Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

31.10.2023

Informacje

90-lecie Chóru Męskiego „Melodia”

Chór Męski Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” w niedzielę, 29 października, obchodził jubileusz 90-lecia istnienia.

27.10.2023

Informacje

Po pierwsze: bezpieczeństwo

Zgodnie z zapowiedziami, Starostwo Powiatowe w Mielcu zrealizowało ćwiczenia obronne w ramach których sprawdzono między innymi procedury bezpieczeństwa podczas ewakuacji pracowników z budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 w Mielcu.

27.10.2023

Informacje

Powiatowe indywidualno- drużynowe biegi przełajowe

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu na terenach MOSiR-u zorganizował biegi przełajowe w których wystartowało blisko 500 uczniów.

23.10.2023

Informacje

Zrealizowano 7 oprysk przeciw ASF

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje o przeprowadzonym oprysku w celu zwalczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu mieleckiego.

20.10.2023

Informacje

Starostwo będzie realizować ćwiczenia obronne. W środę obsługa klienta do godz. 11:00

Starosta Powiatu Mieleckiego informuje, że w ramach realizowanego w dniach 25-26 października 2023 r. ćwiczenia obronnego w dniu 25 października br. (środa) zostanie przeprowadzona ewakuacja pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu na ul. (...)

17.10.2023

Informacje

Zapraszamy wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny 2023!

Już 10 grudnia w Mielcu odbędzie się tradycyjny Powiatowy Jarmark Świąteczny. Ruszył nabór dla wystawców, którzy swoją obecnością chcieliby uświetnić to wydarzenie.

13.10.2023

Informacje

Ćwiczenia wojsk w Białym Borze

W dniach 14-15 października pododdziały 33blp Dębica będą realizować rotacyjne szkolenie wojsk na terenie miejscowości Biały Bór (gmina Przecław).

13.10.2023

Ruszył remont w Jamach

W miejscowości Jamy (Gmina Wadowice Górne) rozpoczął się remont drogi powiatowej Nr 1 166R.

13.10.2023

Informacje

Cztery nowe karetki wraz z wyposażeniem dla Mielca!

Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu wzbogaciła się o środki na aż 4 ambulanse wraz z wyposażeniem. Placówka otrzymała 400 000 zł dofinansowania z Funduszu Medycznego.

13.10.2023

Informacje

Dzień Edukacji Narodowej 2023

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego składamy najlepsze życzenia wszystkim Dyrektorom, Pedagogom, Nauczycielom i Pracownikom placówek oświatowych.

13.10.2023

Informacje

Dziś święto ratownictwa medycznego

Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego, w imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, pragniemy przekazać serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia dla pracowników ratownictwa medycznego.

12.10.2023

Informacje

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu 11.10. 2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas posiedzenia podsumowano akcję „Bezpieczne Lato”, kwalifikacje wojskową oraz poinformowano o planowanych ćwiczeniach obronnych.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano