Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

30.04.2024

Informacje

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 30.04.2024 r. Zarząd Powiatu Mieleckiego dokonał wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie przez Powiat Mielecki w roku 2024 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

29.04.2024

Informacje

Statuetki Talent Powiatu dla uczniów ekonomika

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu zostali wyróżnieni statuetkami "Talent Powiatu". Gratulacje złożył im Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła.

26.04.2024

Informacje

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego do udziału w tegorocznych obchodach Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

25.04.2024

Informacje

2 maja starostwo będzie nieczynne

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 oraz Wydział Komunikacji przy ul. Sękowskiego 2B w czwartek, 2 maja, będą nieczynne.

25.04.2024

Nowa hala sportowa dla II LO w Mielcu

Nowa sala gimnastyczna dla II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu: Inwestycja na rzecz aktywności i rozwoju uczniów

22.04.2024

Ostatnia sesja 6. kadencji

Po raz ostatni w tej kadencji samorządowej obradowali mieleccy radni powiatowi.

19.04.2024

Informacje

Szkolenia pododdziałów 33blp

Informujmy, że w dniach 20-21.03.2024r. pododdziały 33blp realizować będą szkolenie rotacyjne na terenie powiatu mieleckiego w rejonie m. Ziempniów (gmina Czermin), w tym na obszarach leśnych oraz lokalnych drogach.

18.04.2024

Informacje

Powiat pozyskał środki na realizację ważnych prac w mieleckim DPS

Dziś (18 kwietnia) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Mieleckim.

18.04.2024

Informacje

O wyzwaniach umiędzynarodowienia polskich szkół

16 kwietnia 2024 r. AFS Polska we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadziło spotkanie "Wyzwania umiędzynarodowienia polskich szkół".

16.04.2024

Informacje

Startuje tegoroczna „Bitwa Regionów”

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty.

15.04.2024

Informacje

LXVII sesja Rady Powiatu już 22 kwietnia

22 kwietnia odbędą się ostatnie w tej kadencji obrady Rady Powiatu Mieleckiego. Ich początek zaplanowano na godzinę 12:00.

15.04.2024

Informacje

Pierwszy duathlon zakończony sukcesem!

W niedzielę, 14 kwietnia, w Mielcu odbył się pierwszy w historii Duathlon Ziemi Mieleckiej. Na starcie zawodów stanęło 76 uczestników.

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano