Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

20.01.2023

Edukacja

„ Elektryk” z dotacją MON dla OPW w roku szkolnym 2022/23

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego otrzymał dotację na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023.

16.01.2023

Edukacja

Wysokie lokaty dla mieleckich szkół w rankingu „Perspektyw”

Poznaliśmy wyniki 25. edycji Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 oraz Rankingu Techników 2023. Wśród najlepszych szkół w kraju znalazły się również te prowadzone przez Powiat Mielecki.

12.01.2023

Edukacja

Ekonomik ze SREBRNYM znakiem jakości

Dobre wiadomości z Ekonomika. W tegorocznym Rankingu Techników, co roku publikowanym przez miesięcznik Perspektywy, Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu zdobył SREBRNY znak jakości.

02.01.2023

Edukacja

ZSB wyróżniony podczas I Mieleckiej Gali Wolontariatu

Wolontariusze z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu podczas I Mieleckiej Gali Wolontariatu otrzymali podziękowanie za swoją bezinteresowną pomoc, otwarte serce i wielkie zaangażowanie dla drugiego człowieka.

20.12.2022

Edukacja

Drużyny ZST z sukcesami w olimpiadzie pierwszej pomocy

17 listopada br. Sekcja Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego zorganizowała w obiektach ZST Powiatową Olimpiadę Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadpodstawowych.

19.12.2022

Edukacja

Wyróżnienie dla Elektryka

Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, jako jedyna w powiecie mieleckim szkoła, otrzymał Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny.

10.11.2022

Edukacja

Uczniowie ZSB we Włoszech

Dziesięcioro uczniów i trzech nauczycieli wyjechało do miejscowości Sant Agata de Goti we Włoszech w dniach 23 – 28 października 2022 w ramach projektu Erasmus+ „Wartości UE dla Integracji w Szkole”.

08.11.2022

Edukacja

Dwa jubileusze w Elektryku

10 listopada Zespół Szkół im. prof. Groszkowskiego w Mielcu świętować będzie dwa jubileusze: 110-lecia Gmachu Szkoły i 55-lecia Technikum Nr 4.

26.10.2022

Edukacja

Uczniowie ZST finalistami największego polskiego konkursu naukowego

W dniach 19-21 października Maciej Jarzyna i Paweł Wałęga pod opieką Przemysława Madeja reprezentowali ZST podczas Krajowego Finału Konkursu Explory 2022.

24.10.2022

Edukacja

60-lecie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mielcu

20 października Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mielcu świętowała 60-lecie istnienia. Gratulacje i życzenia z okazji okrągłego jubileuszu przekazał Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła.

18.10.2022

Edukacja

ZST we współpracy z firmą Kirchhoff wykształci techników programistów

Powiat Mielecki, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o. podpisały dziś (18 października) porozumienie partnerskie, które pozwoli wykształcić potrzebnych na rynku pracy specjalistów.

18.10.2022

Edukacja

Zakończenie praktyk klasy patronackiej

Uczniowie klasy 4 AMp Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, nad którą patronat sprawuje firma PZL Mielec, zakończyli dwuletni cykl praktyki zawodowej organizowanej na terenie zakładów lotniczych.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano