wybierz kategorie wiadomości
wyczyść filtrowanie

11.02.2019

Informacje

Komunikat ws. wypowiedzenia umowy Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego

W dniu 8 lutego br. Zarząd Powiatu Mieleckiego wypowiedział Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Panu Leszkowi Kwaśniewskiemu umowę o pracę, która wygaśnie z dniem 31 marca br.

08.02.2019

Informacje

Stypendia w Elektryku

W dniu 6 lutego 2019r. o godz. 1600 w ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (popularny Elektryk) miało miejsce uroczyste spotkanie, na które Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Rodziców zaprosiła uczniów – laureatów stypendium za szczególne osiągniecia w

08.02.2019

Informacje

Młodzi w Akcji – "Wiwat Niepodległość"

W styczniu 2019 roku nastąpiło sfinalizowanie udziału ZS w projekcie CEO Młodzi w Akcji – Wiwat Niepodległość. Prace związane z projektem trwały od października 2018 do stycznia 2019 roku.

07.02.2019

Informacje

O bezpieczeństwie w powiecie na odprawie rocznej policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu odbyła się roczna narada służbowa podsumowująca pracę mieleckich policjantów w 2018 roku.

06.02.2019

Informacje

Przypominamy o zapisach! Program darmowych badań w mieleckim szpitalu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do wykonywania darmowych badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej.

05.02.2019

Informacje

Informacja dla organizacji pozarządowych

Szukasz wsparcia dla stowarzyszenia, fundacji lub poszukujesz środków na działalność społeczną? Masz pomysł lub potrzebujesz pomocy w prowadzeniu organizacji? A może znasz kogoś, kto chce założyć nową organizację i potrzebuje wsparcia?

31.01.2019

Informacje

Przypominamy! Dziś próba uruchomienia syren

Dziś (31 stycznia) między godziną 11:00 a 12:00 odbędzie się głośna próba uruchomienia syren alarmowych w rejonie stadionu MOSiR w Mielcu.

30.01.2019

Informacje

Posłuchaj wywiadu ze starostą Stanisławem Lonczakiem

W środę, 30 stycznia, starosta Stanisław Lonczak wziął udział w rozmowie na antenie radia RDN.

30.01.2019

Informacje

W mieście zawyją syreny alarmowe

W dniu 31.01.2019 r. o godzinie 11.00 odbędzie się oficjalny odbiór inwestycji pn. "System alarmowania i ostrzegania ludności". W ramach odbioru przeprowadzona zostanie jednorazowa kilkusekundowa próba włączenia systemu.

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano