Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

zadania_wydzialu22.jpg

§ 34. Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK) należy:

1. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
2) realizowanie zadań z zakresu planowania cywilnego;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów oraz narad i posiedzeń;
4) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
5) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
6) realizacja zadań wynikających z przepisów wewnętrznych w sprawie zarządzania kryzysowego w Powiecie;
7) ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz ochrona przeciwpożarowa;
8) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby zarządzania kryzysowego;
9) koordynacja działań w zakresie opracowywania raportów szkód i strat, programów odbudowy powstałych wskutek sytuacji kryzysowych, w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny;
10) obsługa kancelaryjno - biurowa posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przygotowywanie sprawozdań z działań tej Komisji;
11) przygotowanie uzgodnień wspólnego działania służb, inspekcji i straży na terenie Powiatu;
12) realizacja pozostałych zadań zarządzania kryzysowego wynikających z przepisów prawa.

2. W zakresie ochrony ludności:

1) ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie działalnością szefów obrony cywilnej miast i gmin Powiatu w zakresie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej;
2) sprawdzanie pod względem merytorycznym i uzgadnianie planów obrony cywilnej;
3) coroczna ocena stanu przygotowań obrony cywilnej oraz opracowanie wytycznych do realizacji zadań na kolejny rok;
4) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego systemu ostrzegania oraz wykrywania i alarmowania;
5) organizowanie i koordynowanie treningów, szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej kierowniczej kadry, członków formacji oraz mieszkańców Powiatu;
6) nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej;
7) planowanie i koordynowanie:

a) ochrony ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
b) ewakuacji ludności II i III stopnia,
c) zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej,
d) przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratowniczych oraz współudział w likwidacji skutków wprowadzenia stanów nadzwyczajnych i zagrożeń środowiska;

8) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej;
9) opracowanie informacji o realizacji zadań na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podkarpackiego;
10) realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających zakresie przepisów prawa;
11) współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu;
12) nadzór nad wyposażaniem i utrzymaniem powiatowego magazynu obrony cywilnej;
13) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności w Powiecie.

3. W zakresie spraw obronnych:

1) wykonywanie zlecanych przez Starostę zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich;
2) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
3) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej dla Powiatu;
4) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Mieleckiego na potrzeby obronne Państwa;
5) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony;
6) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie powiatu - punkt kontaktowy państwa - gospodarza – HNS;
7) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu akcji kurierskiej Starostwa oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego niższego szczebla;
8) przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Starosty do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego;
9) ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego i organizacyjne przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatowym;
10) przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych oraz prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa;
11) realizowanie zadań w zakresie reklamowania radnych Rady oraz pracowników od obowiązku pełnieni czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

4. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o kombatantach:

1) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;
2) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych;
3) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent dla kombatantów;
4) pomoc organizacjom kombatanckim w przygotowaniu uroczystości patriotycznych.

5. W zakresie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK):

1) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
2) przyjmowanie i przekazywanie komunikatów i alarmów zgodnie z obiegiem informacji;
3) uruchamianie scentralizowanego systemu włączania Systemu Alarmowania Ostrzegania Ludności;
4) informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacji kryzysowej,
5) rozwinięcie punktu informowania ludności;
6) zapewnienie ciągłego monitorowania zagrożeń, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, w tym z IMGW Oddział Kraków, SHM Krosno, SHM Tarnów;
7) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
8) dokumentowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum i Powiatowy Zespół w sytuacji bieżącej lub kryzysowej oraz w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny;
9) opracowywanie prognoz i analiz w zakresie rozwoju sytuacji kryzysowych dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
10) wykonywanie zadań związanych z uruchamianiem procedur użycia pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
11) zapewnienie na potrzeby Starosty funkcjonowania głównego stanowiska kierowania;
12) realizowanie planów i programów szkoleń i ćwiczeń dyżurnych Powiatowego Centrum i Zespołu;
13) wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
14) pełnienie dyżurów całodobowych w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na zasadach ujętych w porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.

6. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania przy pomocy Pionu Ochrony Informacji Niejwnych, w skład którego wchodzi: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pracownik Kancelarii Informacji Niejawnych (kancelista), Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, a do którego należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie i aktualizowanie wymaganej akceptacji Starosty instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych w Starostwie o klauzuli „zastrzeżone”;
6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
9) przekazywanie do ewidencji ABW danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: „poufne”, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8;
10) bieżąca kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych przez pracowników Starostwa;
11) nadzór nad funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego oraz nad przestrzeganiem zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w Starostwie (Administrator Systemu);
12) uczestniczenie w opracowaniu projektów dokumentów regulujących w Starostwie problematykę ochrony przetwarzanych w systemach teleinformatycznych informacji niejawnych;
13) uzgadnianie dokumentacj bezpieczeństwa w zakresie systemów teleinformatycznych.

7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań podlega bezpośrednio Staroście.

8. Do zadań Wydziału należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano