Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

16.05.2022

Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 30 czerwca

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 czerwca 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO.

24.06.2022

Informacje

Oświadczenie Zarządu Powiatu Mieleckiego

W związku z konferencją prasową czterech radnych powiatowych klubu PIS, Panów: Zbigniewa Tymuły, Marka Kamińskiego, Waldemara Barnasia i Krzysztofa Olszewskiego oświadczamy co następuje:

23.06.2022

Informacje

Poznaliśmy najzdolniejszych uczniów w powiecie mieleckim

Już po raz 22. Starostwo Powiatowe w Mielcu nagrodziło wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych.

22.06.2022

Informacje

Agencja MARR S.A. zaprasza na konferencję na temat cyberbezpieczeństwa

Już w piątek 24 czerwca Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza przedsiębiorców i samorządowców na konferencję na temat cyberbezpieczeństwa w firmie.

20.06.2022

Informacje

Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania

Rada Powiatu Mieleckiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w głosowaniu na sesji absolutoryjnej. Wotum poparło 13 radnych, 12 radnych opozycji z PiS było przeciwnych.

17.06.2022

Informacje

Ograniczenie prędkości w Złotnikach

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, Powiatowy Zarząd Dróg wprowadził ograniczenie prędkości (do 40 km/h) na odcinku drogi powiatowej w Złotnikach.

15.06.2022

Informacje

Wyjątkowe spotkanie w jurajskim świecie

Samorząd Powiatu Mieleckiego wsparł organizację Powiatowego Konkursu Plastycznego „W jurajskim świecie”. Dziś laureaci najpiękniejszych prac odebrali swoje nagrody i wyróżnienia.

14.06.2022

Informacje

Muzeum Ignacego Łukasiewicza poświęcone

W poniedziałek, 13 czerwca, w Padwi Narodowej poświęcono Muzeum Ignacego Łukasiewicza. W wydarzeniu wziął udział starosta mielecki Stanisław Lonczak.

13.06.2022

Patronat

Młode talenty literackie docenione!

Podsumowano XXII edycję Powiatowego Konkursu pn., „Wydajemy własną książkę” organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

13.06.2022

Informacje

„TAK” dla PAKS

Rada Powiatu Mieleckiego podjęła uchwałę w sprawie bezprzetargowej dzierżawy szpitalnych pomieszczeń dla Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS), które nieprzerwanie od 2006 roku świadczą opiekę kardiologiczną w mieleckim szpitalu.

10.06.2022

Informacje

Dzień Królowej Jadwigi w PZPSW

Społeczność Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych obchodziła dziś Dzień Patrona. Udział w uroczystym apelu z tej okazji wzięli: starosta mielecki Stanisław Lonczak i przewodniczący rady Marek Paprocki.

09.06.2022

Informacje

20 czerwca zaplanowano kolejne obrady radnych

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego będzie jednym z głównych punktów sesji zaplanowanej na poniedziałek, 20 czerwca.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano