Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

14.11.2023

Sport

Szachiści z Radomyśla Wielkiego awansują

W Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim rozegrane zostały rejonowe eliminacje do finałów wojewódzkich w szachach drużynowych.

03.11.2023

Sport

Mistrzowie szachów są w Radomyślu Wielkim

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu był organizatorem szkolnych zawodów w szachach. W rozgrywkach zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim.

13.10.2023

Sport

Otwarcie nowej sali MUKS Iryda Mielec

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Sekcję Bokserską MUKS Iryda Mielec.

03.10.2023

Sport

Nagrody za najwyższe roczne osiągnięcia

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu podsumował dziś współzawodnictwo dzieci i młodzieży w minionym roku szkolnym.

14.06.2023

Sport

Czerwcowe sukcesy modelarzy

W pierwszy weekend czerwca zawodnicy SAUT Leonardo wzięli udział w Pucharze Świata Modeli Kosmicznych rozegranych na Pustyni Błędowskiej.

05.06.2023

Sport

Powiatowy Konkurs "Baw się z nami"

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu był organizatorem Powiatowego Konkursu " Baw się z nami" na boisku SP nr 9 w Mielcu, w którym brali udział uczniowie klas III i młodsi.

23.05.2023

Siatkarki u Starosty

Siatkarska drużyna ITA TOOLS Stal Mielec gościła u Starosty Mieleckiego.

18.05.2023

Program Olimpia

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało środki na realizację dwóch projektów złożonych przez mieleckie starostwo.

30.03.2023

Sport

Powiatowe Igrzyska Dzieci w siatkówce chłopców

Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej była gospodarzem finału Powiatowych Igrzysk Dzieci (kl. Vi i mł.) w siatkówce chłopców. Finał rozegrały drużyny, które wygrały turnieje półfinałowe. Grało w nich 15 drużyn.

16.03.2023

Sport

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu była gospodarzem finału powiatowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej (kl. VII-VIII) w piłce siatkowej chłopców. Dziewczęta swój finał rozegrały z kolei w Woli Mieleckiej.

02.03.2023

Sport

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu zorganizował kolejne zawody dla szkół z powiatu mieleckiego. Młodzież tym razem zmierzyła się w piłce ręcznej.

24.02.2023

Sport

Powiatowe Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej

Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim była gospodarzem finału Powiatowych Igrzysk Dzieci (kl. VI i mł.) w piłce ręcznej. Które drużyny okazały się liderami rozgrywek?

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano