A A A

Zapobiegajmy Pożarom

10.03.2020 Kategoria: Informacje Patronat


W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu odbyło się dziś (10.03) podsumowanie powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom". Nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak.

W zorganizowanym przez Powiatowy Oddział Związku OSP RP spotkaniu uczestniczyli jego tegoroczni laureaci i ich opiekunowie. Konkurs organizowany jest na terenie całego kraju już ponad 40 lat. Uczestniczą w nim dzieci, młodzież i osoby dorosłe w swoich grupach wiekowych.
W obecnej edycji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin Powiatu Mieleckiego.
Łącznie do konkursu na poziomie gminnym zgłoszono 627 prac, z czego do eliminacji na szczeblu powiatowym wytypowano 151 prac. Z tej puli komisja konkursowa, której przewodniczył Edward Kociański oceniła i wybrała 41 prac finałowych. W dniu dzisiejszym wszyscy oni, jak również ich opiekunowie odebrali dyplomy i wyróżnienia oraz okolicznościowe upominki.

Podczas uroczystości Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak podkreślał zaangażowanie tak licznej grupy najmłodszych mieszkańców powiatu w tematykę związaną z bezpieczeństwem oraz zapobieganiem pożarom. Jego zdaniem konkurs jest doskonałą okazją do tego by już od najmłodszych lat, w formie zabawy tłumaczyć, abyśmy sami umieli zadbać o własne bezpieczeństwo.

Obecny na uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu - Łukasz Kapinos odnosząc się do wystawy towarzyszącej ceremonii, zauważył, że dzieci bardzo trafnie ujęły w swych pracach trudny zawód strażaka. – Jest tutaj wszystko, i płacz dziecka i radość, ogień i woda, a nawet wichury – a więc wszystkie te żywioły i emocje, które towarzyszą nam w naszej trudnej pracy – zauważył.

Jak poinformował Franciszek Augustyn, Prezes Powiatowego Oddziału Związku OSP RP - aż 23 spośród wyłonionej grupy 41 prac konkursowych z terenu Powiatu Mieleckiego zakwalifikowało się do grona tegorocznych finalistów w odbytych już eliminacjach wojewódzkich.
Prace mieleckich dzieci aż w 8 przypadkach ocenionych zostało najwyżej w swoich grupach wiekowych. - To dobrze wróży nam w tegorocznym finale konkursu – ocenił F. Augustyn.

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano