Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

zadania_wydzialu22.jpg

§ 42. Do zadań Biura Promocji i Informacji (PR) należy:

1. W zakresie obsługi informacyjnej:

1) prowadzenie okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu;
2) prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno - gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu;
3) przygotowywanie spotkań z udziałem Starosty i Zarządu;
4) organizowanie spotkań i wizyt oficjalnych;
5) prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie w środkach masowego przekazu działań oraz stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania;
6) współpraca ze środkami masowego przekazu i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu mieleckiego w zakresie budowania korzystnego wizerunku Powiatu;
7) bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatu mieleckiego;
8) organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych;
9) przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu;
10) zabezpieczenie obsługi informacyjnej posiedzeń Rady Powiatu oraz imprez organizowanych przez Powiat;
11) opracowywanie blankietów korespondencyjnych;
12) realizacja zamówień na prasę i inne publikacje dla Starostwa;
13) wykonywanie obowiązków administratora BIP i strony internetowej powiatu;
14) prowadzenie i aktualizacja strony BIP (bip.powiat-mielecki.pl);
15) realizacja zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na zasadzie odrębnych przepisów;
16) załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych.

2. W zakresie promocji:

1) organizowanie imprez, wystaw, targów, seminariów i innych form promocji Powiatu;
2) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami okołobiznesowymi w zakresie turystyki, kultury i sportu;
3) prowadzenie całokształtu prac związanych z promocją Powiatu polegających na:

a) rozbudzeniu świadomości wśród mieszkańców Powiatu dotyczącej wykorzystania potencjału Powiatu,
b) podejmowanie działań promocyjnych we współpracy z innymi samorządami,
c) organizacja konkursów mających na celu kultywowanie tradycji i prezentowanie walorów Powiatu;

4) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie;
5) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą;
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą w dziedzinie kulturalnej, turystycznej i gospodarczej;
7) współpraca z mediami w zakresie przygotowania i publikacji materiałów informacyjnych, prasowych, telewizyjnych i elektronicznych;
8) ustalanie i realizacja założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych;
9) administrowanie stronami powiatu w mediach społecznościowych;
10) przygotowywanie decyzji Zarządu Powiatu o zakazie przeprowadzania przez określonego organizatora imprez masowych na terenie powiatu na czas określony lub do odwołania lub o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej bez udziału widzów w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzaną imprezą masową oraz prowadzenie ich rejestru;
11) redagowanie i aktualizacja strony internetowej Powiatu ( www.powiat-mielecki.pl).

3. W zakresie rozwoju Powiatu:

1) przygotowywanie wniosków, uwag i informacji do wojewódzkich, krajowych i powiatowych strategii rozwoju;
2) opracowanie strategii rozwoju Powiatu Mieleckiego;
3) opracowanie raportu o stanie powiatu oraz materiałów analitycznych dotyczących poszczególnych dziedzin rozwoju powiatu;
4) podejmowanie działań związanych ze społeczną konsultacją oraz z promocją strategii i programów rozwoju powiatu;
5) współpraca z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów;
6) przygotowanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej gmin powiatu;
7) tworzenie bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu;
8) współtworzenie projektów wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu;
9) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu wspierania przedsiębiorczości w celu promowania sektora małej i średniej przedsiębiorczości Powiatu;
10) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z kraju i zagranicy w zakresie wspólnych projektów i przedsięwzięć.

4. W zakresie stanowiska ds. kontaktów z mediami:

1) prowadzenie polityki informacyjnej Starostwa w porozumieniu z członkami Zarządu i Przewodniczącym Rady;
2) prowadzenie całokształtu spraw obejmujących kształtowanie właściwego wizerunku Rady, Zarządu, Starosty w oczach opinii publicznej w tym zakresie:

a) informowania środków masowego przekazu o istotnych wydarzeniach związanych z działalnością Rady i Zarządu , Starostwa i innych powiatowych jednostek organizacyjnych,
b) współdziałanie w powyższym zakresie z lokalnymi środkami masowego przekazu,
c) współpraca przy redagowaniu, aktualizacji i wydawnictwie publikacji o powiecie i Starostwie;

3) zabezpieczenie obsługi informacyjnej posiedzeń Rady oraz imprez organizowanych przez Powiat;
4) składanie oświadczeń wyrażających oficjalne stanowisko Rady i Zarządu Powiatu w odpowiednich sprawach;
5) organizowanie konferencji prasowych Starosty;
6) redagowania wystąpień i listów starosty, życzeń okolicznościowych, podziękowań, gratulacji;
7) analiza publikowanych w mediach informacji dotyczących działalności Powiatu oraz jego organów, a w razie potrzeby reagowanie na krytykę oraz przekazywanie obiektywnych informacji;
8) współpraca z mediami w zakresie przygotowywania i publikacji materiałów informacyjno - publicystycznych, prasowych, telewizyjnych oraz elektronicznych;
9) opracowywanie studiów i analiz problemowych (m.in. dokumentu Raport o Stanie Powiatu Mieleckiego), prognoz, informacji i opinii na temat poszczególnych dziedzin funkcjonowania Powiatu;
10) formułowanie wniosków i przygotowywanie raportów, sprawozdań, prezentacji itp.;
11) prowadzenia spraw związanych z używaniem herbu i flagi;
12) przygotowania materiałów do publikacji z posiedzeń Zarządu i Rady;
13) analiza, opiniowanie spraw dotyczących patronatu Starosty nad przedsięwzięciami podmiotów zewnętrznych;

4. Do zadań Biura należy wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Biura.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano