Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

13.05.2022

Kultura

Absolwent II LO ze stypendium ministra

Dominik Kapinos znalazł się w gronie 40 abiturientów szkół artystycznych, którzy otrzymali stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2021/2022.

09.03.2022

Kultura

W Padwi Narodowej upamiętniono Ignacego Łukasiewicza

Odsłonięciem okolicznościowego pomnika i konferencją naukową zainaugurowano Rok Ignacego Łukasiewicza w Gminie Padew Narodowa. To właśnie na jej terenie, w Zadusznikach, wybitny wynalazca przyszedł na świat w roku 1822.

08.03.2022

Kultura

Dziś inauguracja Roku Ignacego Łukasiewicza

Przy współpracy z Powiatem Mieleckim w Gminie Padew Narodowa zostanie dziś zainaugurowany Rok Ignacego Łukasiewicza.

27.11.2021

Kultura

Znamy laureatów Pieczęci Zasług Obywatelskich

W sobotę, 27 listopada, w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń „Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis”.

28.10.2021

Kultura

Znamy laureatów konkursu "Barwy Mojej Ojczyzny"

Ponad 80 uczniów z 30 szkół z terenu powiatu mieleckiego wzięło udział w XI edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”.

27.10.2021

Kultura

Ruszyły zmagania finalistów konkursu „Barwy Mojej Ojczyzny”

Wicestarosta mielecki Andrzej Bryła wziął udział w otwarciu XI edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny” – wydarzenia, którego organizacja corocznie wspierana jest środkami z budżetu powiatu.

11.10.2021

Kultura

Klub Środowisk Twórczych ma już 40 lat!

Starosta mielecki Stanisław Lonczak przekazał życzenia artystom zrzeszonym w mieleckim KŚT. Jubileuszowa gala z okazji 40-lecia klubu odbyła się w niedzielę, 10 października.

20.09.2021

Kultura

Za nami jubileusz MGL SŁOWO

2 września minęło 15 lat od założenia Mieleckiej Grupy Literackiej SŁOWO. Życzenia z okazji zacnego jubileuszu przekazali przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego.

20.09.2021

Kultura

Górki pierogową stolicą Polski!

Góreckie Stowarzyszenie Kobiet Victoria po raz kolejny zorganizowało Powiatowe Mistrzostwa Pierogowe. Konkurs na najlepszy przysmak wygrało KGW z Kliszowa.

15.09.2021

Kultura

Ojcowie Niepodległości 1918

Stowarzyszenie „Przecławski Krąg” z Przecławia realizuje grant Powiatu Mieleckiego pn. „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI 1918 ROKU” w dniach od 29 czerwca do 24 września 2021 r.

06.09.2021

Kultura

Wyjątkowe koncerty na 24. edycję MFM

W dniach 11-26 września odbędzie się kolejny Mielecki Festiwal Muzyczny uważany za najważniejszą imprezą cykliczną w kalendarzu kulturalnym Mielca.

05.07.2021

Kultura

Filmowe czwartki w Tuszymie

W Tuszymie rusza plenerowe kino letnie. To inicjatywa, która została wsparta finansowym grantem przez Zarząd Powiatu Mieleckiego.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano