Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

07.06.2023

Edukacja

Opowiedzieli o 10 miesiącach spędzonych w powiecie mieleckim

Pięcioro uczniów z Włoch, Turcji, Tajlandii i Chile odwiedziło dziś Starostwo Powiatowe w Mielcu, by porozmawiać o programie AFS, który umożliwił im pobyt w Polsce i zdobycie niezwykle cennych, nowych doświadczeń.

31.05.2023

Edukacja

Słońce, fiesta i flamenco - wizyta uczniów ZST w Grenadzie

W dniach 8 – 14 maja odbyła się pierwsza wizyta zagraniczna w ramach akredytacji Erasmus+: mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej, projektu realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w terminie od 2022-06-01 do 2023-08-31.

30.05.2023

Edukacja

Kolejne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Budowlanych

Roksana Leśniak, uczennica Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu, została finalistką Centralnego etapu XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

24.05.2023

Konkurs Master of Aviation English

Zakończył się I Podkarpacki Konkurs Wiedzy Lotniczej w języku angielskim „Master of Aviation English”.

23.05.2023

Edukacja

Uczniowie ZST stworzyli grę wspomagającą naukę biologii

17 maja br. w Warszawie odbyła się gala wręczania nagród Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu GEEK. Uczniowie ZST wygrali w kategorii IMPLEMENTACJA.

22.05.2023

Mieczysław Wilk - Zawodowiec Roku 2022

Starosta Mielecki, Stanisław Lonczak pogratulował prof. Mieczysławowi Wilkowi uzyskanego tytułu „Zawodowiec Roku 2022”.

18.05.2023

Nowy zawód: technik stylista

Nowy zawód w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 Zespołu Szkół im prof. J. Groszkowskiego.

05.05.2023

Edukacja

XI Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

24 kwietnia br. Sekcja Ratowników Drogowych Automobilklubu Mieleckiego zorganizowała w obiektach ZST Powiatową Olimpiadę Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Ponadpodstawowych.

04.05.2023

Ruszyły matury

Do tegorocznych matur przystąpiło 1021 absolwentów spośród wszystkich szkół średnich podlegających mieleckiemu starostwu.

28.04.2023

Kadeci zakończyli naukę

W mieleckim Zespole Szkół im. Janusza Groszkowskiego odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.

28.04.2023

Edukacja

Starostowie nagrodzili mistrzów e-gamingu

Drużyny Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu mogą poszczycić się zwycięstwem w ogólnopolskim turnieju e-gamingowym Predator Games 2023. Zdolnej młodzieży pogratulowali dziś starosta mielecki Stanisław Lonczak i wicestarosta Andrzej Bryła.

27.04.2023

Edukacja

II Biesiada Humanistyczna w Elektryku

20 kwietnia w auli ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu odbyła się II Biesiada Humanistyczna zorganizowana w ramach obchodów Światowych Dni Poezji oraz z okazji Roku Aleksandra Fredry i Roku Wisławy Szymborskiej.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano