Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

oferta_edukacyjna.png

Nabór elektroniczny do Szkół Ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Mielecki na rok szkolny 2024/2025

Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej możesz wybierać spośród naszych szkół:

 • Zespół Szkół Technicznych (III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3),
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej (Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2),
 • Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego (Technikum Nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4),
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki (Technikum Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1),
 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
 • Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2).

Szkoły prowadzone przez Powiat Mielecki oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

Drodzy Absolwenci - przygotowaliśmy dla Was 1320 miejsc w 44 oddziałach, w tym w liceach ogólnokształcących 480 miejsc w 16 oddziałach, w technikach 600 miejsc w 20 oddziałach, w branżowych szkołach I stopnia 240 miejsca w 8 oddziałach. Do Szkoły Specjalnej w PZPSW w Mielcu przyjmiemy 72 absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów szkoły branżowej I stopnia oraz oddziałów szkoły przysposabiającej do pracy.

Nabór na rok szkolny 2024/2025 prowadzony jest po raz kolejny z wykorzystaniem aplikacji firmy VULCAN vEdukacja Nabór. Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową, uczestniczącą w procesie rekrutacji.  Po zarejestrowaniu kandydat otrzymuje swój kod rejestracyjny. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj.

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

Kandydat dokonuje pierwszej rejestracji a następnie może dokonać wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Technikum nr 4 w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata który po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia. Kandydat ma też możliwość złożenia wniosku elektronicznie.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego/ elektronicznego  (na tym etapie podania) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu. Na tej  podstawie następuje zaakceptowanie bądź odrzucenie wniosku. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem podania system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata podanie potwierdza, że podanie to zostało złożone.
Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste szkoły podstawowe uczniów czynnie uczestniczące w rekrutacji.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru.
Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie spoza Powiatu Mieleckiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na terenie powiatu mieleckiego w terminie określonym w harmonogramie samodzielnie rejestrują się w systemie. Mogą też udać się do szkoły, którą wybrali na etapie rekrutacji gdzie uzyskają pomoc w procesie rejestracji w systemie. Wydrukowany wniosek składają do szkoły pierwszego wyboru, możesz zrobić to też elektronicznie.

Kandydaci w dniach od 21 czerwca 2024 do 8 lipca 2024 r. dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

Kolejna wizyta to potwierdzenie woli  nauki od 16 lipca do 18 lipca 2024r w szkole do której zostaną przyjęci.

Podstawowe zasady o których należy pamiętać wypełniając podanie o przyjęcie do szkoły:

 • Można kandydować do trzech szkół
 • W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 • Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym większe szanse na dostanie się do jednej z nich.
 • Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, której oddział na liście wyborów znalazł się jako pierwszy.
 • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, na której uczniowi najbardziej zależy. System szukając dla kandydata miejsca w klasie, będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.
 • Złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej i jest gwarantem przyjęcia do szkoły.

 

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 09-05-2024
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER
Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku