A A A

Jubileusz 55-lecia TMZM

03.12.2019 Kategoria: Kultura


Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej świętowało 55-lecie istnienia. Uroczystości towarzyszyło wręczenie Pieczęci Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis oraz odznaczeń państwowych i resortowych.

Coroczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej odbyło się w sobotę, 30 listopada, w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu. Było to wyjątkowe wydarzenie dla mielczan zasłużonych na rzecz promowania historii i kultury ziemi mieleckiej. Dwoje z nich uhonorowanych zostało „Złotym Krzyżem Zasługi” – odznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezydenta RP. To Jadwiga Klaus, Członek Zarządu i Prezes Klubu Środowisk Twórczych TMZM oraz Zbigniew Wicherski, Wiceprezes Zarządu i Prezes Klubu Miłośników Lotnictwa.

Kolejne zaszczytne tytuły trafiły w ręce poetów: Piotra Duraka i Wiesława Kulikowskiego oraz twórcy encyklopedii Miasta Mielca Józefa Witka. Otrzymali oni odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Ministerstwo nadało także Specjalny Dyplom Uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który trafił w ręce Janusza Wyziny, Członka Zarządu i Prezesa Klubu Turystyczno-Krajoznawczego TMZM.

Tradycyjnie elementem spotkania było wręczenie Pieczęci Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis - honorowego odznaczenia ustanowionego przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu na początku 2016 roku. W bieżącym roku odznaczenie nadano Annie Kolisz, założycielce firmy Ankol i prekursorce licznych działań prospołecznych oraz, pośmiertnie, braciom Stanisławowi i Mieczysławowi Działowskim, prekursorom mieleckiego i polskiego lotnictwa.

Laureatom odznaczeń pogratulował Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. Podziękowania i gratulacje złożył także na ręce Janusza Chojeckiego, Prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, które świętowało 55. rocznicę działalności. - W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego dziękuję za Państwa zaangażowanie, bez którego nie byłoby dzisiejszej uroczystości ani wielu innych cennych inicjatyw - mówił starosta, podkreślając istotę podejmowania pracy na rzecz Małej Ojczyzny oraz dbałości o dziedzictwo kulturalne i historyczne. - Deklaruję, że Zarząd Powiatu Mieleckiego będzie wspierał tego rodzaju działalność także w przyszłości - dodał.

Jedną z inicjatyw wspartych przez władze samorządowe Powiatu Mieleckiego było wydanie albumu na okoliczność 55-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Wydawnictwo zawiera dokumentację zdjęciowo-tekstową ważniejszych dokonań oraz wydarzeń zorganizowanych przez TMZM w latach 2015-2019 i stanowi suplement poprzedniego albumu, wydanego z okazji 50-lecia Towarzystwa.

ms

Zdjęcia: Bogusław Trojnacki / TMZM

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano