Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

07.06.2022

Informacje

Pomoc dla Ukrainy: nasz ambulans trafi na front

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu przekazała ambulans samorządowi Powiatu Mieleckiego, a ten, odpowiednią uchwałą, przyznał pomoc humanitarną Ukrainie.

07.06.2022

Informacje

Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA

Powiat Mielecki wraz ze szkołami ponadpodstawowymi wziął udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka.

07.06.2022

Informacje

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Masz pomysł na swój biznes? Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, brakuje Ci środków? Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP.

07.06.2022

Informacje

Uznany specjalista nowym szefem mieleckiej chirurgii

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Komorowski został Lekarzem Kierującym Oddziałem Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

06.06.2022

Informacje

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

3 czerwca 2022r. obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie mieleckim. Spotkanie odbyło się w Centrum Zabaw WyWrotki w Mielcu.

06.06.2022

Informacje

I Podkarpackie Spotkanie z Chirurgią Naczyniową

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął udział w organizowanym przez mielecki szpital I Podkarpackim Spotkaniu z Chirurgią Naczyniową w Jasionce koło Rzeszowa.

03.06.2022

Informacje

Zarząd Powiatu zapowiada ponowne procedowanie sprawy PAKS

Podczas zwołanej dziś konferencji prasowej starosta mielecki Stanisław Lonczak zapowiedział ponowne procedowanie przez Radę Powiatu Mieleckiego uchwały w sprawie bezprzetargowej dzierżawy szpitalnych pomieszczeń dla American Heart of Poland.

02.06.2022

Informacje

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wraz z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Ryszardem Krawcem sprawdzili jak przebiega kwalifikacja wojskowa w powiecie mieleckim.

02.06.2022

Informacje

Za nami XL Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

30 maja br. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Najważniejszym jej punktem była dyskusja na temat przyszłej współpracy mieleckiego szpitala z American Heart of Poland (PAKS).

02.06.2022

Informacje

20-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Kirchhoff Polska

Z okazji 20-lecia działalności Klubu HDK PCK przy KIRCHHOFF Polska, 28 maja br. Zarząd Klubu zorganizował uroczystość jubileuszową przy wsparciu Zarządu KIRCHHOFF Polska i Dyrektora Zakładu w Mielcu.

01.06.2022

Informacje

Bezpłatne badanie wad postawy

5 czerwca br. mielecki szpital specjalistyczny zaprasza dzieci i młodzież w wieku 1-16 lat na bezpłatne badanie wad postawy.

01.06.2022

Informacje

Pamiętaj! Pozostał tylko miesiąc na złożenie deklaracji do CEEB!

Do dnia 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, są zobowiązani złożyć deklarację, czym ogrzewane są nieruchomości.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano