A A A

Wraca zdalne nauczanie

19.10.2020 Kategoria: Edukacja Informacje Koronawirus


ikonka_slabowidzaca_gotowa_4.png

19 października odbyła się online narada wicestarosty Powiatu Mieleckiego z dyrektorami szkół, dla których Starostwo jest organem prowadzącym.

Celem spotkania była analiza i ocena stanu przygotowania mieleckich szkół i placówek ponadpodstawowych do zdalnego nauczania, w którym to trybie od dnia dzisiejszego pracują wszystkie szkoły tego typu w Polsce. Szczegółowa analiza sytuacji dokonana na spotkaniu wskazuje jednoznacznie na dobre przygotowanie powiatowych szkół i placówek do zdalnego systemu funkcjonowania.


Wszystkie szkoły na terenie powiatu są przygotowane do prowadzenia zdalnego nauczania z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. W okresie od maja do października bieżącego roku zdecydowana większość pedagogów przeszła gruntowne szkolenia w zakresie możliwości wykorzystania narzędzi edukacyjnych dostępnych na tej platformie, a uczniowie naszych szkół mają założone konta dostępu. Powiat uczestniczył w rządowym programie „Zdalna szkoła”, w ramach którego udało się doposażyć szkoły w sprzęt informatyczny, głównie w laptopy i inne niezbędne urządzenia peryferyjne. Pozwala to na właściwe prowadzenie przez nauczycieli zdalnego nauczania, a pojedyncze przypadki braku dostępu do sprzętu zgłaszane przez uczniów, będą na bieżąco rozwiązywane przez szkoły na zasadzie wypożyczenia komputerów z zasobów szkolnych.


Zajęcia zdalne będą prowadzone przez zdecydowaną większość nauczycieli z domu, jedynie około 15% pedagogów zdeklarowało chęć i potrzebę poprowadzenia zdalnego nauczania z macierzystej szkoły. W jednej ze szkół ten odsetek jest wyższy i sięga około 30% wszystkich nauczycieli tej szkoły. Jest to związane z lepszym wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i klasopracowni do zdalnego nauczania.


Wszyscy dyrektorzy jednomyślnie, przy pełnej aprobacie organu prowadzącego uznają, że lekcje należy prowadzić w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym daną klasę tygodniowym rozkładem zajęć. W szczególnych sytuacjach pojedyncze godziny mogą być realizowane w innym terminie, ale o tym decydować będą dyrektorzy na wniosek nauczycieli po poinformowaniu zainteresowanych uczniów. Ustalono też, że lekcja prowadzona w trybie zdalnym może trwać od 30-45 minut i będzie to uzależniane od specyfiki danej szkoły oraz przedmiotu. Starostwo rekomenduje prowadzenie lekcji zdalnych w wymiarze 35 minut. Pozwoliłoby to na optymalne wykorzystanie czasu prowadzenia zajęć i przygotowania materiałów na poszczególne moduły nauczania.


Zdecydowanie największym wyzwaniem, ale też i dość dużym problemem będzie realizacja w tym czasie zdalnej nauki zajęć praktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem - mają się one odbywać w trybie stacjonarnym i skorelowanie ich z przedmiotami ogólnokształcącymi będzie wymagało dużo starań ze strony dyrektorów szkół zawodowych. Należy w tym miejscu podkreślić dodatkową trudność wynikającą z faktu współrealizacji wielu zajęć praktycznych przez szkoły zawodowe z CKPiDN w ramach Regionalnego Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Realizacja zajęć praktycznych będzie szczegółowo omówiona przez zainteresowanych dyrektorów, tak aby efekty edukacji zawodowej były w pełni satysfakcjonujące uczniów i pozwoliły na pełną realizację celów kształcenia zawodowego.

mp

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano