Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

24.05.2022

Sport

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Maliniu Mistrzami Województwa

Reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej w Maliniu w piłce ręcznej wygrała Finał Wojewódzki Igrzyska Młodzieży Szkolnej (kl. VII - VIII).

18.05.2022

Sport

Gratulujemy najzdolniejszym siatkarzom!

Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (kl. VII - VIII) w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu.

11.05.2022

Sport

Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce siatkowej

Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Dzieci (kl. VI i mł.) w piłce siatkowej chłopców organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu.

04.05.2022

Sport

Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce siatkowej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Dzieci (kl. VI i mł.) w piłce siatkowej dziewcząt.

20.04.2022

Sport

Drużyna z Rudy najlepsza w koszykówce!

Szkoła Podstawowa w Rudzie była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Dzieci (kl. VI i młodsze) w piłce koszykowej dziewcząt. Wydarzenie, przy udziale środków od Starostwa Powiatowego w Mielcu, zorganizował Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu.

13.04.2022

Sport

Kolejne igrzyska piłki ręcznej

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu.

31.03.2022

Sport

Drużyna z Radomyśla Wielkiego najlepsza w piłce ręcznej

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu.

22.02.2022

Sport

Jubileuszowy turniej piłkarski o Puchar Starosty

Dziesięć drużyn zawalczy o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka w 10. edycji tradycyjnego Noworocznego Turnieju Piłkarskiego. Rozgrywki zaplanowano na najbliższą sobotę, 26 lutego.

03.02.2022

Sport

Mistrz Polski z II LO

Piotr Urban z klasy 3DG w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu, trenujący w MKS Gryf Mielec, został Mistrzem Polski Juniorów w szpadzie. Wraz z nim udział w ostatnich mistrzostwach wzięło jeszcze sześciu innych uczniów II LO.

21.12.2021

Sport

Kto okazał się najlepszy w zawodach?

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim była gospodarzem finału Powiatowych Igrzysk Dzieci (kl. VI i mł.) w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

15.11.2021

Sport

Kto awansował do wojewódzkich igrzysk?

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu zorganizował Powiatowe Igrzyska Dzieci (kl. VI i mł.) w unihokeju. Gospodarzem tego wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej.

04.11.2021

Sport

Znamy najlepszych szachistów!

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu był organizatorem zawodów szachowych dla szkół z powiatu mieleckiego.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano