Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

21.11.2022

Informacje

Starostowie odwiedzili pracowników socjalnych

Starostowie odwiedzili pracowników Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

21.11.2022

Informacje

Dziś święto pracowników socjalnych!

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne podziękowania i szczere życzenia.

18.11.2022

Informacje

Zapraszamy na Powiatowy Jarmark Świąteczny w Mielcu!

Już 11 grudnia na mieleckim Rynku odbędzie się kolejna edycja Powiatowego Jarmarku Świątecznego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

18.11.2022

Informacje

MOVEMBER: czyli przypominamy, jak ważne jest zdrowie!

Powiat Mielecki dołączył do akcji Movember! Symbolicznym wąsem przypominamy, jak istotna jest profilaktyka w kierunku nowotworów gruczołu krokowego i jąder.

17.11.2022

Informacje

Szkolenie 33 blp w Tuszymie i Białym Borze

W weekend 19-20 listopada br. pododdziały 33 batalionu lekkiej piechoty realizować będą szkolenie rotacyjne na terenie powiatu mieleckiego.

17.11.2022

Informacje

Powstał piąty tom Encyklopedii Miasta Mielca

Starostwo Powiatowe w Mielcu wsparło wydanie najnowszego, piątego już tomu Encyklopedii Miasta Mielca. Dzieło promowano podczas wieczoru autorskiego zorganizowanego w środę, 16 listopada.

15.11.2022

Informacje

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego – środowiskowego domu samopomocy.

14.11.2022

Informacje

104 lata temu Polska odzyskała niepodległość

Za nami obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie głównym punktem mieleckiego świętowania 11 listopada była uroczystość przed Pomnikiem Wolności.

11.11.2022

Informacje

Wyróżnienie dla Starosty

Podczas Otwartych Zawodów Strzeleckich, które odbyły się na mieleckiej strzelnicy w ramach obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, starosta mielecki Stanisław Lonczak otrzymał Medal Pamiątkowy Związku Żołnierzy Wojska (...)

10.11.2022

Informacje

110 lat historii Gmachu ZS im. prof. J. Groszkowskiego

Mielecki „Elektryk” świętował dziś 110-lecie Gmachu Szkoły oraz 55-lecie Technikum Nr 4. Wydarzeniu towarzyszyło ślubowanie uczniów klas wojskowych.

08.11.2022

Informacje

Przyjdźcie zapoznać się z robotami współpracującymi na żywo!

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza na pierwsze warsztaty z cobotami UR na żywo w Mielcu. Warsztaty odbędą się 17.11.2022 (9:00-15:30) w Inkubatorze Przedsiębiorczości IN-TECH 1 w Mielcu (ul. Wojska Polskiego 9).

07.11.2022

Informacje

104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przed nami obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie głównym punktem mieleckiego świętowania 11 listopada będzie uroczystość przed Pomnikiem Wolności.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano