Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

04.01.2022

Informacje

Rok 2022 pełen warsztatów i kursów

Wniosek pn. "Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych przez Podkarpacki Uniwersytet Ludowy" ostał zakwalifikowany do realizacji. Wysokość dofinansowania wynosi 44.310,50 zł.

03.01.2022

Informacje

7 stycznia starostwo będzie nieczynne

W związku z przypadającym w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r. świętem, dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

30.12.2021

Informacje

Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego pragniemy przekazać Państwu najlepsze życzenia na Nowy Rok 2022.

29.12.2021

Informacje

Nowy sprzęt już służy ratownikom

Zarząd Powiatu Mieleckiego przekazał Szkole Ratownictwa Medycznego działającej przy mieleckim pogotowiu dotację celową wysokości 100 tys. złotych. Do pogotowia trafiły wysokiej klasy manekiny medyczne i innego typu sprzęt ćwiczeniowy.

29.12.2021

Informacje

Obsługa klientów w Sylwestra do godz. 12:30

Starostwo Powiatowe w Mielcu informuje, że w piątek, 31 grudnia, klienci obsługiwani będą do godziny 12:30.

23.12.2021

Informacje

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w 2022 r., w trybie powierzenia realizacji zadań z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników projektu pn. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie (...)

23.12.2021

Informacje

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w 2022 r., w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu.

22.12.2021

Informacje

Komunikat dla organizacji pozarządowych

W związku z aktualizacją Rejestru Organizacji Pozarządowych na terenie Powiatu Mieleckiego organizacje pozarządowe proszone są o wypełnienie ankiety.

22.12.2021

Informacje

Starosta wśród uhonorowanych

W sobotę Radomyśl Wielki świętował 30-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego. Z tej okazji osiem osób, w tym starosta mielecki Stanisław Lonczak, uhonorowanych zostało medalami „Za zasługi dla miasta i gminy Radomyśl Wielki”.

21.12.2021

Informacje

Betlejemskie Światło Pokoju w starostwie

Mieleccy harcerze przekazali dziś na ręce starosty Stanisława Lonczaka Betlejemskie Światło Pokoju. Dziękujemy za tę miłą przedświąteczną wizytę!

21.12.2021

Informacje

Życzymy Wam radosnych Świąt!

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego pragniemy przekazać serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

20.12.2021

Informacje

Uwaga stowarzyszenia i fundacje!

Starosta Mielecki uprzejmie informuje, iż organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Mieleckiego zobligowane są do zapoznania z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano