Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Przed pierwszym dzwonkiem 2023/2024

Koniec wakacji to czas przygotowań do nowego roku szkolnego. Swoje przybory i książki kompletują uczniowie, tymczasem w szkołach dobiegają końca remonty i prace porządkowe.


I Remonty
Największy remont, jeśli chodzi o zakres, jak również wielkość nakładów finansowych odbywa się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

20230822_110922.jpg

Przebudowa i remont obejmuje ciągi komunikacyjne oraz wejście główne do budynku, korytarzy parteru oraz klatki schodowej głównej, wymianę posadzek, montaż wykładziny antypoślizgowej i płytek podłogowych, usunięte zostały okładziny ścienne z desek i płyt boazeryjnych w pom. świetlicy i korytarza. Wymienione zostały także wewnętrzne drzwi z materiałów drewnopodobnych.


Wymianie podlegała również rozdzielnia główna oraz instalacje elektryczne oświetleniowe i zasilającej oraz koniecznej z punktu widzenia współczesnych zasad bezpieczeństwa (p.poż) - instalacje oddymiające.
Dodatkowo przeprowadzony będzie remont szatni dla uczniów oraz zakupione zostaną nowe szafki ubraniowe.
Łączna wartość przeprowadzonych prac modernizacyjnych wynosi 773 670 PLN.


W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego po licznych pracach remontowych wewnątrz obiektu prowadzonych w latach poprzednich, przyszedł czas na zewnętrze. Zakres prac to ułożenie izolacji pionowej ścian piwnic od strony pn-zachodniej budynku.

20230817_105333.jpg

Wykonano także nową nawierzchnię między budynkiem, a istniejącym chodnikiem od strony ul. Jędrusiów, poprzez ułożenie kostki brukowej dekoracyjnej i wymieniono elementy kanalizacji deszczowej. Rozebrano także ogrodzenie w obszarze ściany frontowej.
Wartość prac wyceniono na 189 000 PLN.

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki prace remontowe prowadzone były głównie w parterowej części budynku.

20230822_112606.jpg

Wymieniono starą instalację elektryczną i oświetleniowej oraz zainstalowano sufity podwieszane, wyremontowano także schody zewnętrzne i drzwi od strony ulicy Warszawskiej oraz drewniane podłogi poprzez cyklinowanie i lakierowanie o obrębie starej części szkoły.
Wartość prac to 429 000PLN.


II Kadra
Według zestawienia przygotowanego przez internetowy serwis Dealerzy Wiedzy liczba wakatów nauczycielskich to obecnie 22867. Największe zapotrzebowanie jest na nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów pedagogów.
W szkołach średnich z terenu Powiatu Mieleckiego pracuje 623 nauczycieli zatrudnionych w oparciu o zróżnicowane, jeśli chodzi o wymiar czasu, umowy o pracę.


-Ogólnopolskie niedobory kadrowe wśród nauczycieli nie przekładają się wprost na sytuację w naszych szkołach – powiedział Andrzej Bryła, Wicestarosta Mielecki. -O ile w skali kraju najbardziej brakuje pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, matematyki czy języka polskiego, to w naszym wypadku możemy mówić o niedoborach – podkreślam – niedoborach w przedmiotach zawodowych, takich jak mechanik, elektryk, mechatronik. Jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o ostateczną obsadę tych wakujących, na szczęście w nielicznym wymiarze etatów – dodał Starosta.

III Ukraińcy w szkołach średnich
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, do mieleckich szkół uczęszczać będzie nieliczna grupa ukraińskiej młodzieży – dzieci uchodźców, którzy przybyli do Polski, uciekając przed rosyjską agresją.
Ostateczna ich liczba znana będzie dopiero w momencie rozpoczęcia nauki, ze względu na to, że część z nich mogła wrócić do ojczyzny bez zamiaru powrotu do Polski, a inni dopiero „wchodzą” w cykl kształcenia na poziomie szkoły średniej.
W mieleckich szkołach nie przewiduje się tworzenia dla nich specjalnego oddziału przygotowawczego. Będą oni uczestniczyć w zajęciach szkolnych wraz z polskimi rówieśnikami, z tą jednak różnicą, że będą oni mieć dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

mp

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano