A A A

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego obradować będzie w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w sali narad  Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

Komisja obradować będą według podanego porządku:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Starosta Powiatu.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2019 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995).
3. Podsumowanie akcji „Bezpieczne lato” działania zrealizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku.

1) ocena zabezpieczenia pożarowego na terenie Powiatu Mieleckiego:
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu,
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu,

2) czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne Wakacje 2018”:
- Komendant Powiatowy Policji w Mielcu,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

4. Informacja o oszustwach tzw. „na wnuczka/na policjanta” - Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.
5. Działania prewencyjne dotyczące dopalaczy i narkotyków - Komendant Powiatowy Policji w Mielcu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
6. Przedstawienie sytuacji bieżącej w zakresie „Afrykańskiego Pomoru Świń” Powiatowy Lekarz Weterynarii.
7. Opieka nad bezdomnymi w okresie zimowym:
- Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy Św. Alberta.
8. Przygotowanie infrastruktury drogowej w powiecie mieleckim do sezonu zimowego 2018/2019:
- Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich,
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

komisja_bezpieczenstwa.png

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: Stanisław LONCZAK – Starosta Powiatu Mieleckiego.
SEKRETARZ KOMISJI: Agata LENART – Biuro Zarządzania Kryzysowego.


I. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.):

Zbigniew DZIAŁOWSKI – przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego.
Józef SMACZNY – przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego.
Jacek JUWA – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.
Grzegorz BAJDA – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.
Zenon TOKARSKI – Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Mielcu – przedstawiciel Prezydenta Miasta Mielca.
Robert PLUTA – Wójt Gminy Padew Narodowa.
Michał DEPTUŁA – Wójt Gminy Wadowice Górne.


II. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.):

Andrzej BRYŁA – Wicestarostw Powiatu Mieleckiego.
Franciszek AUGUSTYN – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu.
Beata KARDYŚ – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Grzegorz BUREK – Państwowy Powiatowy Urzędu Pracy.
Łukasz KAPINOS – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu 
Bogusław ANTAS – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu.


W pracach Komisji uczestniczy Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mielcu Pani Małgorzata Dobosz - Słąba wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie pisma nr PO.IV.WOS.071/1/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Pobierz pliki

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

48 395-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano