Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Tworzymy bazę mieszkaniową dla uchodźców z Ukrainy

04.03.2022 Kategoria: Informacje Pomoc Ukrainie


Jesteś uchodźcą z Ukrainy i poszukujesz lokum w powiecie mieleckim? Dysponujesz mieszkaniem, które chciałbyś czasowo udostępnić potrzebującym? Wypełnij naszą ankietę i spraw, by pomoc niesiona była jeszcze szybciej i sprawniej.

Wielu mieszkańców powiatu mieleckiego w ostatnim czasie kontaktowało się z nami, zgłaszając chęć udostępnienia mieszkań lub pokoi potrzebującym z Ukrainy. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Starostwo Powiatowe w Mielcu zdecydowało się utworzyć bazę ułatwiającą wzajemny kontakt osób dysponujących wolnymi lokalami z tymi, którzy aktualnie poszukują domu w Polsce.

Poniżej znajdą Państwo dwie ankiety. Pierwsza z nich dedykowana jest właścicielom nieruchomości, którzy chcieliby czasowo i nieodpłatnie udostępnić je rodzinie bądź grupie uchodźców z Ukrainy. O wypełnienie drugiej prosimy osoby z Ukrainy, które trafiły do powiatu mieleckiego i to właśnie tutaj poszukują tymczasowego lokum.

Ankieta dla mieszkańców powiatu mieleckiego:

1-1.png

Ankieta dla obywateli Ukrainy:

2-2.png

Odpowiedzi przesłane przez Państwa w ramach powyższych formularzy trafią do pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu. - Wiedząc, jak duża jest rodzina lub grupa przybywających do powiatu mieleckiego migrantów z Ukrainy, a także jakie są jej szczególne potrzeby i oczekiwania, urzędnicy jeszcze sprawniej będą mogli wspierać Ukraińców w odnalezieniu najodpowiedniejszego dla nich lokum. Z drugiej strony, mieszkańcy oferujący swoje nieruchomości osobom potrzebującym szybciej odnajdą lokatorów – podkreśla starosta mielecki Stanisław Lonczak.

To już kolejna z inicjatyw, jakie samorząd Powiatu Mieleckiego podjął, by pomóc Ukraińcom przybywającym do nas z terenów ogarniętych wojną. Uchodźcy w naszym powiecie mogą już liczyć m.in. na pomoc medyczną w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu czy wsparcie psychologiczne, jakiego udziela Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu.

W całym powiecie koordynowane są także liczne zbiórki pomocowe dla Ukraińców pozostających na terenach objętych konfliktem, oczekujących na przejściach granicznych oraz tych, którzy przekraczają granicę Polski. Organizatorami ww. akcji wsparcia są liczne instytucje, stowarzyszenia, firmy i osoby prywatne, którym serdecznie dziękujemy za otwartość serc i zaangażowanie!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy napisz na adres promocja@powiat-mielecki.pl.

ms

________________________

UA:

FormulЯ біженець з України. Шукаю квартиру в Мелецькому повіті

Заповніть цю форму, якщо ви шукаєте квартиру в Мелецькому повіті.

Заповнений бланк буде надіслано до повітового управління Мелецького повіту. В рамках нашої бази ми постараємося допомогти вам знайти тимчасово вільну квартиру / будинок / кімнату для вас і вашої родини.

Надання точних і розгорнутих відповідей підвищить ваші шанси знайти місце, яке повністю відповідає вашим ключовим потребам (воно буде адаптовано, наприклад, для дітей або людей з обмеженими можливостями).

Якщо в нашій базі даних знайдеться місце, яке відповідає вашим потребам, ми негайно повідомимо вас.

Pliki do pobrania

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano