Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

III sesja Rady Powiatu Mieleckiego

10.06.2024 Kategoria: Samorząd


ZAWIADOMIENIE
III SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
19 czerwca 2024 r. o godz. 12.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Raport o stanie Powiatu Mieleckiego za 2023 rok:
a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Mieleckiego za 2023 rok;
b) debata nad raportem o stanie Powiatu Mieleckiego za 2023 rok:
a. głosy radnych;
b. głosy mieszkańców.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Mieleckiego.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2023 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/516/2023 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
9. Informacja z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu za 2023 rok.
12. Informacja dotycząca zawartych umów z tytułu najmu aktywów trwałych PSPR w Mielcu wraz z wielkością przychodów otrzymywanych z tego tytułu w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2023 rok.
15. Informacja Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu
o umowach zawartych w 2023 r. i wielkości miesięcznych przychodów z tego tytułu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2028”.
19. Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Mieleckiego za rok 2023 wraz z rekomendacjami.
20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć.
24. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Mieleckiego.
26. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2024 r.
27. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku