Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Udany start Klubu Pacjenta PAKS

11.01.2023 Kategoria: Informacje Patronat


Sporym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie mieszkańców Mielca z lekarzami tutejszego Oddziału American Heart of Poland. Była to jednocześnie inauguracja Klubu Pacjenta utworzonego przez PAKS. Patronat nad jego działalnością objął Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak.

Prowadząca Klub Fundacja „Z sercem do Pacjenta” planuje przeprowadzić kila takich spotkań w ciągu roku, a ich tematem będą szeroko rozumiane choroby cywilizacyjne. W pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu mowa była głównie o chorobach serca – ich przyczynach, sposobach leczenia, a także metodach zapobiegania ich nawrotowi.

Dr. Marcin Suska, ordynator mieleckiego PAKS’u zapytał we wstępie swojego wykładu czy na sali są osoby, które były już pacjentami PAKS’u. Podniosło się kilkanaście rąk. Nie oznaczało to, że te osoby mają już za sobą problemy z własnym zdrowiem. To tylko jeden etap, który przeszli. Jak potoczą się ich dalsze losy i czy będą mieć na nowo problemy kardiologiczne, w dużej mierze zależy od nich samych.
Seniorzy mieli możliwość dowiedzieć się, jak diagnozować swój organizm, jakich sygnałów nie powinni lekceważyć. Zastosowane metody leczenia zależą – co podkreślał. M. Suska - od tego kiedy pacjent podejmie leczenie, jak również od jego dotychczasowego sposób życia i od uwarunkowań genetycznych.

Jak ważny jest zdrowy tryb życia i jaki ma wpływ na jego długość – opowiadał w kolejnym wykładzie Michał Czapliński, kardiolog z Polsko – Amerykańskich Klinik Serca. Dla zobrazowania tego przytoczył wyniki badań, według których osoby palące przez swoje całe dorosłe życie skracają je o około 10 lat. Ci, którzy po zawale zdecydowali się rzucić nałóg, zwiększają – według tych samych badań – szansę na wydłużenie swojego życia aż w 36 %. M. Czaliński opowiadał jak po zawale „słuchać” swojego ciała i w jaki sposób wprowadzać na pozór drobne zmiany w codziennym funkcjonowaniu oraz w nawykach żywieniowych, aby w maksymalnie możliwy sposób ograniczyć ryzyko nawrotu choroby.

Sporym zainteresowaniem wśród seniorów cieszyły się prowadzone w przerwie badania. Pielęgniarki PAKS’u proponowały badania ciśnienia krwi oraz badanie poziomu cukru. Do obu z nich bardzo szybko ustawiła się długa kolejka.

W innej części mieleckiego Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych, w którym odbywało się spotkanie Klubu Pacjenta zorganizowano poczęstunek, który był uzupełnieniem, swoistą kropką nad „i” poruszanej tematyki.
Przygotowane tam przekąski, kanapki, ciasta, desery i napoje były wprost dedykowane osobom narażonym na choroby układu krążenia czy cukrzycę. Wielu spośród seniorów ze smakiem próbowało przygotowanych specyfików, prosząc obsługę firmy cateringowej o podanie przepisów.

Kolejne spotkanie Klubu Pacjenta PAKS odbędzie się najprawdopodobniej w maju.

mp

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano