zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Promocji i Informacji (PR) w zakresie obsługi informacyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu,
2) prowadzenie kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno – gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
3) przygotowywanie spotkań z udziałem Starosty i Zarządu,
4) organizowanie spotkań i wizyt oficjalnych,
5) prezentowanie, wyjaśnianie i uzasadnianie w środkach masowego przekazu działań oraz stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,
6) współpraca ze środkami masowego przekazu i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu mieleckiego w zakresie budowania korzystnego wizerunku Powiatu,
7) bieżące analizowanie informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatu mieleckiego,
8) organizowanie konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,
9) przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
10) zabezpieczenie obsługi informacyjnej posiedzeń Rady Powiatu oraz imprez organizowanych przez Powiat,
11) opracowywanie blankietów korespondencyjnych,
12) realizacja zamówień na prasę i inne publikacje dla Starostwa,
13) prowadzenie i aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu (http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/),
14) realizacja zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na zasadzie odrębnych przepisów,
15) załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych.


2. Do zadań Biura Promocji i Informacji w zakresie promocji należy w szczególności:

1) organizowanie imprez, wystaw, targów, seminariów i innych form promocji Powiatu,
2) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami około-biznesowymi w zakresie turystyki, kultury i sportu,
3) prowadzenie całokształtu prac związanych z promocją Powiatu polegających na:

 1. rozbudzeniu świadomości wśród mieszkańców Powiatu dotyczącej wykorzystania potencjału Powiatu,
 2. podejmowanie działań promocyjnych we współpracy z innymi samorządami,
 3. organizacja konkursów mających na celu kultywowanie tradycji i prezentowanie walorów Powiatu,


4) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Powiecie,
5) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju za granicą,
6) nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą w dziedzinie kulturalnej, turystycznej i gospodarczej,
7) współpraca z mediami w zakresie przygotowania i publikacji materiałów informacyjnych, prasowych, telewizyjnych i elektronicznych,
8) ustalanie i realizacja założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych,
9) redagowanie i aktualizacja strony internetowej Powiatu (www.powiat-mielecki.pl).


3. Do zadań Biura Promocji i Informacji w zakresie rozwoju Powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie wniosków, uwag i informacji do wojewódzkich, krajowych i powiatowych strategii rozwoju,
2) współpraca z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do pozyskania inwestorów,
3) przygotowanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej gmin powiatu mieleckiego,
4) tworzenie bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,
5) współtworzenie projektów wieloletnich programów inwestycyjnych Powiatu,
6) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu wspierania przedsiębiorczości w celu promowania sektora małej i średniej przedsiębiorczości Powiatu,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami z kraju i zagranicy w zakresie wspólnych projektów i przedsięwzięć.

LUDZIE

37 788-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano