zadania_wydzialu22.jpg

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych,

2) prowadzenie spraw związanych ze zmianami konstrukcyjnymi pojazdów i nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdom,

3) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem i przyjmowaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,

4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu zastrzeżeń o szczegółowych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,

5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i przyjmowanie zawiadomień.

6) kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

7) wydawanie klientom dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów wyprodukowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,

8) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku niszczenia (kasacji) pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą,

9) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

10) przyjmowanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wydawanie wtórników nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,

11) wydawanie, cofanie imiennych uprawnień diagnostom oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

12) współdziałanie z organami ścigania w sprawach zapobiegania przestępczości,

13) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz branie udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego,

14) powoływanie komisji egzaminacyjnej i sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,

15) rejestrowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, akceptacja i wydawanie uprawnień w systemie „Kierowca”,

16) wczytywanie informacji z PWPW o stanie realizacji zamówień, odnotowanie otrzymania przesyłki z drukami w systemie „Kierowca”,

17) prowadzenie spraw dotyczących wydawania praw jazdy wyprodukowanych w PWPW w systemie „Kierowca”,

18) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

19) żądanie i przyjęcie akt w systemie „Kierowca”,

20) współdziałanie z organizacjami i innymi instytucjami poprzez udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych z systemu „Kierowca”,

21) ewidencjonowanie i prowadzenie spraw w systemie informatycznym dokumentów związanych z zatrzymywaniem praw jazdy, cofaniem lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami w związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów oraz przekroczeniem punktów karnych,

22) rejestrowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

23) wydawanie zaświadczeń i skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

24) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem w prawie jazdy wpisów dotyczących potwierdzającego uzyskania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego wynikające z przepisów ustawy o Transporcie drogowym,

25) wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz decyzji skierowujących na badania lekarskie,

26) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców

27) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców,

28) powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na egzaminatora na prawo jazdy kategorii T,

29) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

30) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne,

31) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy,

32) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym, w zależności od przebiegu linii komunika¬cyjnej,

33) określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych,

34) prowadzenie spraw dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

35) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,

36) przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia w razie:

 1. śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki komandytowej;
 2. połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 3. przejęcia w całości lub części działalności w zakresie krajowego zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę,


40) prowadzenie spraw dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym (PTZ);

41) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów organizacji ruchu lub zmiany tej organizacji;
 2. sprawdzanie tych projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ruchu drogowym oraz sporządzanie decyzji zatwierdzających,


42) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,

43) wyznaczanie jednostek w powiecie upoważnionych do usuwania z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwu drogowemu,

44) wyznaczanie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi oraz przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących opłat za parkowanie od pojazdów umieszczonych na tych parkingach,

45) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

46) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika,

47) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest ono niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź wypadku klęski żywiołowej.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano