Barwy Mojej Ojczyzny

08.11.2019 Kategoria: Informacje Kultura Patronat


Kolejna - IX edycja Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Barwy Mojej Ojczyzny zainaugurowała tegoroczny cykl imprez związanych ze Świętem Niepodległości.


Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu. W imprezie, której patronuje mieleckie Starostwo startują dzieci i młodzież z ze szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Mieleckiego. W tym roku wzięła w ni udział rekordowa ilość uczestników.


Akces do tegorocznej edycji nadesłały 34 szkoły, które zgłosiły łącznie 98 uczniów. Głównym założeniem konkursu jest popularyzowanie wierszy  i piosenek o tematyce dotyczącej ojczyzny, szczególnie utworów  opiewających  piękno ziemi ojczystej.
Jak co roku do oceny uczestników powołane zostało starannie dobrane,  profesjonalne jury.

W pierwszym dniu 6 listopada prezentowali  się uczniowie klas VII i VIII z  25 szkół podstawowych. Ich artystyczne umiejętności mógł podziwiać Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

Jury w składzie:
Piotr Wyzga- muzyk, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu,
Karolina Dulik- polonostka, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym, Marta Nowakowska - instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu
Joanna Prokop - polonistka, bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu
po wysłuchaniu 57 uczniów, w tym 34 recytatorów i 23 uczestników w kategorii śpiew postanowiło przyznać łącznie 17 nagród:

KATEGORIA RECYTACJA:
1) Angelika Malczyńska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu
2) Maria Wilk – Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach
2) Krzysztof Zieliński – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
3) Bartłomiej Dudzik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu
3) Aleksandra Strzyż – Szkoła Podstawowa w Zabrniu
WYRÓŻNIENIA:
- Weronika Sikora – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie
- Oliwier Galas – Szkoła Podstawowa w Maliniu
- Wiktor Mądry – Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu
- Barbara Wilk – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu

KATEGORIA ŚPIEW:
1)  Kinga Jakobus – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu
2)  Jakub Turkosz – Szkoła Podstawowa w Maliniu
2) Sabina Wrzesień – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
3) Maria Jemioło – Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu
3) Amelia Smoła – Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim

WYRÓŻNIENIA:
- Arletta Rokoszak – Szkoła podstawowa w Borkach Nizińskich
- Weronika Mazur – Szkoła Podstawowa w Borowej
- Weronika Skiba – Szkoła Podstawowa nr 1 w Mielcu

Ponadto jury przyznało nagrody dodatkowe w śpiewie:
Oliwia Janusz – Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu
Nagrodę Prezesa PTG „Sokół 1893” w Mielcu otrzymuje:  
- Kamila Kilian – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu
- Amelia Wróbel – Szkoła Podstawowa w Maliniu
 
W drugim dniu 7 listopada  zaprezentowało  się  41 uczniów  z 9 szkół średnich, w tym 20 recytatorów i 21 uczestników śpiewających. Umiejętności artystyczne podziwiali przybyli goście między innymi  wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, wiceprezydent miasta Mielca Adriana  Miłoś, prezes PTG „Sokół 1893”Zbigniew Bochenek oraz dyrektor SCK Joanna Kruszyńska.

Prezentujących się uczniów oceniało jury w składzie:
- Barbara Augustyn - polonistka, wieloletni nauczyciel j. polskiego w Radomyślu, poetka, członek MTL
- Regina Kopeć - Chruściel - bibliotekarz, kierownik filii bibliotecznej w Trześni  
- Leszek Gruszecki - muzyk, wieloletni nauczyciel Szkoły Muzycznej, założyciel Mieleckiej Kapeli Podwórkowe.

Wyjątkowo wysoki i wyrównany poziom prezentacji doskonały dobór repertuaru postawiły przed jurorami trudne zadanie wyboru najlepszych.

Ostatecznie jurorzy przyznali:
W KATEGORII RECYTACJA
I miejsce – Amelia Dudek – II LO w Mielcu
II miejsce – Kinga Kapinos- I LO w Mielcu
III miejsce- Patrycja Cierpik- Zespół szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
WYRÓŻNIENIA:
-Katarzyna Burhardt- I LO w Mielcu
-Igor Cena- I LO w Mielcu
-Dominik Bigos- Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu
-Marcin Chruściel – Zespół Szkół Technicznych

W KATEGORII ŚPIEW
Równorzędne dwa I miejsca- Sylwia Pisarczyk- I LO w Mielcu, Kinga Chrobak- I LO w Mielcu

dwa II miejsca- Wiktoria Mikołajczyk-Zespół Szkół im.  Prof. J.Groszkowskiego
             Anna Mądziel- I LO Mielec
Dwa III miejsca- Marlena Krężel- V LO ZSO nr1(Szkolny Wolontariat)
               Julia Sosińska-I LO Mielec
Wyróżnienia:
-Julia Cyran- V LO ZSO nr 1 w Mielcu
-Julia Maziarz-I LO Mielec
-Daria Mucha-Zespół Szkół Budowlanych
-Marcelina Pietruszka- I LO Mielec

Laureaci odebrali atrakcyjne nagrody z rąk wicestarosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Bryły, który skierował wiele ciepłych słów do wszystkich uczestników, nie kryjąc jednocześnie jak dużym przeżyciem było słuchanie tak wspaniale prezentowanych utworów. Pogratulował też organizatorom  doskonałego przygotowania i przeprowadzenia konkursu. Emilia Żola pomysłodawca i koordynator oraz Joanna Prokop nie szczędzą zaangażowania i pracy w przygotowanie turnieju  . Doskonałe warunki do prezentacji, atrakcyjne nagrody, świetna atmosfera nadają  mu wyjątkowego charakteru.


mp

Galeria zdjęć

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano