Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

druki_do_pobrania.png

(G) Prawa jazdy - sprawy 24pkt. i inne

L.P NAZWA USŁUGI

OPIS USŁUGI
-
KARTA USŁUGI

WNIOSEK - FORMULARZ EDYTOWALNY E-USŁUGI
1 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym (3 lub 6 miesięcy)

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym (3 lub 6 miesięcy)

pwpw1.png

obywatel.png

2 Przywrócenie cofniętego prawa jazdy w związku z przekroczeniem 24 pkt. karnych

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png 

Wniosek w sprawie przywrócenie cofniętego prawa jazdy w związku z przekroczeniem 24 pkt. karnych

pwpw1.png

obywatel.png

3 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy w związku z przekroczeniem 24 pkt. karnych

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png 

Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w związku z przekroczeniem 24 pkt karnych

pwpw1.png

obywatel.png

4 Zwrot zatrzymanego prawa jazdy w związku z obowiązkiem alimentacyjnym

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikona1-pdf.png 

Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy w związku z obowiązkiem alimentacyjnym

pwpw1.png

obywatel.png

5 Pełnomocnictwo do załatwienia sprawy w imieniu wnioskodawcy

ikona1-pdf.png

Pełnomocnictwo do załatwienia sprawy w imieniu wnioskodawcy

6 Oświadczenie do toczącego się postępowania (w przypadku jeśli jest wymagane)

ikona1-pdf.png

Oświadczenie do toczącego się postępowania (w przypadku jeśli jest wymagane)

OPIS USŁUGI - KARTA USŁUGI  - w opracowaniu

WNIOSEK - FORMULARZ EDYTOWALNY - obok opisu usługi - karty usługi znajduję się wniosek. Są to wnioski/formularze dedykowane do załatwienia danej usługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu

E-USŁUGI -wybranie ikony e-usługi przekierowuje do strony na której można realizować poprzez internet usługi w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu

Wydział Komunikacji
ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec
Zapisy telefoniczne
(+48) 17 78 00 424
Rejestracja pojazdów
(+48) 17 78 00 424
Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,
wyrejestrowanie pojazdu
(+48) 17 78 00 424
Odbiór dowodów rejestracyjnych,
zmiany w dowodach
(+48) 17 78 00 429 Prawa Jazdy
Informacja
(+48) 17 78 00 421, 427, 428
Rejestracja pojazdów
(+48) 17 78 00 426
Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,
wyrejestrowanie pojazdu
(+48) 17 78 00 447
Odbiór dowodów rejestracyjnych,
zmiany w dowodach
(+48) 17 78 00 430 Prawa Jazdy
e-usługi : 
Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą EPUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotupublicznegonowe  

"Pismo ogólne do urzędu " ( Adresat Starostwo Powiatowe w Mielcu lub adres skrytki EPUAP /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )  

Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP
e-usługi : 
Link do kontaktu z urzędem drogą elektroniczną za pomocą EPUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/sprawyogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotupublicznegonowe  

"Pismo ogólne do urzędu " ( Adresat Starostwo Powiatowe w Mielcu lub adres skrytki EPUAP /4rb2gaa99s/SkrytkaESP )  

Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP
       Godziny pracy urzędu:               Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek: 7:30-16:30                    poniedziałek: 7:30-16:00
wtorek: 7:30-15:30                            wtorek: 7:30-15:00
środa : 7:30-15:30                             środa : 7:30-15:00
czwartek: 7:30-15:30                         czwartek: 7:30-15:00
piątek: 7:30-14:30                             piątek: 7:30-14:00
sobota: zamknięte                              sobota: zamknięte
niedziela: zamknięte                           niedziela: zamknięte
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano