Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

01.03.2024

Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 31 maja

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz BRAVO-CRP.

17.05.2024

Informacje

Największe takie wydarzenie w Polsce!

W weekend 18-19 maja w Mielcu odbędzie się Hackathon AviaTech Challenge – jedno z wydarzeń towarzyszących XIV Mieleckiemu Festiwalowi Nauki i Techniki.

17.05.2024

Informacje

Wystartował XIV Mielecki Festiwal Nauki i Techniki

W piątek, 17 maja, oficjalnie otwarto XIV Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. Potrwa do 21 maja.

17.05.2024

Informacje

20 lat Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

Mieleckie pogotowie świętowało jubileusz 20 lecia. Z tej okazji przygotowano uroczystość na której podsumowano działalność, wręczono wyróżnienia oraz podziękowano za bardzo dobrą współpracę z pozostałymi służbami oraz jednostkami samorządu.

16.05.2024

Informacje

Mielecka PSP świętowała Dzień Strażaka

Starosta mielecki Kazimierz Gacek podziękował strażakom za ich codzienną pracę i zaangażowanie. Z okazji święta przekazał mundurowym także najlepsze życzenia: zdrowia i satysfakcji z pełnionej służby.

15.05.2024

Informacje

Wspólne rozmowy o siatkówce

O siatkówce, w szczególności tej mieleckiej, Starosta Powiatu Mieleckiego Kazimierz Gacek i Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki rozmawiali dziś z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

10.05.2024

Informacje

Siatkarki z wizytą u Starosty

Mieleckie siatkarki grające na co dzień w drużynie ITA TOOLS Stal Mielec odwiedziły Starostę Powiatu Mieleckiego. Przedstawicielki drużyny wraz z prezesem dziękowały za wsparcie Powiatu Mieleckiego w zakończonym sezonie.

10.05.2024

Informacje

II sesja Rady Powiatu Mieleckiego

W czwartek, 16 maja, odbędzie się II sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Początek obrad o godzinie 13:00.

10.05.2024

Informacje

13 i 21 maja odbędą się szkolenia wojskowe

W dniach 13 maja oraz 21 maja br. pododdziały 33blp Dębica będą realizować szkolenie kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

09.05.2024

Informacje

W sobotę odbędą się zawody strzeleckie pod patronatem starosty

Zarząd Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Klub Strzelecki ,,Ogniomistrz" LOK w Mielcu zapraszają na zawody strzeleckie.

09.05.2024

Informacje

Pogotowie będzie świętować okrągły jubileusz

Na 16 maja przypadną główne uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

09.05.2024

Informacje

Poznajcie radnych kadencji 2024-2029

7 kwietnia 2024 roku odbyła się I sesja Rady Powiatu Mieleckiego kadencji 2024-2029. Wzięli w niej udział nowo zaprzysiężeni radni, poznajcie ich.

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano