Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Remontują ważny most

02.04.2024 Kategoria: Informacje Inwestycje Samorząd


Przebudowa mostu na Rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze. Nowy most dla bezpieczeństwa i wygody.

Rozpoczęła się przebudowa mostu na Rzece Zgórskiej, stanowiącej kluczowe połączenie dla mieszkańców miejscowości Podborze. Prace obejmują zarówno rozbiórkę istniejącego mostu, jak i kompleksowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody użytkowników.

20240315_120903.jpg

Co obejmuje przebudowa?

1. Rozbiórka istniejącego mostu
Obecny most zostanie rozebrany, aby zrobić miejsce dla nowej konstrukcji. To zadanie wymaga precyzji i staranności, aby zachować bezpieczeństwo w trakcie prac.

2. Rozbiórka nawierzchni drogi na dojazdach
Prace obejmują usunięcie starej nawierzchni na podejściach do mostu. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona, aby zapewnić płynny ruch pojazdów.

3. Wykonanie rozkopów za przyczółkami
W celu przygotowania pod fundamenty palowe, wykonane zostaną rozkopy za przyczółkami mostu.

4. Fundamenty palowe
Nowy most zostanie oparty na solidnych fundamentach palowych, aby zapewnić stabilność i wytrzymałość.

5. Korpusy przyczółków oraz skrzydła podpór
Te elementy konstrukcyjne będą stanowić podstawę mostu. Ich precyzyjne wykonanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości.

6. Ustrój nośny z belek sprężonych
Nowy most zostanie wyposażony w nowoczesny układ nośny, który zapewni bezpieczny przejazd.

7. Izolacja płyty pomostu, krawężniki, wpusty odwodnienia
Detale takie jak izolacja płyty pomostu, krawężniki i wpusty odwodnienia zostaną starannie zrealizowane.

8. Montaż barieroporęczy, płyt uciąglających i dylatacji mostu
Elementy te zapewnią stabilność i ochronę mostu.

9. Ułożenie warstw bitumicznych na moście i dojazdach
Nowa nawierzchnia zostanie pokryta warstwami bitumicznymi, aby zapewnić trwałość i komfort jazdy.

Podstawowe parametry przebudowanego mostu:
Długość całkowita – 18,70 m, szerokość całkowita – 12,30 m, szerokość jezdni - 2x3,25 m = 6,50 m, szerokość chodników dla pieszych – 2x2,20 m,

20240315_121052.jpg

Jak podkreśla Starosta MieleckiStanisław Lonczak ta inwestycja ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności.
Ten dotychczasowy, o konstrukcji drewnianej był już mocno wysłużony i z tego powodu był coraz bardziej niebezpieczny. Wymiana poszycia w elementach nawierzchni stanowiła na krótko poprawę stanu obiektu, a powódź przesadziła o tym, że most trzeba zastąpić nowym – solidnym rozwiązaniem.
Most ten wymagał kilkukrotnej naprawy poszycia w ciągu roku. Odpadające deski z poszycia stwarzały niebezpieczeństwo dlapojazdów i osób przecodzących przez most.

most_podborze_2019.jpg
Występujące powodzie pokazały, ze most jest za nisko posadowiony, bo woda uderza w w jego belki nośne. Dlatego cieszy mnie fakt, że już wkrótce ten nowy, długo oczekiwany most stanie się faktem – dodał S. Lonczak.

Prace budowlane powinny zakończyć się według firmy wykonującej remont, przed końcem czerwca.

Podczas przeglądu drogi wiodącej w kierunku mostu stwierdzono ubytek w nasypie drogi przy pobliskim potoku. Powiatowy Zarząd Dróg będzie monitorował skarpę drogi w pobliżu zakola Potoku Zgórskiego, który powoduje erozję skarpy na poboczu drogi i może stanowić zagrożenie w postaci podmycia korpusu drogowego. Jak informują okoliczni mieszkańcy podmycie z roku na rok robi się coraz bardziej inwazyjne w stosunku do nasypu drogi.

20240315_122135.jpg


Podczas wizji lokalnej podjęto decyzję, aby wystąpić do Wód Polskich o zabezpieczenie brzegu Rzeki Zgórskiej przy drodze powiatowej.

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano