Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

08.05.2024

Informacje

79. rocznica zakończenia II wojny światowej

Dokładnie 79 lat temu, 8 maja, w Europie zakończyła się druga wojna światowa. Władze samorządowe powiatu i miasta wspólnie uczciły tę rocznicę.

08.05.2024

Informacje

Znaleziono telefon!

Biuro Rzeczy Znalezionych mieszczące się w Starostwie Powiatowym w Mielcu informuje, że w jego depozycie znajduje się telefon komórkowy marki Samsung.

08.05.2024

Informacje

Dzień otwarty w szpitalu dla przyszłych rodziców

Mielecki szpital specjalistyczny zaprasza przyszłych rodziców na Dzień Otwarty Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego. Wydarzenie odbędzie się 18 maja 2024 r. w godzinach 9.00-13.00.

07.05.2024

Informacje

Powodzenia dla maturzystów!

W dniach od 7 do 24 maja absolwenci szkół ponadpodstawowych przystąpią do egzaminów maturalnych – w części pisemnej i ustnej. Wszystkim życzymy „połamania piór”!

06.05.2024

Informacje

Rada Powiatu wybrała nowych Członków Zarządu

Większością głosów na funkcje Członka Zarządu Powiatu Mieleckiego zostali wybrani Zbigniew Działowski, Andrzej Chrabąszcz oraz Grzegorz Tychanowicz.

06.05.2024

Informacje

Andrzej Bryła Wicestarostą Powiatu

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała wicestarostę powiatu mieleckiego. Został nim ponownie Andrzej Bryła, który uzyskał większość podczas tajnego głosowania.

06.05.2024

Informacje

Kazimierz Gacek nowym Starostą!

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała nowego starostę. Został nim Kazimierz Gacek, który uzyskał większość podczas tajnego głosowania. Jego kontrkandydatem był Waldemar Barnaś.

06.05.2024

Informacje

Jacek Tejchma i Tomasz Ortyl Wiceprzewodniczącymi Rady

Rada Powiatu Mieleckiego wybrała dwóch wiceprzewodniczących. W głosowaniu tajnym wybrano na tę funkcję Jacka Tejchmę oraz Tomasza Ortyla.

06.05.2024

Informacje

Marek Paprocki Przewodniczącym Rady

Obradująca Rada Powiatu Mieleckiego na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała Przewodniczącego Rady. Kandydatami na to stanowisko byli Maria Napieracz oraz Marek Paprocki.

06.05.2024

Informacje

Radni odebrali zaświadczenia

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Mielcu Sędzia Paweł Wojciechowski oficjalnie wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego nowo wybranym radnym kolejnej kadencji.

06.05.2024

Informacje

233 lata temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

W piątek, 3 maja, odbyły się tradycyjne obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Urząd Miejski w Mielcu.

30.04.2024

Informacje

I sesja Rady Powiatu Mieleckiego w kadencji 2024-2029

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu, postanowieniem nr 502/2024 ustalił termin I Sesji Rady Powiatu Mieleckiego w kadencji 2024-2029. Radni wybrani w wyborach 7 kwietnia 2024 roku złożą ślubowanie, a także wybiorą prezydium Rady.

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano