Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Stypendia sportowe

obraz1.png

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej jest obowiązkiem powiatu. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy o sporcie). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Kwestie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania okresowych stypendiów sportowych reguluje uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 kwietnia 2012r., zawierająca Regulamin przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników Powiatu Mieleckiego. Zarząd Powiatu Mieleckiego, biorąc pod uwagę osiągnięty wynik sportowy, znaczenie danej dyscypliny sportu dla wzrostu poziomu usportowienia dzieci i młodzieży i poziomu zdrowotności oraz promocję Powiatu Mieleckiego, może przyznać stypendium sportowe w kwocie do 800 zł miesięcznie dla zawodników posiadających osiągnięcia w odpowiedniej kategorii wiekowej. Okresowe stypendia sportowe Powiatu Mieleckiego dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym przyznawane są z środków zabezpieczanych w budżecie Powiatu Mieleckiego.

Starosta Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje sportowe do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w roku 2021. Stypendia sportowe stanowią bezzwrotną pomoc finansową zawodnikom w okresie przygotowań do zawodów sportowych. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są kluby i organizacje sportowe z terenu powiatu mieleckiego, prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu. Termin składania wnioskówdo 1 czerwca 2021 r.

Wymagane dokumenty do pobrania poniżej:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Powiatu Mieleckiego dla zawodnika wraz z załącznikami (zał. nr 1 i 2)
 2. Informacja o okresie realizacji programów przygotowań zawodnika do zawodów w 2021 roku
 3. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3)
 4. Oświadczenie nr 3
 5. Oświadczenie nr 4
 6. Oświadczenia nr 5 i 6

Do pobrania:

 1. Uchwała Nr XVI/128/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania okresowych stypendiów sportowych
 2. Karta usług stypendia sportowe
 3. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie stypendium sportowego powiatu Mieleckiego

Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów sportowych udziela Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 pok. 206, tel. (17) 78 00 417, e-mail: nkoziol@powiat-mielecki.pl

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano