Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

04.08.2021

Informacje

Obradowała Rada Społeczna mieleckiego szpitala

W dniu dzisiejszym odbyła się Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Rozmawiano o bieżącej sytuacji w mieleckiej lecznicy.

02.08.2021

Informacje

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Przypominamy mieszkańcom Mielca, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisem objęte są osoby fizyczne zamieszkałe stale lub czasowo na terenie Miasta Mielca

02.08.2021

Informacje

77. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

Złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy uczczono pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę tego tragicznego wydarzenia w historii naszego kraju.

01.08.2021

Informacje

III Rundka Rowerowa przełożona na 8 sierpnia

Nad naszym regionem w najbliższych godzinach spodziewane są opady deszczu, burze z gradem, porywisty wiatr, a nawet trąby powietrzne.

30.07.2021

Informacje

Starosta o sytuacji w mieleckim szpitalu

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu, którego udzielił Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. Rozmowę prowadził redaktor naczelny portalu Hej Mielec, Przemysław Cynkier.

29.07.2021

Informacje

III Rundka Rowerowa. Zmiana godzin!

Nastąpiła korekta godziny startu i losowania nagród. Zaczynamy przy Galerii Navigator w godz. 14:30 do 15:30. Przyjazd na metę do Parku Sensorycznego w godz. od 16:00 do 17:00 i losowanie nagród od godz. 17:30

28.07.2021

Informacje

Uroczystość odsłonięcia grobu

Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak wziął udział w uroczystości odsłonięcia grobu Pierwszego Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Mielcu Podkom. Franciszka Szczotkowskiego.

28.07.2021

Informacje

Tragiczna sytuacja hodowców

Z inicjatywy Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka doszło do spotkania hodowców z terenu powiatu mieleckiego z posłem PSL Mieczysławem Kasprzakiem.

23.07.2021

Informacje

24 lipca świętują mundurowi

Z okazji Święta Policji, w imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano