Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

26.01.2022

Ważne remonty w ZST

W mieleckim Zespole Szkół Technicznych zakończyły się remonty ważnych obiektów kompleksu: pawilonu sportowego i biblioteki.

14.01.2022

Edukacja

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

W lutym w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.

14.01.2022

Edukacja

Perspektywy 2022: Znamy ranking najlepszych szkół

Mieleckie licea i technika znalazły się w gronie tych najlepszych w kraju. Poznaliśmy wyniki 24. Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

11.01.2022

Tytuł „Inspirator Kariery 2021” dla ZST

Zespół Szkół Technicznych z Mielca został uhonorowany tytułem „Inspirator Kariery 2021”.

21.12.2021

Edukacja

Marzena Wąsik zwycięża w konkursie Wy:myśl Kwalifikację

Marzena Wąsik, uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu Wy:myśl Kwalifikację.

21.12.2021

Edukacja

Kolejny sukces uczennic z Ekonomika

Izabela Miodunka i Kalina Szczukocka z klasy 3bp (technik reklamy) zakwalifikowały się do ostatniego etapu - centralnego - Olimpiady Wiedzy o Mediach.

13.12.2021

Edukacja

Kolejna dotacja MON dla uczniów „Elektryka”

Już po raz czwarty „ Elektryk” otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie jednolitego pakietu ubiorczego ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/22.

26.11.2021

Edukacja

Kolejny sukces Dominika Kapinosa

W dniach 19-20 listopada br. w Krakowie odbył się XII Krakowski Konkurs Młodych Organistów. Dominik Kapinos z II LO w Mielcu zdobył wyróżnienie, wykonując utwory J. S. Bacha, Ch. M. Widora i A. Guilmanta.

22.11.2021

Edukacja

Świat handlu nie ma przed nimi tajemnic!

Uczniowie mieleckiego Ekonomika wzięli udział w VII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

12.11.2021

Edukacja

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w ZSB

11 listopada to znamienna data w życiu każdego Polaka, Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu w całym kraju organizowane są uroczystości upamiętniające rocznicę Odzyskania przez Polskę niepodległości.

09.11.2021

Edukacja

Świetne wyniki uczniów II LO w konkursie fizycznym!

5 listopada miał miejsce finał międzynarodowego konkursu fizycznego „NABOJ”. Konkurs polegał na rozwiązaniu (w trybie online) jak największej ilości zadań przez 5-osobową drużynę.

21.10.2021

Edukacja

Uczeń Elektryka doceniony w konkursie kulinarnym

Maksymilian Szymaszek, uczeń technikum hotelarskiego w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, znalazł się w gronie 10 autorów najlepszych przepisów kulinarnych.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano