A A A

katalog_kart_uslug.png

Rejestracja pojazdów

NAZWA PLIKU - przedstawia rodzaj świadczonej usługi

KARTA USŁUG - to opis świadczonej usługi w naszym urzędzie. Z karty dowiedzą się Państwo jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Wskazujemy gdzie złożyć dokumenty, podajemy stanowiska pracy, telefony oraz godziny urzędowania. Przedstawiamy również sposób załatwienia sprawy oraz jakie dokumenty należy załączyć do wniosku (dokumenty można pobrać bezpośrednio z karty usługi). Dodatkowo informujemy o wysokosci opłat za usługę oraz o terminie załatwienia sprawy. Na końcu karty znajdą Państwo informację o trybie odwoławczym, czyli gdzie mogą się Państwo odwołać od niekorzystnej decyzji. Zatem wszystko w jednym miejscu. Zachęcamy do korzystania z kart usług.

WNIOSEK - obok karty usługi znajduję się wniosek. Jest to dedykowany załącznik do załatwienia danej sprawy

ePUAP* - linki ePUAP zostaną wkrótce opracowane

TELEFONICZNA REJESTRACJA KOLEJKI - 17 7800424

L.P NAZWA PLIKU KARTA WNIOSEK ePUAP*
1 Pełnomocnictwo ikona-pdf.png
2 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej microsoft-word-2013-23-535x535.png
3 Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego w powiecie mieleckim ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
4 Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego poza powiatem mieleckim ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
5 Rejestracja pojazdu nowego ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
6 Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
7 Rejestracja pojazdu nowego sprowadzonego z zagranicy – import indywidualny ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
8 Rejestracja czasowa pojazdu (tablice czasowe) ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
9 Rejestracja pojazdu zabytkowego ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
10 Rejestracja pojazdu marki „SAM” ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
11 Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym - zmiany konstrukcyjne w pojeździe ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png
12 Zniszczenie, zgubienie, kradzież tablic rejestracyjnych ze zmianą numeru rejestracyjnego ikona-pdf.png ikona-pdf.png epuap-min.png

Inne wnioski obsługiwane w dziale rejestracja pojazdów

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano