A A A

Powiaty chcą zmian w FDS

04.08.2020 Kategoria: Informacje Inwestycje Samorząd


Powiaty chcą zmian w zasadach Funduszu Dróg Samorządowych


17 lipca 2020 roku odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dyskusję – standardowo już – zdominował szereg spraw różnych. Tym razem dotyczyły one sygnalizowanych przez Związek Powiatów Polskich koniecznych do wprowadzenia zmian w Funduszu Dróg Samorządowych oraz formularza raportu o stanie zapewniania dostępności. Z „twardych” projektów Zespół zaopiniował m.in. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 - 2030”.

Fundusz Dróg Samorządowych do dopracowania

Pierwszy wątek podnoszony przez ZPP dotyczył konieczności zmiany sposobu wyznaczania zamożności danej jednostki na potrzeby ustalania maksymalnej wysokości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Dziś bowiem uwzględnia się w tym celu „dochody własne”, w skład których wchodzą np. opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. Stąd też bardziej miarodajne byłoby odwoływanie się w art. 14 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych do „dochodów podatkowych”. Minister Marcin Horała, Współprzewodniczący Zespołu, stwierdził, że uwagi są cenne, lecz potrzebne jest oficjalne poparcie ze strony wszystkich korporacji samorządowych. Już w toku dyskusji udało się uzyskać wstępne, acz zdecydowane poparcie ze strony Związku Miast Polskich.

Drugi wątek związany był z koniecznością dostosowania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do sytuacji epidemicznej. Chodziło w szczególności o niewymaganie przez poszczególnych wojewodów decyzji ws. pozwolenia na budowę/decyzji ZRiD/skutecznego zgłoszenia na etapie składania wniosku. Apel ZPP poparł w pełni Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Dyr. Beata Leszczyńska z Departamentu Dróg Publicznych w resorcie infrastruktury zaznaczyła, że większość wojewodów zrezygnowała z wymagania decyzji budowlanych (późniejsza weryfikacja ogłoszeń o naborach wniosków, dokonana przez Biuro ZPP – ze względu na to, że Ministerstwo Infrastruktury nie posiadało zagregowanych informacji w tym zakresie – wskazuje na to, że rozkład w skali kraju jest w gruncie rzeczy pół na pół). Niemniej Minister Horała zadeklarował, że resort infrastruktury skieruje do wojewodów pismo poddające im pod rozwagę dobre praktyki w tym zakresie.

źródło: Związek Powiatów polskich

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano