A A A

zadania_wydzialu22.jpg

§ 39. 1. W ramach Wydziału Komunikacji (KM) funkcjonuje rejestracja pojazdów, prawa jazdy, główny specjalista ds. transportu. Do zakresu rzeczowego wydziału należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych;
2) prowadzenie spraw związanych ze zmianami konstrukcyjnymi pojazdów i nadawaniem cech identyfikacyjnych pojazdom;
3) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem i przyjmowaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych;
4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym, karcie pojazdu zastrzeżeń o szczegółowych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym i przyjmowanie zawiadomień;
6) kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;
7) wydawanie klientom dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów wyprodukowanych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych;
8) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą;
9) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
10) przyjmowanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, wydawanie wtórników nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów;
11) wydawanie, cofanie imiennych uprawnień diagnostom oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
12) współdziałanie z organami ścigania z sprawach zapobiegania przestępczości;
13) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz branie udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego;
14) rejestrowanie wniosków, weryfikacja złożonych dokumentów, ich akceptacja celem wygenerowania profilu kandydata na kierowcę w systemie „Kierowca”;
15) wczytywanie informacji z PWPW o stanie realizacji zamówień, odnotowanie otrzymania przesyłki z drukarni w systemie „Kierowca”;
16) prowadzenie spraw dotyczących wydawania praw jazdy wyprodukowanych w PWPW w systemie „Kierowca”;
17) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zatrzymania dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym;
18) żądanie i przyjęcie akt w systemie „Kierowca”;
19) współdziałanie z organizacjami i innymi instytucjami poprzez udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych z systemu „Kierowca”;
20) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w systemie informatycznym związanych z zatrzymywaniem dokumentu praw jazdy, cofaniem, lub przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami w związku z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów lub przekroczeniem punktów karnych;
21) rejestrowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz prowadzenie w związku z tym postępowań administracyjnych;
22) wydawanie profili na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w związku z zakazem prowadzenia pojazdów powyżej roku, przekroczeniem 24 punktów, cofnięcia i zatrzymania prawa jazdy powyżej roku w związku z negatywnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym i nieprzedłożeniem w/w orzeczeń w określonym terminie;
23) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem w prawie jazdy wpisów dotyczących potwierdzającego uzyskania kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym;
24) wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania pojazdami oraz decyzji kierujących na badania lekarskie i psychologiczne;
25) prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;
26) prowadzenie spraw dotyczących wydania międzynarodowego prawa jazdy w systemie "Kierowca";
27) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wnioskami organów kontroli ruchu drogowego przesłanymi w związku z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz przewożeniem większej liczby osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
28) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z kursami reedukacyjnymi w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wobec osób, które kierowały pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu lub w stanie nietrzeźwości;
29) wydawanie zaświadczeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami;
30) ewidencjonowanie i prowadzenie spraw związanych z wymianą dokumentu prawa jazdy na jego zagraniczny odpowiednik;
31) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wnioskami komendy wojewódzkiej policji dotyczącymi popełnienia przez kierowcę w okresie próbnym trzech wykroczeń lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
32) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze zmienionym przez sąd sposobem wykonywania orzeczonego środka karnego – blokada alkoholowa;
33) ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z okresem próby dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawa jazdy kat. B;
34) wydawanie uprawnień instruktorom i wykładowcom nauki jazdy;
35) prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców nauki jazdy;
36) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
37) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
38) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli;
39) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
40) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne;
41) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy;
42) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w transporcie zbiorowym, w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
43) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
44) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji;
45) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym;
46) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
47) prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
48) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące;
49) przygotowanie decyzji administracyjnych przenoszących uprawnienia wynikające z zezwolenia lub licencji w razie połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję;
50) prowadzenie spraw dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym (PTZ);
51) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, a w szczególności:

a) sprawdzanie przed zatwierdzeniem projektów organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz sporządzanie pism zatwierdzających,
b) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,
c) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
d) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

52) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny;
53) wyznaczenie jednostek w powiecie upoważnionych do usuwania z drogi pojazdów w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie spraw związanych z pojazdami usuniętymi;
54) wyznaczanie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym oraz przygotowanie projektów uchwał Rady dotyczących opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych na tych parkingach;
55) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej;
56) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika;
57) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest ono niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź wypadku klęski żywiołowej;
58) prowdzenie postępowania likwidacyjnego w stosunku do pojazdów przejętych na rzecz powiatu oraz postępowania egzekucyjnego w stosunku do poprzedniego właściciela pojazdu.

2. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano