wybierz kategorie wiadomości
wyczyść filtrowanie

08.03.2019

Kultura

Kolejne dęby będą miały swoje imię

W sobotę, 9 marca, na Polanie Niezłomnych w Szydłowcu, mielczanie uhonorują kolejnych Żołnierzy Wyklętych. To kolejna odsłona corocznej akcji, prowadzonej od kilku lat przez klub „Prawda i Pamięć”.

04.03.2019

Kultura

Młodzi bohaterowie upamiętnieni tablicą przy I LO w Mielcu!

Jedyna na Podkarpaciu tablica upamiętniająca młodzieżowe organizacje antykomunistyczne została odsłonięta w piątek, 1 marca, przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu.

03.03.2019

Kultura

Mielczanie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych

Władze samorządowe Powiatu Mieleckiego wzięły udział w mieleckich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

01.03.2019

Kultura

Odsłonięto tablicę upamiętniającą młodych bohaterów podziemia

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mielcu oficjalnie odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą organizacje „Stalowi Polacy” oraz „Wolność i Sprawiedliwość”.

01.03.2019

Kultura

Zarząd Powiatu oddał hołd Żołnierzom Wyklętym

Dziś, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Hołd bohaterom w imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego oddali: starosta Stanisław Lonczak i członek zarządu Zbigniew Działowski.

28.02.2019

Kultura

Pożegnanie sołtysa wsi Zgórsko

23 lutego sołtys wsi Zgórsko Anna Litwin oficjalnie, po 16 latach zakończyła pełnie tej funkcji.

27.02.2019

Kultura

Powiat upamiętni młodzieżowe organizacje niepodległościowe

W 11 miastach w Polsce IPN odsłoni tablice upamiętniające zapomnianych członków młodzieżowego podziemia antykomunistycznego. Cześć bohaterom odda także Mielec.

26.02.2019

Kultura

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mielcu

Już w piątek, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym regionie organizacje historyczne przygotowały cały weekend wydarzeń.

19.02.2019

Kultura

Młodzieżowe organizacje antykomunistyczne zostaną upamiętnione w Mielcu!

W ścianę I Liceum Ogólnokształcącego zostanie wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona młodzieżowym organizacjom antykomunistycznym „Stalowi Polacy” i „Wolność i Sprawiedliwość”.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano