Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

katalog_kart_uslug.png

(A) Rejestracja pojazdów

L.P NAZWA USŁUGI

OPIS USŁUGI - KARTA USŁUGI

WNIOSEK - FORMULARZ EDYTOWALNY E-USŁUGI
1 Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego na terenie Powiatu Mieleckiego

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Wniosek o rejestrację pojazdu używanego zarejestrowanego na terenie Powiatu Mieleckiego

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

2 Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego poza terenerm Powiatu Mieleckiego ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Wniosek o rejestrację pojazdu używanego zarejestrowanego poza terenerm Powiatu Mieleckiego

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

3 Rejestracja pojazdu nowego ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Wniosek o rejestrację pojazdu nowego

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

4 Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy ikona1-pdf.pngOpis usługi

ikona1-pdf.png

Wniosek o rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

5 Rejestracja pojazdu nowego sprowadzonego z zagranicy – import indywidualny ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Wniosek o rejestrację pojazdu nowego sprowadzonego z zagranicy – import indywidualny

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

6 Rejestracja czasowa pojazdu (tablice czasowe) ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Wniosek o rejestrację czasową pojazdu (tablice czasowe)

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

7 Rejestracja pojazdu zabytkowego ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

8 Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym - zmiana stanu faktycznego w pojeździe ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym - zmiana stanu faktycznego w pojeździe

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

9 Zniszczenie, zgubienie, kradzież tablic rejestracyjnych ze zmianą numeru rejestracyjnego ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png

Zgłoszenie zniszczenia, zgubienia i kradzież tablic rejestracyjnych ze zmianą numeru rejestracyjnego

pwpw1.png

obywatelgovpl1.png

10 Pełnomocnictwo do załatwienia sprawy w imieniu wnioskodawcy

ikona1-pdf.png

Pełnomocnictwo do załatwienia sprawy w imieniu wnioskodawcy

11 Oświadczenie do toczącego się postępowania (w przypadku kiedy jest wymagane)

ikona1-pdf.png

Oświadczenie do toczącego się postępowania (w przypadku kiedy jest wymagane)

OPIS USŁUGI - KARTA USŁUGI  - opis w jaki sposób załatwić sprawę  w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu

WNIOSEK - FORMULARZ EDYTOWALNY - obok opisu usługi - karty usługi znajduję się wniosek. Są to wnioski/formularze dedykowane do załatwienia danej usługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu

E-USŁUGI -wybranie ikony e-usługi przekierowuje do strony na której można realizować poprzez internet usługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu

Wydział Komunikacji
ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec
Zapisy telefoniczne
(+48) 17 78 00 424
Rejestracja pojazdów
(+48) 17 78 00 424
Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,
wyrejestrowanie pojazdu
(+48) 17 78 00 424
Odbiór dowodów rejestracyjnych,
zmiany w dowodach
(+48) 17 78 00 429 Prawa Jazdy
Informacja
(+48) 17 78 00 421, 427, 428
Rejestracja pojazdów
(+48) 17 78 00 426
Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,
wyrejestrowanie pojazdu
(+48) 17 78 00 447
Odbiór dowodów rejestracyjnych,
zmiany w dowodach
(+48) 17 78 00 430 Prawa Jazdy
e-usługi : 
Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą EPUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotupublicznegonowe  

"Pismo ogólne do urzędu " ( Adresat Starostwo Powiatowe w Mielcu lub adres skrytki EPUAP /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )  

Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP
       Godziny pracy urzędu:              Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek: 7:30-16:30                    poniedziałek: 7:30-16:00
wtorek: 7:30-15:30                            wtorek: 7:30-15:00
środa : 7:30-15:30                             środa : 7:30-15:00
czwartek: 7:30-15:30                         czwartek: 7:30-15:00
piątek: 7:30-14:30                             piątek: 7:30-14:00
sobota: zamknięte                              sobota: zamknięte
niedziela: zamknięte                           niedziela: zamknięte

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano