wybierz kategorie wiadomości
wyczyść filtrowanie

04.06.2019

Informacje

Rozmawiali o transporcie zbiorowym

Wpływ nowych regulacji na organizację transportu zbiorowego na terenie powiatu mieleckiego przedstawiał podczas ostatniego Konwentu Wójtów Marcin Gromadzki z firmy Public Transport Consulting, będący konsultantem tej ustawy.

30.05.2019

Informacje

Podziękowania Starosty

Za nami trudny okres próby na jaki wystawiła nas w ostatnich dniach natura, sprowadzając na nasz powiat intensywne opady deszczu. W efekcie tych zjawisk zalane i podtopione zostały domy, posesje, gospodarstwa firmy i budynki użyteczności publicznej

28.05.2019

Informacje

Starosta odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe

W związku ze stałą poprawą sytuacji hydrologicznej, systematycznym zmniejszaniem się stanu wód w rzekach Wisłoka i Wisła a także na mniejszych jej bezpośrednich dopływach odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe.

28.05.2019

Informacje

Padwianie podzielili się darem życia

16 litrów krwi zebrano podczas akcji „Spokrewnieni ze służbą” w Padwi Narodowej. Organizację wydarzenia wsparło mieleckie starostwo.

28.05.2019

Informacje

Starosta odwołał alarm przeciwpowodziowy

W związku ze stałą poprawą sytuacji hydrologicznej, systematycznym zmniejszaniem się stanu wody w rzekach Wisłoka i Wisła a także na mniejszych jej dopływach oraz korzystną prognozą pogody na najbliższy okres odwołuje się alarm przeciwpowodziowy.

27.05.2019

Informacje

Mamy najlepszą stronę www na Podkarpaciu!

Miło nam poinformować, że w piątek 24 maja podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Mielcu otrzymało nagrodę za najlepszą stronę internetową w Województwie Podkarpackim.

27.05.2019

Informacje

Rozmawiają o programie "Czyste Powietrze"

W Starostwie Powiatowym w Mielcu trwają warsztaty szkoleniowe skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

24.05.2019

Informacje

Oddaj krew w Padwi Narodowej!

Padew Narodowa czeka na dawców krwi. Akcję krwiodawczą zaplanowano na najbliższą niedzielę, 26 maja.

23.05.2019

Informacje

Alarm przeciwpowodziowy w powiecie mieleckim [VIDEO]

W dniu 22 maja starosta mielecki Stanisław Lonczak i członek zarządu powiatu Zbigniew Działowski odwiedzili zalane tereny powiatu mieleckiego.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano