zadania_wydzialu22.jpg

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie spraw związanych ze zmianami konstrukcyjnymi pojazdów i nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdom,

3) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem i przyjmowaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu zastrzeżeń o szczegółowych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i przyjmowanie zawiadomień.

6) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

7) wydawanie klientom dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów wyprodukowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,

8) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku niszczenia (kasacji) pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,

9) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

10) przyjmowanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wydawanie wtórników nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,

11) wydawanie, cofanie imiennych uprawnień diagnostom oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

12) współdziałanie z organami ścigania w sprawach zapobiegania przestępczości,

13) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz branie udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego,

14) powoływanie komisji egzaminacyjnej i sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,

15) rejestrowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, akceptacja i wydawanie uprawnień w systemie „Kierowca”,

16) wczytywanie informacji z PWPW o stanie realizacji zamówień, odnotowanie otrzymania przesyłki z drukami w systemie „Kierowca”,

17) prowadzenie spraw dotyczących wydawania praw jazdy wyprodukowanych w PWPW w systemie „Kierowca”,

18) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

19) żądanie i przyjęcie akt w systemie „Kierowca”,

20) współdziałanie z organizacjami i innymi instytucjami poprzez udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych z systemu „Kierowca”,

21) ewidencjonowanie i prowadzenie spraw w systemie informatycznym dokumentów związanych z zatrzymywaniem praw jazdy, cofaniem lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami w związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów oraz przekroczeniem punktów karnych,

22) rejestrowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

23) wydawanie zaświadczeń i skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

24) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem w prawie jazdy wpisów dotyczących potwierdzającego uzyskania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego wynikające z przepisów ustawy o Transporcie drogowym,

25) wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz decyzji skierowujących na badania lekarskie,

26) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

27) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców,

28) powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na egzaminatora na prawo jazdy kategorii T,

29) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

30) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne,

31) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy,

32) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym, w zależności od przebiegu linii komunika¬cyjnej,

33) określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych,

34) prowadzenie spraw dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

35) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,

36) przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:

  1. śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki komandytowej;
  2. połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
  3. przejęcia w całości lub części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,


40) prowadzenie spraw dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym (PTZ);

41) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, a w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów organizacji ruchu lub zmiany tej organizacji;
  2. sprawdzanie tych projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ruchu drogowym oraz sporządzanie decyzji zatwierdzających,


42) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,

43) wyznaczanie jednostek w powiecie upoważnionych do usuwania z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwu drogowemu,

44) wyznaczanie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących opłat za parkowanie od pojazdów umieszczonych na tych parkingach,

45) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

46) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika,

47) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest ono niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź wypadku klęski żywiołowej.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję