zadania_wydzialu22.jpg

§ 39. 1. W ramach Wydziału Komunikacji (KM) funkcjonuje rejestracja pojazdów, prawa jazdy, główny specjalista ds. transportu. Do zakresu rzeczowego wydziału należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych;
2) prowadzenie spraw związanych ze zmianami konstrukcyjnymi pojazdów i nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdom;
3) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem i przyjmowaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu zastrzeżeń o szczegółowych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i przyjmowanie zawiadomień;
6) kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
7) wydawanie klientom dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów wyprodukowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
8) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą;
9) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
10) przyjmowanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wydawanie wtórników nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów;
11) wydawanie, cofanie imiennych uprawnień diagnostom oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
12) współdziałanie z organami ścigania z sprawach zapobiegania przestępczości;
13) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz branie udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego;
14) rejestrowanie wniosków, weryfikacja złożonych dokumentów, ich akceptacja celem wygenerowania profilu kandydata na kierowcę w systemie „Kierowca”;
15) wczytywanie informacji z PWPW o stanie realizacji zamówień, odnotowanie otrzymania przesyłki z drukarni w systemie „Kierowca”;
16) prowadzenie spraw dotyczących wydawania praw jazdy wyprodukowanych w PWPW w systemie „Kierowca”;
17) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zatrzymania dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym;
18) żądanie i przyjęcie akt w systemie „Kierowca”;
19) współdziałanie z organizacjami i innymi instytucjami poprzez udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych z systemu „Kierowca”;
20) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w systemie informatycznym związanych z zatrzymywaniem dokumentu praw jazdy, cofaniem, lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami w związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów lub przekroczeniem punktów karnych;
21) rejestrowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz prowadzenie w związku z tym postępowań administracyjnych;
22) wydawanie profili na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w związku z zakazem prowadzenia pojazdów powyżej roku, przekroczeniem 24 punktów, cofnięcia i zatrzymania prawa jazdy powyżej roku w związku z negatywnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym i nieprzedłożeniem w/w orzeczeń w określonym terminie;
23) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem w prawie jazdy wpisów dotyczących potwierdzającego uzyskania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym;
24) wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz decyzji kierujących na badania lekarskie i psychologiczne;
25) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
26) prowadzenie spraw dotyczących wydania międzynarodowego prawa jazdy w systemie "Kierowca";
27) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wnioskami organów kontroli ruchu drogowego przesłanymi w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz przewożeniem większej liczby osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
28) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kursami reedukacyjnymi w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wobec osób, które kierowały pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub w stanie nietrzeźwości;
29) wydawanie zaświadczeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami;
30) ewidencjonowanie i prowadzenie spraw związanych z wymianą dokumentu prawa jazdy na jego zagraniczny odpowiednik;
31) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wnioskami komendy wojewódzkiej policji dotyczącymi popełnienia przez kierowcę w okresie próbnym trzech wykroczeń lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
32) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze zmienionym przez sąd sposobem wykonywania orzeczonego środka karnego – blokada alkoholowa;
33) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z okresem próby dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawa jazdy kat. B;
34) wydawanie uprawnień instruktorom i wykładowcom nauki jazdy;
35) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy;
36) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
37) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
38) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli;
39) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
40) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne;
41) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy;
42) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w transporcie zbiorowym, w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
43) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
44) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji;
45) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
46) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
47) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
48) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące;
49) przygotowanie decyzji administracyjnych przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia lub licencji w razie połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję;
50) prowadzenie spraw dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym (PTZ);
51) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, a w szczególności:

a) sprawdzanie przed zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz sporządzanie pism zatwierdzających,
b) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
c) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
d) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

52) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;
53) wyznaczenie jednostek w powiecie upoważnionych do usuwania z drogi pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie spraw związanych z pojazdami usuniętymi;
54) wyznaczanie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym oraz przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych na tych parkingach;
55) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej;
56) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika;
57) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest ono niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź wypadku klęski żywiołowej;
58) prowdzenie postępowania likwidacyjnego w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.

2. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano