

W poniedziałek, 21 marca, w Auli Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbędzie się XXXIX sesja Rady Powiatu Mieleckiego.

23.02.2022

2 lata z ASF

Afrykański pomór świń (ASF) właśnie w naszym powiecie może wyrządzić wiele szkód. To tutaj skoncentrowała się największa ilość hodowców żywca i firm przetwórstwa mięsnego. Powiat Mielecki produkuje i przetwarza około 30% produkcji mięsnej w skali (...)

16.02.2022

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w trybie zdalnym

W środę (16.02) obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Radzie Powiatu Mieleckiego.

18.01.2022

Wspólne inwestycje

Powiat mielecki, wspólnie z innymi samorządami „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” przygotowuje strategię działań w nowej unijnej perspektywie finansowej.

17.01.2022

Samorząd

W poniedziałek kolejna sesja Rady Powiatu Mieleckiego

24 stycznia (poniedziałek) odbędą się kolejne zdalne obrady Rady Powiatu Mieleckiego. Początek sesji o godzinie 12:00.

12.01.2022

Co dalej z transportem zbiorowym?

Na liście organizatorów transportu zbiorowego, którym przyznano finansowe wsparcie znalazły się 44 samorządy lub związki powołane do realizacji tego transportu. Niestety nie ma na niej powiatu mieleckiego, ani żadnej z gmin, które w ubiegłym (...)

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano