Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

01.03.2024

Rada ds Informatyzacji Edukacji

Zdzisław Nowakowski Wiceszefem ministerialnej Rady ds. Informatyzacji Edukacji

27.02.2024

Edukacja

Praktyki zawodowe w Ostrawie

Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Praktyczna strona zawodu”.

22.02.2024

XLVII Finał prestiżowej Olimpiady rozpoczął się w Mielcu

Starosta Mielecki Stanisław Lonczak dokonał otwarcia Finału XLVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

30.01.2024

Edukacja

"Elektryk" z dofinansowaniem projektu praktyk zagranicznych

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu uzyskał duże dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

11.01.2024

Edukacja

Stypendia PRM dla najzdolniejszych uczniów

Siedmioro uczniów szkół ponadpodstawowych zarządzanych przez Powiat Mielecki uzyskało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

15.12.2023

Edukacja

"Kopernik pomaga" w szpitalu

13 grudnia młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu - „Ko­per­nik pomaga” odwiedziła oddział dziecięcy Szpitala Spe­cja­lis­tycz­ne­go im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

04.12.2023

Edukacja

Dzień Podchorążego i uroczyste ślubowanie kadetów

29 listopada, w Dniu Święta Podchorążego, w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klasy wojskowej, realizującej program Oddziału Przygotowania Wojskowego.

31.10.2023

Edukacja

II LO w Mielcu ma już 70 lat!

W minionym tygodniu mielecki „Kopernik” świętował swoje 70-lecie. Najlepsze życzenia z okazji jubileuszu, dla całej szkolnej społeczności, złożyli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego.

12.10.2023

Edukacja

Nagrody dla wyróżniających się nauczycieli

Tradycyjnie już – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wyróżniający się nauczyciele z placówek prowadzonych przez Powiat Mielecki otrzymali Nagrody Starosty Powiatu Mieleckiego.

09.10.2023

Edukacja

Kadeci z „Elektryka” rozpoczęli szkolenie praktyczne w roku szkolnym 2023/24

W dniu 26.09.2023 roku kadeci z Zespołu Szkól im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu rozpoczęli szkolenie praktyczne w ramach dwóch projektów wojskowych klas mundurowych (CWKM i OPW) realizowanych przez szkołę.

06.10.2023

Edukacja

Chwile wzruszeń w ZST

25 września br. społeczność Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w sposób szczególnie uroczysty pożegnała się z odchodzącym na emeryturę, długoletnim pracownikiem Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu – mgr. Stanisławem Rajdą – nauczycielem, (...)

25.09.2023

Czas podsumowań - Ogólnopolska Konferencja w CKPiDN

Przy współudziale Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w mieleckim Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska konferencja podsumowująca doświadczenia we wdrażania nowego kierunku nauczania – (...)

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano