Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

01.06.2022

Informacje

Dalszy rozwój Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Dwa nowe ambulanse: „P” i „S” trafiły do dębickiej podstacji Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Uroczyste włączenie karetek do systemu było okazją do podsumowania pierwszego roku pracy podstacji w Dębicy.

30.05.2022

Informacje

Historyczne osiągnięcie Piłkarskich Nadziei

Drużyny dziewcząt U8 i chłopców U8 Akademii Piłkarskiej Piłkarskie Nadzieje reprezentujące Mielec i Powiat Mielecki okazały się najlepsze w wojewódzkim finale największego w Europie turnieju „Z Podwórka na stadion o puchar Tymbarka”.

27.05.2022

Informacje

Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego

Święto obchodzimy corocznie 27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów, które odbyły się do organów gmin w 1990 r.

26.05.2022

Informacje

Pierwsze śniadanie biznesowe "Biznes dla Stali"

25 maja w sali bankietowej Hotelu Iskierka Business&Spa po raz pierwszy odbyło się śniadanie biznesowe pod nazwą „Biznes dla Stali”. Wydarzenie to było ukłonem w stronę wszystkich sponsorów i partnerów FKS Stal Mielec S.A

26.05.2022

Informacje

Dziś święto Mam!

Wszystkim Mamom, z okazji przypadającego na dziś święta, składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności.

24.05.2022

Informacje

30 maja kolejne obrady radnych

W poniedziałek, 30 maja, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Mieleckiego.

24.05.2022

Informacje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 24.05.2022 r. Zarząd Powiatu Mieleckiego dokonał wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

24.05.2022

Informacje

Sprzęt od WOŚP dla mieleckiego pogotowia

Trzy zestawy mobilnego USG trafiły właśnie do Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, dokładnie do podstacji w Mielcu, Stalowej Woli i Dębicy.

23.05.2022

Informacje

I Podkarpackie Spotkanie z Chirurgią Naczyniową

Oddział Chirurgii Naczyniowej w mieleckim szpitalu wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim i Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej zorganizują I Podkarpackie Spotkanie z Chirurgią Naczyniową w Jasionce. Wydarzenie odbędzie się 4 czerwca br.

20.05.2022

Informacje

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

Starosta mielecki Stanisław Lonczak podziękował strażakom za ich codzienną pracę i zaangażowanie. Z okazji ich święta przekazał także najlepsze życzenia: zdrowia i satysfakcji z pełnionej służby.

19.05.2022

Informacje

Biblioteka Pedagogiczna w nowej lokalizacji

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął dziś udział w otwarciu mieleckiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

18.05.2022

Informacje

Szkolenie 33 blp w Białym Borze

W weekend, 21-22 maja, pododdziały 33 batalionu lekkiej piechoty realizować będą szkolenie rotacyjne w rejonie miejscowości Biały Bór.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano